Loggbok - studentenhet med peer learning

Att skriva reflekterande loggbok är ett effektivt verktyg som främjar studentens reflektion och lärande genom självskattning och utvärdering. Loggboken underlättar dessutom för studenten att utifrån kursmålen identifiera styrkor och förbättringsområden.

Genom att föra dagliga loggboksanteckningar och reflektera över dagens händelser blir studenten medveten om det egna lärandet. I Studentenhet med peer learning fungerar loggboken även som ett pedagogiskt verktyg för att skapa en dialog mellan student, handledare/AKA och lärare kring studentens professionella utveckling. Därför är det viktigt att handledaren och AKA återkopplar, diskuterar och följer upp loggboksanteckningarna med studenten.

Studentens ansvar är att i loggbok dagligen reflektera och beskriva det som har fungerat bra och det som behöver utvecklas vidare utifrån lärandemålen. Vid mitt- och slutbedömningen ansvarar studenten för att ta med loggbok och ifyllt bedömningsformulär för uppföljning.

Loggboken placeras i studentens pärm på vårdenheten.

Handledaren/AKA ansvarar för att dagligen ge konstruktiv återkoppling kring studentens professionella utveckling i loggboken. Loggboken ska även förmedla information om studentens lärande till övriga handledare. Informationen i loggboken följs upp av handledargruppen varje vecka under VFU-perioden samt inför studentens mitt- och slutbedömning.

AKA ansvarar för att inhämta information om studentens professionella utveckling från handledande sjuksköterskor och studentens loggbok. Därefter sammanställer AKA bedömningsunderlaget utifrån kursens lärandemål.

Lärare från lärosätet ansvarar för att följa upp kursmålen vid mitt- och slutbedömningen med stöd av loggbok och bedömningsunderlag tillsammans med student och handledare/AKA.

Förslag loggbok

Loggboken kan ha ett blad för varje veckodag, som delas in i följande delar:

Detta har fungerat bra
Studenten beskriver tankar och reflektioner:

Handledaren beskriver:

Detta behöver förbättras
Studenten beskriver tankar och reflektioner:

Handledaren beskriver: