Kurser inom PUF-V

Programmet erbjuder årsvis ett brett utbud av bas- och fördjupningskurser.

Baskurser och fördjupningskurser är tidsmässigt planerade efter ett rullande schema utifrån ett 4-års perspektiv relaterat till en progress och behov av fördjupade kunskaper inom t.ex. ett ämne eller en metod.

Baskurser är regelbundet återkommande kurser på forskarnivå som är tänkta att ge en bred orientering i design och forskningsmetoder. Ambitionen är att baskurserna ska ges en gång per år. 

De fördjupande kurserna ger en möjlighet till en fördjupad kunskap inom något område eller någon metod baserat på innehållet i baskurserna.

Programmets pedagogiska grundtanke är, att det inom ramen för kurserna ska finnas utrymme att applicera kursinnehållet på det egna projektet. Det innebär att kursernas innehåll, kursuppgifter, praktiska övningar och examinationsuppgifter tar sin utgångspunkt från deltagarnas egna forskningsprojekt vilket ger möjlighet att inom ramen för kurserna komma vidare i det egna avhandlingsarbetet. 

Kurser på forskarnivå annonseras i KI:s kurskatalog terminsvis.

Se lista över samtliga baskurser inom programmet nedan. För samtliga kursplaner, se Kursplansdatabasen.

Se också kurser som planeras av forskarutbildningsprogrammen de kommande tre åren.

Aktuella kurser inom programmet

Kurserna annonseras på PUF-Vs engelska sidan.

Samtliga baskurser vid programmet

Samtliga baskurser vid programmet
Kurskod Kurstitel Hp
5294* *Health Science and Implementation: Conceptual Foundations 2
5302* *Information Literacy, Theory of Science and Research Ethics 3
2670 From what to how; contemporary narrative methodology in health care research 4
5301 Metoder för design och formativ utvärdering av eHälsointerventioner 3
2664 Metoder för Statistisk Analys: Från Variansanalys till Multilevel Modeling 4
5525 Metoder för systematisk litteraturöversikt 7,5

Vill du föreslå en ny kurs till PUF-V?

Generell information för att ordna en forskarutbildningskurs finns här.

Om du som kursgivare är intresserad av att organisera en kurs inom programmet, kontakta puf-v@ki.se för att få en blankett där du kan beskriva ditt kursförslag. 

Sista datum för att skicka ett kursförslag är:

  • 15:e januari för en kurs som planeras på vårterminen året efter
  • 15:e juni för en kurs som planeras på höstterminen året efter

PUF-Vs styrgrupp träffas 2 ggr/termin och bedömer om kursen kan passa i programmet.