KI en certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket

Migrationsverket har beslutat att införa en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden vid årsskiftet 2023/​​​2024 och certifieringen fasas ut.

Den 1 november 2022 inför Migrationsverket nya regler för bättre kontroll av pass. Reglerna innebär att den som ansöker om arbetstillstånd personligen måste visa upp sitt pass innan Migrationsverket kan fatta beslut. Migrationsverket kontaktar arbetstagaren med information om hur man bokar tid för att visa upp passet om hen använder ett pass som inte tidigare har visats för Migrationsverket, ambassaden eller generalkonsulatet.

Personal från icke EU-land som inte bedriver självständig forskning eller forskar i mindre omfattning än 50 % (t ex teknisk-administrativ personal, lärare) behöver ansöka om arbetstillstånd i stället för uppehållstillstånd för forskare. KI är en certifierad arbetsgivare och kan erbjuda möjligheten att få snabbare beslut i arbetstillståndsärenden. Som arbetsgivare åtar sig KI att skicka in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Se de aktuella handläggningstiderna
Forskare tillhör en annan kategori och ska ansöka om uppehållstillstånd för forskare.

Personer som har ansökt om förlängning av arbetstillstånd och behöver göra en tjänsteresa utanför Sverige under tiden som ansökan handläggs, har möjlighet att ansöka om visum, så kallad D-visering. Gäller inte studerande, doktorander och forskare.

Komplett elektronisk ansökan

Som villkor för komplett elektronisk ansökan gäller bl. a:

 • att anställningserbjudande är fullständigt ifylld på webben
 • att arbetsgivaren har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar (vid nyrekrytering) hos Arbetsförmedlingen då annonsen läggs även ut i EURES 
 • ha tecknat ett anställningsavtal med arbetstagaren, underskrivet av båda parter
 • att berörd facklig organisation har yttrat sig över anställningsvillkoren
 • att kopia på fullmakt från arbetstagaren till arbetsgivaren bifogas ansökan. Tänk på att fullmakt alltid är ett krav för certifierad arbetsgivare, oavsett om ni som arbetsgivare väljer att fylla i hela ansökan eller inte.

Handläggningen sköts med fördel av institutionens HR personal.
Vid förlängning skapa ett nytt anställningserbjudande som berörd facklig organisation ska yttra sig över. Intyg om försäkringar.

Undantag från arbetstillstånd

Följande grupper behöver inte ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige:

 • EU-medborgare och deras familjemedlemmar
 • medborgare i Schweiz -  om längre än tre månader behövs uppehållstillstånd
 • personer med status som varaktigt bosatta i Sverige
 • medborgare i Norge, Danmark, Finland och Island
 • personer som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
 • studenter som har uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
 • forskare som redan har ett särskilt uppehållstillstånd för forskning
 • asylsökande som är undantagna från kravet på arbetstillstånd (AT-UND).

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Tänk på att

 • Frågan om fullmakt kommer upp i andra delen av ansökningsprocessen, alltså i sökandens del. Gör i ordning fullmakt och skicka den till sökanden för signering innan hen slutför hela processen. Migrationsverket godtar inte digitala signaturer i fullmakter. Ni behöver skriva ut fullmakten, signera den och därefter bifoga en skannad eller fotad kopia till anmälan. Fullmakten ska vara underskriven av en behörig person på företaget där titeln framgår.
 • Frågan om 'Have you worked before?' kommer upp i sökandes del och betyder om man har haft anställning med lön i Sverige
 • Om ni har fått ett meddelande om kompletterande information i ett ärende, använd endast länken från Migrationsverket. Önskar ni tillföra uppgifter/dokument till en ansökan utan att ha fått en komplettering från handläggaren ska detta mejlas till migrationsverket@migrationsverket.se.
 • Det går inte att ta över kollegors påbörjade anställningserbjudanden eftersom inloggning sker med personligt BankID.
 • Besluten kan dröja 
  • Om fullmakt saknas är inte ärendet komplett 
  • Uppgifter i fritextfältet leder till ett extra utredningsmoment i bedömningen och tar bort möjligheten till ett snabbare automatiskt beslut i ärendet.
 • Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i arbetstagarens beslut. Skulle personen få nya arbetsuppgifter eller förändrade arbetsvillkor ska ni lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd.
 • När en person har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått en förlängning på sitt arbetstillstånd kan hen byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge hen arbetar inom samma yrke. Om arbetstagaren byter yrke måste ni dock lämna in en ny ansökan.
 • Förlängningsansökningar lämnas in tidigast 4 månader innan tidigare tillstånd löper ut. 
 • En ansökan om förlängt arbetstillstånd för sökande som har en bosättningsavsikt och eventuellt är kvalificerade för permanent uppehållstillstånd, ska inte lämnas in mer än 20 dagar innan det tidigare tillståndet löper ut.
 • Uppehållstillstånd på grund av studier/forskning kan återkallas om heltidsstudierna/forskningen upphört. Komplettera ansökan med dokumentation som styrker den sökandes studieavbrott/avslutade studier. Jobbsökartillstånd kan återkallas om personen inte längre söker arbete. För sökande med jobbsökartillstånd räcker det med en avsiktsförklaring där det står att de önskar återkalla det gamla tillståndet eftersom personen fått ett arbete.

Kontakt

Ulla Tunkara

Internationell koordinator
Internationella kansliet
UF Universitetsförvaltningen
UT
Innehållsgranskare:
Ulla Tunkara
2023-09-05