Kursbeskrivning: Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling (7,5 hp)

Beskrivning av kursen Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling (7,5 hp) som ingår i kursutlysningen för Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utlysande utbildningsnämnd/programnämnd

Utbildningsnämnden vid Institutionen för laboratoriemedicin.

Kursen ges inom program

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Övrig information

Kursen ges på halvfart.

Kursnamn

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling (7,5 hp).

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. 
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. 
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Beskrivning av kurs

Kursens syfte är att studenten ska få kunskap om metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling på avancerad nivå. Detta innebär nya kunskaper i metoder för kvalitetssäkring och utveckling som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade perspektiv på metoder för kvalitetssäkring som har behandlats i kandidatprogrammet. Exempel på avancerade perspektiv på ”gamla” metoder är fördjupad dataanalys med fokus på t.ex. mer komplexa laboratorieanalytiska flöden. 
 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Relatera och reflektera över metoder för kvalitetssäkring och utveckling. Detta ska ge studenten färdigheter att utveckla, validera och analysera dylika metoder såsom de används inom life science. Det är viktigt att kursen ligger i linje med studentens inriktning dvs avancerad molekylär medicin, avancerad patologi eller avancerad klinisk fysiologi.
 

Kursen ska omfatta: 

 • Relatera och reflektera över metoder för kvalitetssäkring och utveckling utifrån perspektivet att ge studenten färdigheter att utveckla, validera och analysera metoder inom life science. 
 • Relatera och reflektera över analys av genererade data med avseende på kvalitetssäkring och utveckling. Denna del av kursen bör vara i linje med studenternas inriktning, dvs avancerad molekylär medicin, avancerad patologi eller avancerad klinisk fysiologi.

Kursen ska även omfatta: 

 • Vetenskapligt skrivande, användning av vetenskaplig litteratur.  Företrädesvis uppnås detta genom individuellt projektarbete inom kursens område anpassat till studenternas inriktning, dvs avancerad molekylär medicin, avancerad patologi eller avancerad klinisk fysiologi.    
 • Träning i att granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom kursområdet, inklusive tolkning av statistik. 

Antal studenter

30

Preliminär håp-nivå

Cirka 71-77 tkr, beloppet är preliminärt och kan komma att justeras utifrån kategorisering av ämnesområde.

Preliminär första kursstart

VT24

MQ
Innehållsgranskare:
2022-08-04