Klienttjänster

Här hittar du information om KI Karyon som är KI:s standarddator, Livscykelhantering av datorer och VDI Workstation.

KI-klient Karyon

Karyon är Karolinska Institutets kvalitets- och miljöcertifierade standarddator. Med standarddatorn kan medarbetare enkelt och effektivt utföra sina dagliga arbeten med åtkomst till centrala IT-tjänster som till exempel lagring och e-post. Tjänsten bygger på godkända förvalda certifierade datormodeller för PC och Mac.

Om KI Karyon 

 • Tjänsten har fokus på miljö, hållbarhet och säkerhet
 • Tjänsten medför mindre administration för anställda på institutionerna
 • Tjänsten stödjer upprätthållandet av gemensamma och tydliga rutiner och regelverk för hur en dator beställs, används och sedan utrangeras
 • Tjänsten uppnår en säker, stabil och kostnadseffektiv IT-miljö via automatisering och standardisering.

För vem passar tjänsten

 • Tjänsten riktar sig till anställda och anknutna på KI som ingår i projektet Samordnad IT.
 • Användaren får tillgång till tjänsten genom inloggning med KI-ID på ett klientnätverk mot KI:s centrala domän

Detta ingår i tjänsten

Tjänsten hanteras från centrala plattformar vilket ger tillgång till följande:

 • Automatiserad installation för certifierade Windows- och Mac-datormodeller
 • Tillgång till centrala programbibliotek via självbetjäningsportaler
 • Tillgång till centrala Office365-tjänster (Exchange Online, Office ProPlus, Teams & Planner)
 • Tillgång till centrala och molnbaserade lagringsytor. Användaren ansvarar för att spara dokument och data på de av IT-avdelningen rekommenderade lagringsytor som tjänsten ger åtkomst till.
 • Löpande backup av lokala data som lagras på skrivbord och dokumentkatalog (OneDrive)
 • Central hantering av diskkryptering, vid förlorad dator är informationen skyddad
 • Central hantering av OS-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och antivirus
 • Distansarbete medges via funktionen ”Always On VPN" (Microsoft) alternativt AnyConnect (Cisco)
 • Klientsupport (inkl. fjärrsupport) erhålls via tjänsten från ITA
 • Hårdvaru- och applikationsinventering
 • Hårdvarugarantin på en standarddator är tre år

Support

För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal. Ofta kan felavhjälpning göras via fjärrstyrning vilket gör att du snabbt får hjälp med ditt problem.

 • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem
 • Felsökning hårdvara
 • Felsökning/hjälp med anslutningar till övriga tjänster
 • Rådgivning vid köp av datorer/kringutrustning
 • Vid hårdvaruproblem erbjuds lånedator under tiden ordinarie dator är på reparation

Beställning

 • Beställning av tjänsten görs av behörig beställare på institutionen genom kontakt med IT-avdelningens BRM-grupp 
 • Utbudet av tjänstens godkända standarddatormodeller finns att beställa på medarbetarportalen i Wisum.

Priser

Tjänsten bekostas av överenskommelsen om klientsupport och kostar 2400 kr/år (200 kr per klient och månad).

Vanliga frågor - KI Klient Karyon

Livscykelhantering av datorer

Om livscykelhantering av datorer 

 • Genom IT-avdelningens livscykeltjänst betalar du av din dator under 36 månader vartefter den byts ut mot en ny och återanvänds. Tjänsten innebär fördelar för klimat, miljö och ekonomi. 
 • Du kan välja mellan någon av de PC- eller MAC-datorer ITA har certifierat för klientplattformen Karyon och har den datorn i 36 månader vartefter den sedan per automatik byts ut mot en ny.
 • Då tjänsten är baserad på en effektiv livscykelhantering av hårdvaran innebär det att kostnaden över de 36 månaderna blir lägre än att köpa och skriva av datorn under samma period. Vi bidrar dessutom till stora vinster för miljön och klimatet.

Fördelar för ekonomi, klimat och miljö

Med hjälp av en erfaren partner som tillhandahåller effektiva processer för livscykelhantering och återanvändning av IT-utrustning håller vi inte bara ner totalkostnaden för införskaffande av datorhårdvara. Att införskaffa datorer på detta vis ger som tidigare nämnt också betydande vinster för klimatet och miljön och är en del i KI:s arbete för att nå målen satta för hållbar utveckling i KI:s strategi 2030.

Effektiviserade och tillförlitliga leveranser​​​​​

 • Alla beställningar samlas hos vår partner och levereras samlat för att minska antalet transporter till KI.
 • Leveranstid upp till 2-3 veckor.
 • Leverans sker utan emballage i säkerhetsskåp. Emballaget tas om hand enligt miljöcertifierade processer hos vår partner. Detta minskar den volymen av våra transporter tar i anspråk.
 • Via vår partner bygger vi upp ett eget lager av de standardmodeller vi använder vilket på sikt säkerställer att vi får leverans av våra datorer inom överenskommen tid. På detta vis kan vi komma runt problematiken med långa leveranser vilket den globala komponentbrister nu så ofta medför.
 • Datorn levereras ut till din arbetsplats på något av våra Campus av våra erfarna tekniker som hjälper dig att komma ingång och kan besvara dina frågor på plats om så behövs.

Återanvändning och återvinning – vinst för klimat och miljö

 • Datorer återgår till leverantören efter 36 månader där de rekonditioneras och kan därefter återanvändas hos andra organisationer som inte ställer samma krav på prestanda och tillförlitlighet.
 • Datorer, eller annan IT-utrustning som inte går att använda återvinns enligt miljöcertifierade processer vilket innebär att materialet kan komma till användning i nytillverkning.

Driftsäkerhet

 • En dator som byts var tredje år medför att prestandan upprätthålls och påverkar inte produktiviteten negativt som en äldre dator kan göra.
 • Sannolikheten att datorn skulle gå sönder under de första tre åren är mycket liten och därför minskar risken radikalt för dataförluster som annars kan medföra stora kostnader.
 • I tjänsten ingår möjligheten att snabbt byta ut en trasig dator mot en ny om olyckan skulle vara framme. Oftast har du en ersättningsdator redan samma dag.
 • Genom att definiera och certifiera ett mindre antal modeller hålls komplexiteten och därmed för administration av KI’s klientplattform nere. Det innebär en stabilare plattform som kräver mindre resurser att administrera.

Informationssäkerhet

 • Då alla datorer som omfattas av livscykelhanteringstjänsten återtas av vår partner minimerar vi risken för att gamla datorer kommer på villovägar eller glöms bort.
 • De datorer som återtas placeras i låsta säkerhetsskåp inför leverans tillbaka till vår partner. Hos vår partner hanteras de enligt certifierade metoder för att garantera att ingen obehörig kommer åt datorerna.
 • Alla återtagna datorer raderas med programvara som följer globala säkerhetsstandarder för datadestruktion. Den typen av programvara används bland annat av polisen och försvaret och säkerställer att ingen data kan återläsas när hårddisken raderats.
 • Efter varje återtag av datorer förses ITA med en rapport över alla datorer som återtagits och raderats vilket ytterligare säkerställer att dataläckage inte sker.

Modeller och kostnader 

De PC- och MAC-datorer som går att beställa via den nya tjänsten för livscykelhantering av hårdvara är de samma som ITA tidigare certifierat för användning i standardplattformen Karyon. Valet av specifika modeller förändras med tiden men vi eftersträvar att hålla en god balans mellan kostnad och prestanda för att möta de olika användningsområden datorerna ska uppfylla.

Du beställer dessa datorer i Wisum

PC-datorer från HP

Mac-datorer

VDI Workstation 

Om VDI Workstation 

VDI Workstation är en tjänst för dig som har behov av en klient där en fysisk standardklient inte uppfyller de krav ditt arbete kräver. Det kan röra sig om omfattande beräkningar som ställer krav på hög beräkningskraft eller en mer sluten miljö där känslig information kan bearbetas. Det kan också vara ett alternativ för dig som behöver komma åt KI:s interna miljö någon gång ibland, men inte så ofta att det motiverar köp av en fysisk klient.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till de grupper, institutioner eller Core-faciliteter som har ett behov av en eller fler virtuella klienter för att effektivisera sitt arbete.

Tjänsten innefattar

 • Hyra av en eller flera virtuella klienter utifrån ett antal fördefinierade standardkonfigurationer gällande CPU, RAM och GPU.
 • De virtuella klienterna är installerade med ITA:s standardplattform för Windows 10.
 • En resurspool i vilken en eller flera klienter placeras.
 • En resurspool kan enbart innehålla en typ av standardkonfiguration gällande CPU, RAM och GPU. Behöves fler konfigurationer kan ytterligare resurspooler skapas.
 • Två säkerhetsnivåer (zoner) för resurspooler:

Standard

 • Klienterna kommer åt KI:s tjänster samt har tillgång till internet. Du kommer åt alla KI:s filservrar, samt den lokala disken ifrån den fysiska klient du anslutit till din virtuella klient ifrån. I stort sett är den att likställa med en fysisk Windows 10-klient.

Säkerhetslåst 

 • En nedlåst miljö där klienterna inte har tillgång KI:s tjänster, filservrar eller till Internet. Du kan inte heller nå lagringen på den fysiska klient du anslutit dig från. De virtuella klienterna i den säkerhetslåsta zoonen kan endast använda dedikerad lagringsyta (W:) som enbart är avsedd för dessa virtuella klienter.
 • Flytt av data in och ut från W: sker via en dedikerad MFT-lösning av fördefinierade behöriga användare. Beställning av dedikerad lagring görs via separat beställningsblankett.
 • Åtkomst till de virtuella klienterna sker via ett webbgränssnitt eller via en applikation.
 • De virtuella klienterna är konfigurerade med så kallad "failover". En form av redundans finns mellan våra olika datacenter vilket innebär att klienten startats upp i ett sekundärt datacenter om problem skulle uppstå i det datacenter den virtuella klienten körs i. Tjänster som körs på klinterna kan avbrytas om det här sker.

Viktigt att veta om tjänsten

 • Tillgång till tjänsten kräver en överenskommelse med ITA.
 • Kunden åtar sig att uppfylla KI:s och ITA:s policys/regler/riktlinjer.
 • Installation av applikationer sköts av ITA.
 • Data och inställningar som läggs lokalt på den virtuella klienten försvinner för närvarande vid utloggning. Normalt sett loggar du inte ut din virtuella klient, utan kopplar bara ner anslutningen mot den. Detta jämförs enklast med att du sätter din fysiska dator i viloläge när du stänger skärmen på den. När du öppnar skärmen behöver du inte logga in igen utan fortsätter där du slutade.
 • Data som ligger på den virtuella klienten backas inte upp av någon separat tjänst.
 • Data som läggs i den dedikerade MFT-tjänsten för resurspooler i Restricted raderas automatiskt efter ca 7 dagar.

Support

 • Felanmälan och supportärenden anmäls till Helpdesk hos ITA https://serviceportal.ki.se/. Öppettiderna för supporten är vardagar 08:00 till 16:30.
 • Tjänsten kan komma att påverkas av ITA servicefönster.
 • Se ITA:s rutiner för service och underhåll samt driftinfo på medarbetarportalen.

Tilläggstjänster

 • Inga tilläggstjänster finns just nu.

Beställning och leverans

 • Beställning sker genom att fylla beställningsblanketten som bifogas i ett ärende du lägger i vår självhjälpsportal.
 • Leveranstiden för tjänsten är ca fem arbetsdagar.

Miljö och säkerhet

De virtuella klienterna är placerade i våra datacenter, vilket innebär:

 • Fysiskt skydd, kylning samt avbrottsfri kraft med UPS och diesel.
 • Energieffektivitet jämfört med fysiska servrar och klienter i andra miljöer så som kontor eller labb.
 • Standardversionen av tjänsten ligger innanför KI:s brandvägg. Restricted-zonen ligger utöver detta på ett separat nätverk (VLAN).
 • Ur miljö och hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att använda virtuella klienter då kapacitet enkelt kan skalas upp och ner efter behov. Då du hyr tjänsten på månadsbasis behöver du bara betala för den när du använder den till skillnad från inköp av dyrk beräkningshårdvara med lång avskrivningstid.

Priser

 • Se konfigurationsnivåer för virtuella klienter nedan
 • Priser för fileshare W: och debitering är samma som för övrig fillagring i centrala system och ingår inte i prissättningen för tjänsten. Ser mer under server och lagring 

Konfigurationsnivåer för virtuella klienter

Nivå 1:

4 vCPU:er, 16 GB RAM och 200 GB SSD.
SUMMA per virtuell klient: 5430:-/år  (452,50:-/månad)

Nivå 2:

4 vCPU:er, 64 GB RAM och 200 GB SSD.
SUMMA per virtuell klient: 10 710:-/år  (893:-/månad)

Nivå 3:

8 vCPU:er, 128 GB RAM och 200 GB SSD.
SUMMA per virtuell klient: 19 790:-/år  (1649:-/månad)

För support och frågor om klienttjänsterna kontakta IT-support