Linnaeus-Palme: samarbete med låg- och medelinkomstländer

Är du intresserad av samarbete och utbyte med ett lärosäte i ett låg- eller medelinkomstland?

Under våren 2022 meddelade Universitets-och Högskolerådet (UHR) att från och med hösten 2022 kommer inga fler anslag för bl.a. utbytes- och stipendieprogrammet Linnaeus-Palme (LP) att utlysas. Detta då finansiären bedömer att programmet i sin nuvarande form inte kan klassas som biståndsfinansiering. Som följd av detta kommer samtliga pågående LP-projekt på Karolinska Institutet (KI) inte ges möjlighet att söka nya medel 2023 och således inte kunna fortsätta sina projekt med lärar- och studentutbyten inom ramen för LP.

 

Linnaeus-Palme (LP) är ett Sida-finansierad utbytesprogram för lärare och studenter på högskolans grund- och avancerad nivå med syfte att bygga långsiktiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv i lärandet är målet att höja kvaliteten på utbildningen och hjälpa båda parter att bättre möta globala utmaningar. Studenter drar nytta av den utländska lärarens undervisning och läraren får värdefulla erfarenheter att berika sin egen undervisning med. Linnaeus-Palme består av två program, Linnaeus-Palme planering och Linnaeus-Palme partnerskap. 

​Linnaeus-Palme planering

Innan ett utbyte startar kan man (ej krav) ansöka om medel för planeringsresor. Planeringsresorna ger er och er samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för det kommande Linnaeus-Palmes partnerskap. Högst två deltagare från varje partner kan beviljas planeringsresa. Det ska vara tydligt vilken roll och funktion varje deltagare har. Minst en undervisande lärare ska delta från båda partners.

Planeringsresorna ska omfatta minst tre arbetsdagar hos vardera partner (exklusive restid) och syfta till att planera för ett Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt och förankra projektidén.

Planeringsresan ska äga rum dels i Sverige och dels i partnerlandet.

Ansökan Linnaeus-Palme planering

 • Börja med att läsa mer om Linnaeus-Palme planering på UHR:s hemsida.
 • Ansök till programmet – vänligen börja med att kontakta L-P koordinator Pernilla Witte på Internationella Kansliet
 • Ingen ny ansökningsomgång för LP-planering kommer att utlysas. 

 

Linnaeus-Palme partnerskap

Programmet bidrar till strategiskt internationaliseringsarbete, kapacitetsutveckling och breddat intresse för utvecklingssamarbete hos unga. LP partnerskap omfattar utbyten för lärare och studenter, språkutbildning, workshoppar, tematiska seminarier, digitala initiativ och andra kapacitetsbyggande och partnerskapsstärkande aktiviteter.

Lärarutbyten

Att åka på ett lärarutbyte ger en unik möjlighet till att samla internationella erfarenheter, skapa nya kontakter och öka förståelsen för olika kulturer. Erfarenheterna tar lärarna också med sig tillbaka till det egna klassrummet och bidrar så till internationaliseringen på hemmaplan. 

 • Med lärare avses undervisande personal vid någon av de institutioner som deltar i projektet, men det finns inget krav på anställning.
 • Lärare behöver inte vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Ett lärarutbyte ska vara minst två/tre och max åtta veckor, inklusive resdagar. Observera att längden är beroende på LP projekt och utbildningsprogram.  
 • Läraren ska under utbytesperioden delta aktiv i undervisning på grund- eller avancerad nivå vid någon av de institutioner som deltar i projektet. Undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupp- eller individuell handledning.

Språkutbildning

Inom vissa LP-projekt har lärare även beviljats medel för språkkurs. Utresande lärare kan då få bidrag för språkkurs, samt resa och uppehälle som ska genomföras före lärarens undervisningsuppdrag.

Studentutbyten

Syftet med ett utbyte är att ge studenter inte bara meriterande akademisk grundutbildning utan också internationell erfarenhet och förståelse för olika kulturer.

 • Studentutbyte ska omfatta från 10 och max 40 veckor av heltidsstudier inom reguljära kurser på grund- eller avancerad nivå. Hela studietiden ska tillgodoräknas inom den ordinarie utbildningen.
 • Anställd personal eller doktorander får inte delta i studentutbyten.
 • Linnaeus-student: 
  • Du som genomför ett utbyte får ett Linnaeus-stipendium och det kan du få endast en gång. Observera att ditt utbildningsprogram gör en årlig ansökan för finansiering för dessa utbyten och att besked för det kommande läsårets utbyten vanligtvis inte ges förrän i april läsåret innan.
  • Du måste ha svenskt medborgarskap eller att ha permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna delta.
 • Palme-student
  • ska inneha medborgarskap i ett av de länder som finns på lista över giltiga partnerländer för att kunna delta i ett studentutbyte.
  • Inga kursavgifter får tas ut mellan parterna

Pågående LP partnerskapsprojekt 

För mer information och frågor av akademiskt slag kontakta projektansvariga för respektive samarbetsprojekt. Projektansvarig är den akademiske kontaktpersonen gentemot partnerlärosätet och kan hjälpa till med kontakter, planering av utbytet och upplägg av undervisningen.

Ansökan Linneaus-Palme partnerskap

Ansökan består dels av institutionens (utbildningsprogrammets) ansökan – projektansökan – och dels av en ramansökan som utgörs av en sammanställning av KI:s samtliga projektansökningar och ett yttrande av projektens roll i KI:s internationaliseringsarbete. 

Tidsplan:

 • Förankra projektet i i institutionens och utbildningsprogrammets internationaliseringsarbete och med såväl prefekt som programansvarig (utbildningsråd/utbildningsnämnd/programnämnd)
 • Informera KI:s samordnare för LP vid internationella kansliet (IK) och den internationella koordinatorn för utbildningsprogrammet
 • Fyll i den elektroniska projektansökan - ​Ansökan om Linnaeus-Palme partnerskap
 • Skicka din ansökan till IK för feedback på din ansökan
 • IK skriver KI:s ramansökan med sammanställningen av alla ansökningar som sedan skrivs på av utsett representant för Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt delegation
 • IK skickar pdf på underskriven ramansökan till samtliga kontaktpersoner vid KI för projekten som i sin tur bifogar ramansökan samt yttrande från Palme universitet och lämnar in komplett projektansökan elektroniskt till UHR.

Mer information kring programmet och ansökan finns på www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap

Det kommer inte längre vara möjligt att söka medel för LP-projekt. 

Pernilla Witte

Internationell koordinator
Pernilla Witte
2022-10-31