Karolinska Institutets riktlinjer för hållbar IT

Hållbar IT handlar om att genom effektivisering, optimering och ersättning av dagens processer och arbetssätt, använda IT-produkter, IT-lösningar och IT-infrastruktur till gagn för såväl miljö som för ekonomisk och social hållbarhet.

Bakgrund

Enligt lagkrav ska Karolinska Institutet (KI) så långt det är möjligt använda en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Dessutom ska offentlig sektor leda utvecklingen mot mer energieffektiva varor, byggnader och tjänster, en giftfri miljö och arbeta för att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning och återvinning.

Syfte

Syftet med Karolinska Institutets riktlinjer för hållbar IT är att verksamheten ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Hållbar IT ingår som en del i KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling. Dessa riktlinjer beskriver hur arbetet med hållbar IT ska bedrivas på KI. IT-tjänster ska utformas så att de uppfyller de miljö- och hållbarhetskrav, såväl interna som externa, som ställs på universitetet.

För att uppnå detta ska Karolinska Institutet:

  • Införa ett tydligare livscykelperspektiv med fokus på miljö och hållbar utveckling vid upphandling, inköp och avyttring. Bland annat bör KI verka för att uttjänt utrustning tas om hand av aktörer som kan återanvända datorer, telefoner samt kringutrustning.  
  • Se till att det finns centrala systempolicies på plats som styr över datorernas energi- och resurskonsumtion.
  • Öka nyttjandet av universitetsgemensamma IT-tjänster.
  • Verka för att virtualisera servrar, tjänster och programvara för att minska behov av energi och hårdvara.
  • I största möjliga mån nyttja IT-lösningar för resfria möten (såsom telefon- och webbkonferenser samt videokonferenser), samt uppmuntra och underlätta flexibla arbetsmöjligheter för att minska antalet resor.
  • Arbeta för att digitalisera informationsflöden internt och externt samt att införa e-tjänster där så är lämpligt.
  • Använda IT-produkter och IT-system som verktyg för att minska miljöpåverkan från och sänka kostnader för organisationen.
  • Konsolidera utskriftsfunktioner och avveckla lokala skrivare samt minska utskriftsvolymerna genom funktioner för att bekräfta utskrift (t.ex. Eduprint).
FW
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2023-04-06