Skip to main content

KI etablerar resursgrupper för stöd under covid-19-pandemin

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen har tillsatt flera resursgrupper för att skapa långsiktig hållbarhet och beredskap i organisationen. Detta för att samla interna experter och resurspersoner som ett stöd för universitetsledningen och för KI:s interna och externa kommunikation.

Resursgrupperna har olika sakkunskap och ska utöver att vara ett stöd för organisationen vara ett stöd till samhället i stort. Syftet är också att de ska agera för att kvalitetssäkra KI:s insatser, särskilt vid snabbt genomförande.

Det finns sju KI-grupperingar, personerna inom grupperna består endast ett litet urval av alla experter som KI har inom dessa områden. 

KI finns också representerat i Karolinska Universitetssjukhusets styrgrupp för coronaberedskap.

Covid-19-expertgrupp

Gruppens fyra huvuduppdrag:

 • att ge stöd till KI:s ledning om åtgärder och internkommunikation
 • att utvärdera förfrågningar från Kina och andra länder som drabbats av epidemin
 • att om epidemin eskalerar, samverka med sjukhusen/hälso- och sjukvården/Region Stockholm i den utsträckning det blir nödvändigt
 • att identifiera de experter som finns på KI inom området och hur KI genom den samlade kunskapen kan bidra till samhällsnytta

Covid-19-gruppen består av:

 • Jan Albert (sammankallande)
 • Anna Färnert
 • Hedvig Glans
 • Sara Gredmark Russ
 • Ali Mirazimi
 • Johan von Schreeb
 • Matti Sällberg

Kontakt

Jan Albert

Professor/överläkare

Resursgrupp för kvalitetssäkring av information avseende covid-19

För att utnyttja den kompetens som finns hos professorer med lång erfarenhet av verksamhet inom KI inrättar rektor en resursgrupp. Uppdraget till resursgruppen är att ge stöd till beredskapsgruppen och ledningen genom:

 • att vara en resurs för kommunikationsavdelningen för såväl extern som intern kommunikation vad avser vetenskaplig kommunikation.
 • att vara en resurs för att utvärdera den nya kunskap som genereras i form av publikationer såväl i vetenskapliga tidskrifter men även i andra media.
 • att vara behjälpliga att identifiera de experter som finn inom KI för nya specifika frågeställningar.

Medlemmar i resursgruppen för kvalitetssäkring av information avseende covid-19 är:

 • Anders Ahlbom (statistisk modellering)
 • Jan Bolinder (internmedicin)
 • Sven Britton (infektinosmedicin)
 • Anders Ekbom (epidemiologi), sammankallande
 • Johan Giesecke (infektionsepidemiologi)
 • Lars Klareskog (immunologi)
 • Sten Lindahl (anestesi och intensivvård)
 • Niels Lyneö (etik)
 • Magnus Nordenskjöld (genetik)
 • Staffan Normark (mikrobiologi)
 • Anders Rane (klinisk farmakologi)
 • Åke Seiger (geriatrik)
 • Carol Tishelman (omvårdnad)
 • Hans Wigzell (immunolog och virolog)
 • Mare Åsberg (psykiatri)
 • Jan Östergren (akutmedicin)

Kontakt

Anders Ekbom

Professor, senior

Resursgrupp för etikfrågor i samband med covid-19-pandemin

Resursgruppen ska ge ge KI:s forskare vägledning i forskningsetiska frågor. Både gällande regelverk och lagar, som etikprövningslagen, och gällande forskningsetiska frågor där det inte finns lagar men etiska principer.

Gruppens medlemmar är:

 • Niklas Juth, lektor och docent i medicinsk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, gruppens sammankallande.
 • Gert Helgesson, professor i medicinsk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI, 
 • Claes Frostell, professor och överläkare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus samt ordförande för etikrådet vid KI och 
 • Kristina Broliden, professor i infektionssjukdomar vid institutionen för medicin, Solna, KI, och överläkare i klinisk virologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontakt

Resursgrupp för folkhälsoforskning kring covid-19

Gruppen ska koordinera folkhälsoforskning om covid-19 och vid behov ge stöd till myndigheter och hälso- och sjukvård. Samverkan sker med SLSO i Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten.

Gruppens medlemmar är:

 • Bo Burström, GPH (sammankallande, socialmedicin)
 • Maria Albin, IMM (arbets- och miljömedicin, trångboddhet)
 • Antonis Georgelis, CAMM/SLSO (trångboddhet)
 • Theo Bodin, IMM (osäkra anställningar)
 • Solvig Ekblad, LIME (mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning)
 • Asli Kulane, GPH (internationell hälsa)
 • Knut Lönnroth, GPH (socialmedicin)
 • Lene Lindberg, GPH/SLSO (våld i nära relationer
 • Mathilde Sengoelge, GPH (våld i nära relationer)
 • Wenjing Tao, MMK (socialmedicin)
 • Carol Tishelman, LIME (innovativ vård och omsorg)

Kontakt

Bo Burström

Professor/överläkare

Resursgrupp för psykisk hälsa under covid-19

För att stärka KI:s beredskap i den kris som är under utveckling med anledning av covid-19, behövs en resursgrupp som kan vara rådgivande till ledningen för kommunikation av interna och externa frågor kring psykisk hälsa i spår av pandemin.

Gruppens medlemmar är:

 • Mats J Olsson, sammankallande
 • Clara Hellner, CNS (SLSO)
 • Mats Lekander, CNS (stress)
 • Erik Hedman, CNS (hälsoångest)
 • Emily Holmes, CNS (PTSD)
 • Danuta Wasserman, LIME (suicidprevention)
 • Johan Franck, CNS (beroende)
 • Eva Serlachius, CNS (barn och unga)
 • Jeanette Westman, NVS (äldre)
 • Erik Andersson, CNS (oro)
 • Christian Rück, CNS (OCD, vuxenpsyk)
 • Tomas Hemmingsson, IMM (psykisk hälsa och arbetslöshet)

Kontakt

Resursgrupp för äldres hälsa under covid-19 

För att stärka KI:s beredskap med anledning av covid-19-pandemin och dess påverkan på äldres hälsa, har rektor inrättat en resursgrupp som kan vara rådgivande till ledningen:

 • för kommunikation av interna och externa frågor kring äldres hälsa och covid-19
 • genom att ta fram kunskapsunderlag om äldres hälsa i relation till epidemin
 • vid samverkan med hälso-sjukvården i Region Stockholm samt med äldreomsorgen i länets kommuner
 • och som kan bistå övriga resursgrupper vid Kl i frågor som rör äldres hälsa.

Gruppens medlemmar är:

 • Maria Eriksdotter, sammankallande 
 • Laura Fratiglioni, ARC/NVS
 • Kristina Johnell, MEB
 • Miia Kivipelto, NVS,  FoU-chef Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Lars-Olof Wahlund, NVS
 • Carin Lennartsson, NVS, (hemtjänstens och äldreomsorgens organisering)
 • Dorota Religa, NVS
 • Anne-Marie Boström, NVS
 • Elisabeth Rydwik, NVS
 • Kristina Kallin (disputerad, läkare på äldreboende)

Kontakt

Maria Eriksdotter

Professor/överläkare

Resursgrupp SFO Epidemiologi

Rektor har inrättat resursgruppen SFO Epidemiologi som är en institutionsövergripande resurs inom Kl, och som omfattar ett nätverk av forskare från de fem avdelningar/institutioner vid Kl som huvudsakligen är verksamma inom området epidemiologi/biostatistik.

SFO Epidemiologi omfattar kompetens inom områdena epidemiologi och biostatistik, och har omfattande erfarenhet av praktiskt arbete med till exempel registerlänkningar från såväl forskningsdatabaser som regionala och lokala register och vårddatakällor – internet-baserad insamling av forskningsdata via till exempel frågeformulär – och arbete i gränslandet mellan kliniska och andra datakällor. 

Resursgruppen får i uppdrag:

 • att agera resursgrupp för initiativ från Kl centralt och från de resursgrupper relaterade till covid-19 som Kl inrättar
 • att agera som kontaktpunkt för covid-19-relaterade frågeställningar från övriga forskare på Kl, för vilka det finns ett behov av epidemiologisk eller biostatistisk kompetens, och/eller behov av erfarenhet kring arbete med kliniska eller andra för frågeställningen relevanta individ-datakällor
 • att interagera med Regionen Stockholms Centrum för hälsodata för att säkerställa en tillgång till optimal epidemiologisk och biostatistik kompetens vid covid-l9-relaterade frågeställningar
 • att utifrån förmåga samverka med Region Stockholm kring covid-19-relaterade frågeställningar som drivs i regionens regi via Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Till ordförande för resursgruppen utses professor Johan Askling.

Johan Askling

Professor/överläkare