KI en certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger snabbare handläggning. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom högst 20 arbetsdagar.

Certifiering ger snabbare handläggning i arbetstillståndsärenden.

Personal från icke EU-land som inte bedriver självständig forskning eller forskar i mindre omfattning än 50 % (t ex teknisk-administrativ personal, lärare) behöver ansöka om arbetstillstånd i stället för uppehållstillstånd för forskare. KI är en certifierad arbetsgivare och kan erbjuda möjligheten att få snabbare beslut i arbetstillståndsärenden. Som arbetsgivare åtar sig KI att skicka in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Migrationsverket ska då fatta ett beslut i ärendet inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar i ärenden där ett arbetstillstånd ska förlängas. Forskare tillhör en annan kategori och ska ansöka om uppehållstillstånd för forskare.

Komplett elektronisk ansökan

Som villkor för komplett elektronisk ansökan gäller bl. a:
• att anställningserbjudande är fullständigt ifylld på webben
• att arbetsgivaren har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar (vid nyrekrytering) på Platsbanken
• att berörd facklig organisation har yttrat sig över anställningsvillkoren
• att kopia på fullmakt från arbetstagaren till arbetsgivaren bifogas ansökan

Handläggningen sköts med fördel av institutionens HR personal, se rutiner.
Vid förlängning skapa ett nytt anställningserbjudande som berörd facklig organisation ska yttra sig över. Intyg om försäkringar, se mall nedan.

Undantag från arbetstillstånd

Följande grupper behöver inte ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige:

 • EU-medborgare och deras familjemedlemmar
 • medborgare i Schweiz -  om längre än tre månader behövs uppehållstillstånd
 • personer med status som varaktigt bosatta
 • medborgare i Norge, Danmark, Finland och Island
 • personer som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
 • studenter som har uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
 • forskare som redan har ett särskilt uppehållstillstånd för forskning
 • asylsökande som är undantagna från kravet på arbetstillstånd (AT-UND).

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Tänk på att

 • Frågan om fullmakt kommer upp i andra delen av ansökningsprocessen, alltså i sökandens del. Gör i ordning fullmakt och skicka den till sökanden för signering innan hen slutför hela processen.
 • Frågan om 'Have you worked before?' kommer upp i sökandes del och betyder om man har haft anställning med lön i Sverige
 • Om ni har fått ett meddelande om kompletterande information i ett ärende, använd endast länken från Migrationsverket
 • Det går inte att ta över kollegors påbörjade anställningserbjudanden eftersom inloggning sker med personligt BankID.
 • Besluten kan dröja 
  • Om fullmakt saknas är inte ärendet komplett och kan inte hanteras inom 10 respektive 20 arbetsdagar.
  • Uppgifter i fritextfältet leder till ett extra utredningsmoment i bedömningen och tar bort möjligheten till ett snabbare automatiskt beslut i ärendet.

Kontakt

 

Handläggare

Ulla Tunkara

Telefon:08-524 860 81

Enhet:Internationellt kansli

E-post:Ulla.Tunkara@ki.se

 

Dokument