Kursbeskrivning: Avancerad ekokardiografi (7,5 hp)

Beskrivning av kursen Avancerad ekokardiografi (7,5 hp) som ingår i kursutlysningen för Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utlysande utbildningsnämnd/programnämnd

Utbildningsnämnden vid Institutionen för laboratoriemedicin.

Kursen ges inom program

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Övrig information

Kursen ges på halvfart.

Kursnamn

Avancerad ekokardiografi (7,5 hp).

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. 
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Beskrivning av kurs

Målet med kursen är att studenten ska uppnå avancerade kunskaper och färdigheter i ekokardiografidiagnostik så som: 3D, stress-eko, strain, vävnadsdoppler, kontrast och transesofageal ekokardiografi. Ur ett kliniskt perspektiv ska studenten tolka och bedöma en ekokardiografisk undersökning med olika hjärtpatologier. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Relatera och reflektera över hur man utvecklar, validerar och analyserar dessa metoder.
 • Bedöma och tolka ekokardiografiska undersökningar i ett kliniskt perspektiv samt reflektera över ekokardiografins diagnostiska metod. Detta ska ge studenten färdigheter att utveckla, validera och bedöma tekniker som används inom avancerad ekokardiografisk diagnostik. 

Det är viktigt att denna kurs ger studenten nya kunskaper i dessa färdigheter och förmågor som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på metoder som har behandlats i kandidatprogrammet.

Kursen ska omfatta: 

 • Teoretisk bakgrund av tekniker inom den diagnostiska metoden för ekokardiografi.  
 • Bedömning och tolkning av olika ekokardiografiska undersökningar i ett kliniskt perspektiv. 
 • Metodik och metodutveckling ur ett vetenskapligt/forskningsperspektiv. 

Kursen ska även omfatta: 

 • Vetenskapligt skrivande, sökning och användning av vetenskaplig litteratur. 
 • Kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i tidigare kurser: kardiovaskulär diagnostik, patofysiologi, statistik och vetenskapliga metoder och kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i programmet.

Antal studenter

10

Preliminär håp-nivå

Cirka 71-77 tkr, beloppet är preliminärt och kan komma att justeras utifrån kategorisering av ämnesområde.

Preliminär första kursstart

HT24

MQ
Innehållsgranskare:
2022-08-04