Skip to main content

Linnaeus-Palme: samarbete med låg- och medelinkomstländer

Är du intresserad av samarbete och utbyte med ett lärosäte i ett låg- eller medelinkomstland?

Sida-finansierade Linnaeus-Palme (LP) är ett utbytesprogram för lärare och studenter på högskolans grund- och avancerad nivå med syfte att bygga långsiktiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv i lärandet är målet att höja kvaliteten på utbildningen och hjälpa båda parter att bättre möta globala utmaningar. Studenter drar nytta av den utländska lärarens undervisning och läraren får värdefulla erfarenheter att berika sin egen undervisning med.

Linnaeus-Palme består av två program:

 • Linnaeus-Palme planering
 • Linnaeus-Palme partnerskap

​Linnaeus-Palme planering

Innan ett utbyte startar kan man (ej krav) ansöka om medel för planeringsresor. Planeringsresorna ger er och er samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för det kommande Linnaeus-Palmesamarbetet. Högst två deltagare från varje partner kan beviljas planeringsresa. Det ska vara tydligt vilken roll och funktion varje deltagare har. Minst en undervisande lärare ska delta från båda partners.

Planeringsresorna ska omfatta minst tre arbetsdagar hos vardera partner (exklusive restid) och syfta till att planera för ett Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt och förankra projektidén.

Planeringsresan ska äga rum dels i Sverige och dels i partnerlandet.

Ansökan Linnaeus-Palme planering

 • Börja med att läsa mer om Linnaeus-Palme planering på UHR:s hemsida.
 • Ansök till programmet – vänligen börja med att kontakta L-P koordinator Victoria Rosander.
 • Ansökan är för närvarande stängd

Linnaeus-Palme partnerskap

Lärarutbyten

Ett lärarutbyte ska omfatta heltidsundervisning (minst 10 tim/veckan) på kurser inom den reguljära utbildningen på grund- eller avancerad nivå vid det mottagande lärosätet. Undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupp- eller individuell handledning. Vistelsen ska omfatta minst tre och max åtta veckor (inkl. resdagar). Kortare utbyten är inte godkända och kan leda till återkrav av hela det beviljade beloppet för utbytet.

Språkutbildning

Inom vissa LP-projekt har lärare även beviljats medel för språkkurs. Utresande lärare kan då få bidrag för språkkurs, samt resa och uppehälle som ska genomföras före lärarens undervisningsuppdrag.

Studentutbyten

Syftet är att ge studenter inte bara meriterande akademisk grundutbildning utan också internationell erfarenhet och förståelse för olika kulturer. Utbytet ska omfatta minst 10 och max 40 veckor av heltidsstudier inom reguljära kurser på grund- eller avancerad nivå. Hela studietiden ska tillgodoräknas inom den ordinarie utbildningen.

Linnaeus-student: Du som genomför ett utbyte får ett Linneaus-stipendium och det kan du få endast en gång. Observera att ditt utbildningsprogram gör en årlig ansökan för finansiering för dessa utbyten och att besked för det kommande läsårets utbyten vanligtvis inte ges förrän i april läsåret innan. Du måste ha svenskt medborgskap eller att ha permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna delta.

Palme-student ska inneha medborgarskap i ett av de länder som finns på lista över giltiga partnerländer för att kunna delta i ett studentutbyte. Inga kursavgifter får tas ut mellan parterna.

Utvärderingsresa

Efter tre år finns möjlighet att söka medel för utvärderingsresa där både akademiska och administrativa aktiviteter inom projektet gemensamt kan följas upp och utvärderas. En schablonsumma ges för att täcka resa och uppehälle under en vecka.

Ansökan Linneaus-Palme partnerskap

Ansökan består dels av institutionens (utbildningsprogrammets) ansökan – projektansökan – och dels av en ramansökan som utgörs av en sammanställning av KI:s samtliga projektansökningar och ett yttrande av projektens roll i KI:s internationaliseringsarbete. Observera att en ansökan ska vara förankrad i institutionens och utbildningsprogrammets internationaliseringsarbete och med såväl prefekt som programansvarig (utbildningsråd/utbildningsnämnd/programnämnd).

Tidsplan:

 • Förankra projektet på din institution och i ditt utbildningsprogram
 • Informera samordnaren för LP vid internationella kansliet (IK) och den internationella koordinatorn för utbildningsprogrammet
 • Fyll i den elektroniska projektansökan - ​Ansökan om Linnaeus-Palme partnerskap
 • Skicka din ansökan till IK för feedback på din ansökan
 • IK skriver KI:s ramansökan med sammanställningen av alla ansökningar och pro-dekan för utbildning skriver enligt delegation under när den är klar
 • IK skickar pdf på underskriven ramansökan till samtliga kontaktpersoner vid KI för projekten som i sin tur bifogar ramansökan samt yttrande från Palme universitet och lämnar in komplett projektansökan elektroniskt till UHR

Sista ansökningsdag 10 april klockan 12:00.

Mer information på : www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap . Vid intresse vänligen kontakta Pernilla Witte.

Registrering av lärarutbyte och reserapport

När du har blivit nominerad för ett lärarutbyte ska du registrera dig. Därefter får du ett underlag med information om och villkoren för deltagande i LP. Efter utbytet ska du fylla i en reserapport.

Kontakt

Kontakta projektansvariga om du vill veta mer och är intresserad av att delta!

För frågor av akademiskt slag kontakta projektansvarig för respektive samarbetsprojekt. Projektansvarig är den akademiske kontaktpersonen gentemot partnerlärosätet och kan hjälpa till med kontakter, planering av utbytet och upplägg av undervisningen.

För frågor gällande administrativ karaktär; ansökningsförfarande, ekonomisk ersättning, försäkring, rapportering etc. kontakta:

Handläggare

Pernilla Witte

Telefon: 08-524 861 07
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: pernilla.witte@ki.se