Nytt sexårigt läkarprogram vid KI

Projektet Nytt läkarprogram, som arbetat med utformningen av den nya sexåriga läkarutbildningen, har avslutat sitt arbete och skickat in ansökan om tillstånd för KI att utfärda läkarexamen. UKÄ:s beslut om examenstillstånd förväntas i december 2020. Programnämnden för läkarprogrammet har sedan juni 2020 operativt ansvar för implementeringsarbetet, med stöd från avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) samt enheten för Utbildning och lärande (UoL).

Bakgrund

Riksdagen har tidigare fattat beslut om att kravet på praktisk tjänstgöring allmäntjänstgöring, för att få läkarlegitimation tas bort (Socialutskottets betänkande 2018/19: SoU5 Bastjänstgöring för läkare) från och med den 1 juli 2020. Förslaget bygger på att en sexårig utbildning till läkarexamen, där en läkarexamen kommer att utgöra underlag för läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring.

Regeringen har nu fattat beslut om en sådan sexårig läkarutbildning. Ändringen i högskoleförordningen trädde i kraft den 1 juli 2019 och bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som startar efter den 30 juni 2021. Studenter som börjar sin läkarutbildning före 1 juli 2021 har rätt att sluföra utbildningen enligt de gamla bestämmelserna, med kravet att de tar sin examen senast december 2029.

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie på uppdrag av styrelsen för utbildning (US) som presenterades för styrelsen den 18 oktober 2018 (dnr 2-1465/2018). US beslutade att projektet att ta fram ett nytt program ska ledas av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) och den 19 december 2018 utsågs Anna Kiessling till projektledare under perioden 2019-01-01 till 2020-06-30 (dnr 2-5974/2018).

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beslutade den 20 februari 2019 att fastställa projektplan för projektet ”Nytt läkarprogram”.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en ny utbildningsplan och nya kursplaner för ett sexårigt läkarprogram, samt att ta fram förslag till ansökan om examenstillstånd för den nya läkarexamen. Projektet ska även förslå hur läkarprogrammet ska ledas och övergripande organiseras. Målet är en organisation som ger förutsättningar för ett läkarprogram som håller mycket hög kvalitet och fyller de krav som ställs på en läkarutbildning som ska leda direkt till läkarlegitimation.

Projektmål

Projektets huvudmål är att inom givna tidsramar färdigställa en högkvalitativ ansökan om examensrätt med tillhörande utbildningsplan och kursplaner som godkänns av UKÄ. Den nya utbildningen ska utformas och organiseras så att den bygger på dessa principer.

 1. Progression genom hela utbildningen med ett tydligt systemperspektiv och fokus på läranderesultat.
 2. Basvetenskaper, kliniska vetenskaper och träning i klinisk färdighet är integrerade genom hela utbildningen.
 3. Fokus på professionell utveckling, vetenskapligt förhållningssätt, interprofessionellt teamarbete och förmåga att medverka i förbättringsarbete.
 4. Socialt ansvarstagande med inslag av globala perspektiv.
 5. Studentaktiverande lärandemetoder.
 6. Examination som dokumenterar uppnådd professionell kompetens och fortlöpande formativ utvärdering som säkrar att varje student uppnår sin individuella utvecklingspotential.
 7. Långa sammanhängande perioder av verksamhetsintegrerat lärande för att möjliggöra träning av professionella färdigheter.
 8. Möjligheter till breddning och fördjupning på individbasis.

Projektorganisation

Styrgrupp

Ordförande: Lars Henningsohn (VT19 & VT20), Professor Gunnar Nilsson (HT19)

Dekan Campus Syd: Professor Maria Eriksdotter

Dekan Campus Nord: Professor Anna Martling

Dekan Campus Solna: Professor Christer Höög

Studentrepresentant: Ib Green-Petersen

Projektupplägg

Projektledare: Anna Kiessling

Handläggare: Hien Ekeroth

Projektet leds av projektledaren som är ordförande för en projektgrupp som består av fem lärare: Anders Sondén, Anna BonnevierEllinor Kenne, Mini Ruiz, Wilhelmina Ekström och 3 studentrepresentanter: Awad Smew, Capucine Delorme, Lottie Phillips. Därutöver engageras ett stort antal personer i olika arbets- och referensgrupper utifrån olika delar i projektet.

Tidsplan

(Givet att KI:s ansökan om examenstillstånd beviljas av UKÄ)

Beredning- och beslutprocess

Projektets genomförande

 • En strategidag med över 70 lärare genomfördes den 20 augusti 2019. Syftet med strategidagen var att i workshopsformat förankra och få in synpunkter på preliminär curriculummodell, principer och grundläggande vägval samt på en första skiss över terminsöversikten för det nya programmet.
 • Arbetsgrupper inrättades för följande områden:
  • Symtom och fynd (preliminärt 107 st) som ska vara grund för detaljerade lärandemål, integrerande seminarier, TBL-innehåll, examinationer m.m.
  • Progressiva generiska lärandemål och lärandeaktiviteter som ska säkerställa en tydlig progression och examination genom programmet.
  • Examination och bedömningsmetoder ur ett programperspektiv samt förslag på en central samordning av bedömningar och examinationer inom ramen för en strukturerad samverkan mellan programmets examinatorer.
  • Pedagogisk modell teambased-lärande (TBL), en studentaktiverande pedagogisk modell, med återkommande strukturerad feedback och träning i teamsamarbete, som även har potential att säkra fyra av de nya examensmålen.
  • VFU/VIL. Innehåll för generisk yrkesträning samt disciplininriktade patientmöten, planering av logistik, handledning och bedömning.
  • Basvetenskap i det nya programmet, säkring av vertikal integrering.
 • Samtliga prefekter och GUA erbjöds att föreslå medarbetare till arbetsgrupperna. Inbjudan om att delta i arbetsgrupper skickades till samtliga involverade i nuvarande läkarprogram. Över 95 personer deltagit.
 • Kommunikation och god förankring i hela organisationen är en framgångsfaktor för ett lyckat införande av ett nytt läkarprogram. Projektledaren har i ett flertal olika sammanhang presenterat och diskuterat det nya läkarprogrammet både internt på KI, i samrådsorganisationen med Region Stockholm, samt i samverkan med andra medicinska fakulteter.
 • Preliminär programöversikt med kursindelning var klar slutet av oktober.
 • Den 7:e november hölls ett öppet informationsmöte om nytt läkarprogram på KI. Projektledare Anna Kiessling berättade, tillsammans med studentrepresentanter, om KI:s planer och tankar om den nya sexåriga läkarutbildningen.  
 • Kursplanearbete för nytt läkarprogram pågick under sep-dec 2019. Fem arbetsgrupper tog fram förslag till nya kursplaner. Inbjudna att bidra i framtagandet av kursplaner har varit samtliga prefekter, grundutbildningsansvariga (GUA) och lärare involverade i nuvarande läkarprogram. Över 106 personer deltagit.
 • Projektgruppen har fortsatt att arbeta med sammansättningen av arbetsgrupper för att säkra att relevant ämneskompetens finns i samtliga kursplanegrupper.
 • Den 6 dec hölls en workshopdag med 85 lärare för att gå igenom förslagen till kursplaner, såväl innehåll samt progression och integrering.
 • Projektgruppen har fortsatt att arbeta med kursplaneutveckling i ett programperspektiv.
 • Nya versioner av förslagen till kursplaner skickades ut till kursplanegrupperna för återkoppling och synpunkter den 7 januari 2020. Därefter skedde sammanställning, finjusteringar av kursplanerna samt kontroll mot examensmålen. 
 • Skrivande av ansökan om examenstillstånd skedde parallellt med projektgruppens arbete med innehållet i det nya programmet.
 • Preliminär version av ansökan om examenstillstånd med samtliga bilagor presenterades för styrgruppen, Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Fakultetsnämnden och Konsistoriet i jan-feb 2020.
 • Den 3 mars 2020 tog KU beslut om att överlämna förslaget till ansökan om läkarexamen till rektor.
 • Den 10 mars 2020 fattade prorektor Anders Gustafsson beslut om KI:s ansökan om examenstillstånd för ny läkarexamen (dnr 1-640/2019).
 • Den 13 mars 2020 skickades KI:s ansökan om examenstillstånd för ny läkarexamen med samtliga bilagor till UKÄ.
 • Den 28 maj utförde UKÄ intervjuer med KI:s ledning, program- och projektledning, samt med representanter för lärare, VFU-handledare, samarbetspartner i Region Stockholm och studenter.
 • Den 17 juni beslutade KU att fastställa Riktlinjer och anvisningar för implementering av det sexåriga läkarprogrammet (dnr 1-406/2020).
 • Den 2 september beslutade KU att fastställa projektets slutrapport och överlämna den till Fakultetsnämnden. Projektet Nytt läkarprogram är nu avslutat. 

Vad händer nu?

 • UKÄ:s preliminära tidsplan:
  • Preliminärt yttrande skickas i oktober så att lärosäten får möjlighet att läsa och kommentera sakfel i yttrandet.
  • Beslut och yttrande om examenstillstånd förväntas i december 2020.
 • Arbetet med övergång till sexårigt läkarprogram kommer pågå under flera år. Programnämnden för läkarprogrammet har operativt ansvar för implementeringsarbetet med stöd från avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) samt enheten för Utbildning och lärande (UoL).
 • Arbetet med att ta fram en programwebb för det sexåriga läkarprogrammet pågår. En länk till den nya webben kommer finnas här senare. 

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta: nyttlakarprogram@ki.se

Styrgruppens protokoll

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
Logga in med KI-ID