Kursbeskrivning: Next-generation sequencing (NGS) och bioinformatik (7,5 hp)

Beskrivning av kursen Next-generation sequencing (NGS) och bioinformatik (7,5 hp) som ingår i kursutlysningen för Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utlysande utbildningsnämnd/programnämnd

Utbildningsnämnden vid Institutionen för laboratoriemedicin.

Kursen ges inom program

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Övrig information

Kursen ges på halvfart.

Kursnamn

Next-generation sequencing (NGS) och bioinformatik (7,5 hp).

Examensmål

Kunskap och förståelse

  • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete  
  • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information  
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper  
  • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
 

Beskrivning av kurs

Kursens syfte är att studenten ska få kunskap om teorin bakom de nya sekvenseringsmetoderna, next-generation sequencing (NGS) och massiv parallell sekvensering, samt bioinformatisk analys av sekvenseringsdata inom genomik och transkriptomik. Det bör vara kopplat, men inte begränsat, till användningen av sekvensering i diagnostik. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Relatera och reflektera över medicin/biologiteori (t.ex. nukleära, mitokondriella, patogena kärnsyror, genomik, transkriptomik bioinformatik) och metodteori för sekvenseringsmetoder. Detta ska ge studenten färdigheter att utveckla, validera och analysera sekvenseringsmetoder. 
 

Kursen bör omfatta: 

  • Relatera och reflektera över den teoretiska bakgrunden till de nya sekvenseringsmetoderna. 
  • Relatera och reflektera över utförandet av de nya sekvenseringsmetoderna med fokus på att reflektera över steg som är viktiga för att förstå hur man utvecklar och/eller validerar metoden och analyserar data.  
  • Relatera och reflektera över bioinformatisk analys av genererade data. Denna del av kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser (t.ex. ”statistik och vetenskapliga metoder” och ”kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling”) i programmet. 

Kursen ska även omfatta: 

Vetenskapligt skrivande, sökning och användning av vetenskaplig litteratur. 
 

Antal studenter

20 (samläsning med inriktning avancerad patologi).

Preliminär håp-nivå

Cirka 71-77 tkr, beloppet är preliminärt och kan komma att justeras utifrån kategorisering av ämnesområde.

Preliminär första kursstart

HT24

MQ
Innehållsgranskare:
2022-08-04