Kandidater inför valet av vicerektor till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

KI:s nomineringsförsamling har utsett kandidater inför valet av nya vicerektorer till KI:s kommittéer. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området utbildning.

Nytt på sidan

Öppen hearing med kandidaterna till vicerektorsposten för utbildning

Nu finns inspelning från hearing med kandidater inför valet av vicerektor till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tillgänglig på sidan. Rune Brautaset, Ewa Ehrenborg, Maria Hagströmer och Nick Tobin gör presentationer samt delar sina visioner och personliga prestationer.

Se en inspelad version av hearingen här

Den nya mandatperioden för uppdragen som vicerektor är 2023-01-01 t.o.m. 2025-12-31.

Till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har följande kandidater utsetts:

Porträttbild på Rune Brautaset
Rune Brausaset. Foto: Privat

Rune Brautaset, professor i optometri vid CNS

Presentation

Jag är professor i optometri och har varit vid KI sedan 2000. Parallellt med min forskning har jag under alla år varit aktiv som lärare, kursledare och examinator; framförallt inom optikerprogrammen men även inom Läkarprogrammet. Jag har erfarenhet som programdirektor (2004–2015), GUA (2016–), avdelningschef (2018–) och ordförande i FoUU-kommitté. Jag har utvecklat befintligt program och varit med om att starta nytt program. För mitt pedagogiska utvecklingsarbete fick jag 2015 KI:s Pedagogiska pris. Genom tidigare uppdrag och nu som nu som vice ordförande för KU har jag fått en god insikt i hur KI:s utbildningsverksamhet fungerar – en insikt som jag anser är viktig i rollen som vicerektor. Jag har under alla år engagerat mig brett inom utbildning vid KI genom en rad centrala uppdrag som t.ex. framtagande av kriterier för examensarbete, Lärandemiljörådet, utredningarna som resulterade i UoL och central finansiering av specialutrustade utbildningslokaler.

Rune Brautasets profilsida.

Visioner

Som vicerektor skulle jag verka för bästa möjliga förutsättningar för alla KI:s utbildningsprogram med bl.a. fokus på:

 • lärarförsörjning som säkrar kontinuitet och forskningsanknytning – detta då flera av våra utbildningsprogram har svårt rekrytera och bibehålla kompetent personal

 • att våra utbildningar baseras på modern och vetenskaplig förankrat studentaktiverande pedagogik – i detta ingår även utökad stöd för lärare och anpassning av lokaler och teknik

 • att undervisning ska ha ett reellt meritvärde inom KI precis som det är vid en rad andra universitet 

 • och fortsätta det enormt viktiga arbetet med att säkra VIL/VFU för alla våra utbildningar vilket är särdeles viktigt med de stora förändringarna som pågår inom den regionala och privata vården.

Ewa Ehrenborg - Professor Institutionen för medicin, Solna (MedS)

Ewa Ehrenborg, professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid MedS

Presentation

Jag är professor i molekylär kardiovaskulär medicin och grundutbildningsansvarig vid institutionen för medicin, Solna (MedS). Min forskning handlar om att förstå vilken roll autofagi-processer spelar vid aterosklerosutveckling.

De uppdrag som jag för närvarande har centralt på KI är som lärarrepresentant i Fakultetsnämnden, KI-ordförande i Capio S:t Görans och ledamot i Karolinskas FoUU-kommittéer samt ledamot i KI/Region Stockholms utbildningsråd. Sedan 2018 arbetar jag på uppdrag från rektor, prorektor och vicerektor för utbildning med frågor som rör samverkan med Region Stockholm och verksamhetsintegrerat lärande.

Mitt mångåriga utbildningsengagemang vid KI sträcker sig från undervisning på kursnivå till strategiska nivåer i kommittéer, råd och nämnder. Jag är nyligen utsedd ledamot i läkarprogrammets programnämnd och har tidigare varit ledamot i biomedicinutbildningens programnämnd samt programansvarig. Jag var med och byggde upp centrum för klinisk utbildning som en av föreståndarna och var under senare år ansvarig samordnare. År 2005 och 2017 erhöll jag biomedicinprogrammets resp. KI:s Pedagogiska pris.

Ewa Ehrenborgs profilsida.

Visioner

Konstruktiv samverkan som syftar till att utveckla utbildning nu och för framtiden genom:

 • förbättrat samarbete med Region Stockholm, kommuner, andra universitet och Life Science i syfte att utveckla program och kurser
 • att erbjuda ett kursutbud så att all kompetens på KI kan tas tillvara. Därigenom möjliggörs högkvalitativ utbildning som i förlängningen också lägger grunden för utveckling av forskning
 • rekrytering av lärare utifrån KI:s utbildningsbehov för att kunna upprätthålla en hög nivå på de cirka 40 utbildningsprogram och >900 kurser som KI ansvarar för
 • ökning av den pedagogiska kompetensen hos lärare, handledare och forskare vid KI för att säkra utbildningskvaliteten
 • att ytterligare stimulera samverkan mellan program och facilitera medverkan i internationella samarbeten och främja förutsättningarna för att vidareutveckla utbildningarna och tillvarata dess möjligheter
 • att all utbildning ska vara forskningsanknuten och verka för att utbildningsanknyta forskningen.
porträtt av Maria Hagströmer, professor, sektionen för fysioterapi.
Maria Hagströmer, professor vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Ulf Sirborn

Maria Hagströmer, professor i fysioterapi vid NVS

Presentation

Jag är professor i fysioterapi vid NVS och har en förenad tjänst vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Region Stockholm, där jag aktivt bedriver forskning. Jag är också grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen NVS. Jag disputerade 2007 vid KI och gjorde min postdoc bl.a. vid NIH, USA och har efter det kombinerat forskning, undervisning och ledarskap i olika akademiska roller. Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och är ledamot av pedagogiska akademin vid KI.

Jag har lång erfarenhet av ledarskap med personalansvar, vetenskapligt ledarskap och pedagogiskt ledarskap på olika nivåer. Som pedagogisk ledare har jag t.ex. i rollen som GUA ett övergripande utbildningsansvar vid institutionen, jag har varit utbildningsansvarig på sektionsnivå, ledamot i programnämnden, ansvarig för utvärderingar och i hög grad medverkat i de två senaste UKÄ-utvärderingarna, bedömare av pedagogiska ansökningar, ledamot i RU:s pedagogiska bedömargrupp och deltagit i olika arbetsgrupper relaterade till utbildning.

Maria Hagströmers profilsida.

Visioner

 • Alla program vid KI ska ha hög kvalitet vilket inkluderar forskningsanknuten utbildning, evidensbaserad pedagogik, modern infrastruktur, lärandemiljöer och digitala hjälpmedel som kan stödja studenter och lärare
 • Tydligare och bättre karriärvägar för lärare, säkra kompetensförsörjning
 • Dimensioneringen av utbildning ska vara anpassad och flexibel utifrån samhällets behov och vi ska även ha relevanta kurser för vidareutbildning
 • Förbättra samarbetet med Region Stockholm bland annat genom att bredda VFU
Portrait of Nick Tobin
Portrait of Nick Tobin Foto: press

Nick Tobin, adjunkt och forskare vid OnkPat

Presentation

Jag tog min doktorsexamen i kärlbiologi vid Dublin City University 2008 och fick sedan en postdoktorposition i en bröstcancergrupp vid Lunds universitet, i vilken jag stannade när de flyttade till Manchester 2009. Mitt intresse för bioinformatik började här och jag fick sen en postdoktorposition inom ämnet vid KI 2011. Som bioinformatiker har jag varit med och utbildat studenter på gymnasie-, kandidat-, magister- och doktorandnivå i över 10 år. Sammantaget ledde dessa meriter till att jag tilldelades titeln Docent i Bioinformatik 2018.

Som fd. vice ordförande för KI Junior Faculty fick jag bred erfarenhet av kommitté- och ledarskapsarbete och jag satt som JF-representant i Fakultetsrådet och Cancer Research KI:s styrelser. Med särskild hänsyn till pedagogiska ledarskapsroller sitter jag i styrelsen för doktorandprogrammet i tumörbiologi och onkologi (FoTO), är GUA vid institutionen för onkologi-patologi och ansvarar för kursen molekylär medicin – onkologi (15 poäng). Jag har också nyligen slutfört kursen Framtidens utbildningsledare på KI.

Nick Tobins profilsida.

Visioner

 • Forskning och utbildning är nära kopplade. De bästa forskarna kommer att delta aktivt i undervisningen och deras positioner kommer att finansieras på grundval av både deras utbildnings- och forskningsfördelar
 • Alla lärare får undervisa på gymnasieskolorna i sin hemkommun 1–2 timmar per månad. De kommer aktivt att försöka främja och uppmuntra ett intresse för naturvetenskap inom ett brett åldersintervall för unga studenter
 • Utbildning kommer att ses med samma prestige som forskning. Detta kommer att uppnås genom att 1) Lyfta fram lärare i våra nyhetsbrev och på vår webbplats på samma sätt som vi gör nu för forskare, 2) Endast ge central KI-finansiering till forskning som kan visa aktivt deltagande i undervisningen och 3) Utvärdera undervisning och sprida resultat på en KI-nivå för att visa upp våra bästa lärare.