Kursbeskrivning: Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (15 hp)

Beskrivning av kursen Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (15 hp) som ingår i kursutlysningen för Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utlysande utbildningsnämnd/programnämnd

Utbildningsnämnden vid Institutionen för laboratoriemedicin.

Kursen ges inom program

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Övrig information

Kursen ges på halvfart.

Kursnamn

Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (15 hp).

Förkunskaper från föregående kurser i programmet

Studenterna måste ha uppnått godkänt eller väl godkänt betyg i kursen Vetenskaplig metodik och statistik (7,5 hp).

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete  
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. 
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.  
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.  
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.  
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Beskrivning av kurs

Syftet med kursen är att studenten har möjlighet att självständigt genomföra ett vetenskapligt projekt inom området inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Projekt ska innebära en fördjupning inom huvudområdet. Kursen ska resultera i en uppsats som följer strukturen för en vetenskaplig rapport.
 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Självständigt planera och utföra ett forsknings- eller och utvecklingsarbete. 
 

Kursen ska omfatta: 

 • Skriva en projektplan som godkänns av handledare och examinator. 
 • Val av studiedesign, metoder samt analys av resultat med hänsyn till relevanta vetenskapliga, statistiska, samhälleliga och etiska aspekter.  
 • Skriftlig rapport där studenten systematiskt har integrerat och diskuterat sina resultat i relation till aktuell forskning och utveckling inom huvudområdet. Det egna arbetets relevans för individ och samhälle ska diskuteras muntligt och skriftligt. 

Kursen ska även omfatta: 

Kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i tidigare kurser inom programmet. 
 

Antal studenter

30

Preliminär håp-nivå

Cirka 71-77 tkr, beloppet är preliminärt och kan komma att justeras utifrån kategorisering av ämnesområde.

Preliminär första kursstart

VT25

MQ
Innehållsgranskare:
2022-08-04