Kursbeskrivning: Avancerad bioanalys (7,5 hp)

Beskrivning av kursen Avancerad bioanalys (7,5 hp) som ingår i kursutlysningen för Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utlysande utbildningsnämnd/programnämnd

Utbildningsnämnden vid Institutionen för laboratoriemedicin.

Kursen ges inom program

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Övrig information

Kursen ges på halvfart.

Kursnamn

Avancerad bioanalys (7,5 hp).

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.  
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.   

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.  
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.  
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
 

Beskrivning av kurs

Målet för kursen är att studenten ska erhålla kunskap kring utvalda metoder inom avancerad bioanalys och bioinformatik/bioinformatiska applikationer som krävs för deras tolkning. Innehållet inkluderar ämnen såsom digitalisering och programmering/artificiell intelligens (AI), med avseende på både medicinsk/biologisk teori och metod, och kopplat (men inte begränsat) till diagnostik.
 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Relatera och reflektera över hur man utvecklar, validerar och analyserar bioanalytiska metoder. Det är viktigt att denna kurs ger studenten nya kunskaper i dessa färdigheter och förmågor som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på metoder som har behandlats i kandidatprogrammet.

Kursen bör omfatta: 

 • Relatera och reflektera över bioanalysens teoretiska bakgrund. Här är det viktigt att kursen omfattar både: 
  • medicinsk/biologisk teori 
  • metodteori 
   Denna del av kursen bör vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser (t.ex. " kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling ") i programmet. 
    
 • Relatera och reflektera över utförandet av bioanalys med fokus på steg som är viktiga för att förstå hur man utvecklar och/eller validerar metoden och analyserar data. 
 • Relatera och reflektera över analys av genererad data. Denna del av kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser (t.ex. ”statistik och vetenskapliga metoder” och ”kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling”) i programmet. 

Kursen ska även omfatta: 

Vetenskapligt skrivande, sökning och användning av vetenskaplig litteratur. 
 

Antal studenter

10

Preliminär håp-nivå

Cirka 71-77 tkr, beloppet är preliminärt och kan komma att justeras utifrån kategorisering av ämnesområde.

Preliminär första kursstart

VT24

MQ
Innehållsgranskare:
2022-08-04