Lärare på psykologprogrammet

Råd, stöd och regler för dig som är lärare på KI.

Råd och stöd i undervisningen

På sidan utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns information om stöd för lärare och andra som arbetar med utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI.

Examination

Om begränsning i antal examinationstillfällen

En högskola kan besluta om att begränsa det antal tillfällen som en student får genomgå examination för att uppnå godkänt resultat. Beslut om begränsning ska grundas på högskolelagens krav om effektivt resursutnyttjande och ska inte tolkas som en generell begränsning.

Om det är motiverat att begränsa antalet examinationstillfällen ska studenten, enligt KI:s lokala riktlinjer, ha rätt till minst sex examinationstillfällen per enskild examination för att få godkänt resultat (dessa kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfällen på kursen). Verksamhetsförlagd utbildning/kliniska moment (hädanefter kallat verksamhetsförlagd utbildning) ska studenten ha rätt att genomgå två gånger. En eventuell begränsning måste framgå av kursplanen. Om en student riskerar att inte bli godkänd inom stipulerat antal examinationstillfällen bör stödåtgärder erbjudas för att undvika att studenten tvingas avbryta sin utbildning.

Vid hemtentamen bör man vara särskilt noggrann med att specificera vad som räknas som examinationstillfälle. Om man till exempel har ett system där studenten kvitterar ut sin hemtentamen och utkvitterad tentamen räknas som examinations-tillfälle måste detta regleras i kursplan.

KIs riktlinjer rörande examination kan du läsa om på den här sidan.

Beslut om riktlinjer för psykologprogrammet på KI avseende antal omtentor innan nästa ordinarie provtillfälle

På psykologprogrammet ska minst två omtentamenstillfällen erbjudas innan nästa ordinarie tentamenstillfälle (kursgivning). Det andra omtentamenstillfället bör erbjudas innan den termin då studenten kan riskera att stoppas på grund av de tillträdeskrav som gäller på programmet (vid ordinarie studietakt). För kurser som slutar innan sommaruppehållet kan detta ibland vara svårt, men då bör minst ett omtentamenstillfälle erbjudas innan höstterminens början, och ett andra tillfälle under höstterminen.

Skälet är att man med endast en antagning per år måste säkra att studenten ges möjlighet att genomföra studierna utan onödiga uppehåll pga sjukdom eller dylikt.

I övrigt gäller Högskoleförordningen och KIs lokala riktlinjer för examination [Riktlinjer examination - Dnr: 5331/10-300]. (Programnämnd 8, utdrag ur Protokoll 2011:5 Sammanträdesdatum 2011-06-09)

FN:s globala mål i examination och arbetsformer på KI:s psykologprogram

KI:s psykologprogram har som ambition att examinationer och arbetsformer på programmets kurser ska utvecklas så att studenterna, särskilt på programmets tidigare terminer, i ökad utsträckning ska träna på att i problemlösning använda och tillämpa sina psykologiska kunskaper, på sätt som kan bidra till att främja FN:s globala utvecklingsmål nr 3, 10, 13 och 16.

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet – minska ojämlikheten inom och mellan länder
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen – främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Vi ser alltså inte de valda globala målen som fokusområden i sig, utan som sätt att inspirera kursansvariga i utvecklingen av programmet.

För mer information, se psykologprogrammets kvalitetsplan och andra länkar nedan

KP psykologprogrammet 2021

Projektet "Ett KI för hållbar utveckling"

FN:s egen sida om Globala målen med uppdaterad info; overview, targets & indicators, progress & info mm

"Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling", svensk översättning av FN:s "Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development". Innehåller detaljerade beskrivningar av resp. mål

Wikipedias artikel om Globala målen

Kurser för lärare

Information om kursutbud, workshops och utbyte för anställda.

Krishantering

En kris kan definieras som en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen. Studenterna bör om möjligt vara delaktiga i de beslut om åtgärder som vidtas.

Säkerhetschef på KI: Annika Sjöborg, tel 08-524 865 44
E-post: annika.sjoborg@ki.se

Huvudansvarig för krisberedskap på Psykologprogrammet:
Jenny Wikström (programdirektor) tel.08-524 824 50 eller 070-283 67 63
E-post: jenny.wikstrom.alex@ki.se

Krisansvarig ersättare på Psykologprogrammet:
Knut Sturidsson, tel. 08-524 824 24
E-post: knut.sturidsson@ki.se

Studievägledare:
Mirkka Määttä Pescador Tel. 08-524 864 33
E-post: mirkka.maatta.pescador@ki.se
Föräldraledig from 1 juni 2021

Vikarierande Studievägledare:
Camilla Norin  Tel. 08-524 824 41
E-post: camilla.norin@ki.se

Aktuell krisplan för Psykologprogrammet: Krishantering Psykologprogrammet 180515-1


En basal beredskapsplanen för krishantering vid Karolinska institutet föreligger.
Katastrofer handläggs enligt KIs katastrofplan.
För fullständig information om Kris- och katastrofplan vid KI, följ länkarna nedan

Karolinska Institutets krishanteringsplan

Studenthälsan (reception), tel.08-524 835 60


Studentpräster

Anders Mattsson (Solna Campus), tel. 08-546 646 91      
E-post: anders.mattsson@svenskakyrkan.se

Baldur Baldursson (Campus Flemingsberg) Mobil: 070-162 98 44   
E-post: baldur.baldursson@svenskakyrkan.se

 

Landstingets krisinformation

"Att hamna i kris" (SLLs information på 1177 Vårdguiden)

Här finner du allmän information om olika sorters kriser och länkar/telefonnummer till en mängd olika typer av resurser: anhörigstöd, psykiatri, sorg, jourhavande medmänniska etc.

Kursanalys - mall och information

När en kurs slutförts genomför läraren en kursutvärdering enligt KI:s riktlinjer och sammanfattar resultaten av denna i en s.k. kursanalys (se mall nedan). I en kursanalys sammanställer läraren resultatet av kursvärderingen och tar fram förslag på förändringar. Kursanalysen ska vara klar en månad efter kursens slut och delges studenterna genom att den läggas ut på aktuell kurswebb.

I kursanalysen skall antal förstagångsregistrerade studenter anges (ej omregistrerade) samt hur många som avklarat moment/kurs efter fyra veckor.

Mall för kursanalys