NeurotechEU – ett Europauniversitet

NeurotechEU – The European University of Brain and Technology ingår i EU:s satsning på Europauniversitet och var ett av de 24 nätverken som beviljades medel av EU i den andra ansökningsomgången 2020.

Aktuella interna uppdrag

Satsningen syftar till att skapa europeiska universitetsnätverk, med målsättningen att det 2024 ska bildas ett antal ”Europauniversitet” som ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och som ska bidra till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft. Totalt finns nu 41 nätverk och elva av Sveriges lärosäten ingår i dessa samarbeten.

NeurotechEU är ett tematiskt nätverk inom neurovetenskap och (neuro)teknologi som syftar till att knyta samman utbildning, forskning och innovation inom neurorelaterade ämnesområden.

Det pågående arbetet inom NeurotechEU är ett pilotprojekt fram till 2023, men samarbetet är planerat att fortsätta längre än så. Ytterligare finansiering utöver de fem miljoner euro som beviljats hittills söks, bl a från Horizon2020.

Parter

I NeurotechEU ingår åtta lärosäten från lika många länder:

  • Radboud Universiteit (Nederländerna)
  • Universidad Miguel Hernández de Elche (Spanien)
  • Karolinska Institutet (Sverige)
  • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Tyskland)
  • Boğaziçi Üniversitesi Bogazici (Turkiet)
  • University of Oxford (Storbritannien)
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (Rumänien)
  • Debreceni Egyetem (Ungern)

I NeurotechEU ingår också drygt 120 associerade partners som omfattar bl a offentliga verksamheter som kommuner och regioner, akademiska institutioner, forskningsinstitutet, innovationsnätverk, organisationer samt företag som alla stöder NeurotechEUs vision.

Radboud Universiteit är koordinerade lärosäte och ansvarar för den administrativa samordningen. 

Vad innebär NeurotechEU för KI?

NeurotechEU-projektet kommer att pågå i tre år och involvera alla grupper inom KI: studenter, doktorander, lärare, forskare, administrativ personal och ledning.

KI leder ett av de åtta delprojekten – WP3 Neurotech2040 – med syfte att försöka definiera de vetenskapliga och samhälleliga utmaningarna inom neurovetenskap och teknologi som väntar fram till 2040 och därefter. Dessa utmaningar kommer att utgöra fokus för arbetet och basen för övriga aktivitetsområden och aktiviteter inom NeurotechEU.

Workpackages NeurotechEU
Work Packages NeurotechEU Foto: NeurotechEU

Organisation och kontaktpersoner på KI

Huvudansvarig på KI är Robert Harris, vice rektor för forskarutbildning och ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå samt ordförande i Internationaliseringsrådet

Övergripande administrativt ansvariga (tf) är Albin Gaunt och Anna Dahlerus vid Internationella kansliet.

Arbetet i NeurotechEU bedrivs i arbetspaket, så kallade Work Packages (WP). Alla lärosäten finns representerade i alla WP och har en ansvarig WP Leader från ett av lärosätena. Nedan listas alla WP med ansvarigt lärosäte inom parentes samt med namnen på KI:s huvudrepresentanter i respektive grupp:

WP1 General Management and Coordination (RU)
Robert Harris

WP2 Quality Control and Assurance (UMH)
Anna Kiessling

WP3 Neurotech2040 (KI)
Robert Harris

WP4 Neurochallenges in Education and Research (UBO)
Lennart Brodin

WP5 Neurochallenges in Technological Innovation (BOUN)
Daniel Lundqvist

WP6 Neurochallenges in Societal Innovation (OXF)
Susanne Guidetti

WP7 Widening access: Diversity, multilingualism and multiculturalism (UMF)
Jennifer Valcke

WP8 Sustainability and Dissemination (UD)
Albin Gaunt

Kommunikation och förankring internt

Information och förankring av projektet kommer att göras på bred front inom KI genom universitetets olika nämnder, kommittéer, och grupper. Det är av yttersta vikt att hela universitetet är med i att utforma innehållet i projektet och identifierar vad KI vill få ut av samarbetet framöver. För att projektet ska bli framgångsrikt kommer det att fordras väl koordinerade beslut på alla nivåer.

Kontakt

Albin Gaunt

Projektledare
08-524 861 53

Anna Dahlerus

Internationell koordinator