Kandidater inför valet av vicerektor till Kommittén för utbildning på forskarnivå

KI:s nomineringsförsamling har utsett kandidater inför valet av nya vicerektorer till KI:s kommittéer. Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskarutbildning.

Nytt på sidan

Öppen hearing med kandidaterna till vicerektorsposten för utbildning på forskarnivå

Nu finns inspelning från hearing med kandidater inför valet av vicerektor till Kommittén för utbildning på forskarnivå tillgänglig på sidan. Michael Fored, Erika Franzén, Margaret Sällberg Chen och Robert Harris gör presentationer samt delar sina visioner och personliga prestationer.

Se en inspelad version av hearingen här

Den nya mandatperioden för uppdragen som vicerektorer är 2023-01-01 t.o.m. 2025-12-31.

Till Kommittén för utbildning på forskarnivå har följande kandidater utsetts:

Michael Fored
Michael Fored, universitetslektor vid MedS. Foto: Privat

Michael Fored, universitetslektor vid MedS

Om mig:

Jag blev doktorand när jag som njurmedicinare i Sundsvall insåg att för att rätt använda kunskap behöver man veta hur kunskap blir till. Min nyfikenhet och önskan att lära höll mig kvar i forskning efter disputationen 2003 och jag har engagerat mig i forskarutbildning sedan dess. Först vid utvecklingen av den kliniska forskarskolan i epidemiologi, senare som central studierektor och lärarrepresentant i Forskarutbildningsstyrelsen. Nu, sedan länge, som studierektor vid institutionen för medicin, Solna med god insyn i både experimentell laboratorieforskning och klinisk patientnära forskning med yngre heltidsdoktorander och något äldre doktorander med anställning i sjukvården. 

Michael Foreds profilsida.

Visioner för mitt uppdrag:

Forskarutbildning är som bäst när undervisning och lärande är kärnvärden bland nyfikna forskare med en passion för ny kunskap. En tillåtande attityd till lärande och undervisning tycker jag är viktig i hela organisationen där forskarutbildningen sker. 

  • Vi har mycket bra forskarutbildning på KI men vi kan ännu bättre och jag vill göra det möjligt.
  • Vi behöver inte nya eller fler mål och inte ytterligare regler.
  • Vi behöver lita på vår goda förmåga.
  • Vi har många goda krafter men behöver se helheten och ändra några av dem, var för sig, goda förändringar som tillsammans har gjort det onödigt svårt med forskarutbildning. 
Erika Franzén
Erika Franzén, fysioterapeut och professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: Ulf Sirborn

Erika Franzén, professor vid NVS 

Om mig:

Jag är professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och fysioterapeut (förenad anställning med Karolinska Universitetssjukhuset). Jag disputerade 2006 på KI, gjorde postdoc i USA och leder nu en stor forskargrupp med fokus på träning/fysisk aktivitet, motorik och fall vid neurologiska sjukdomar främst Parkinsons sjukdom. Jag har publicerat över 100 vetenskapliga arbeten, från mekanistisk labbforskning till kliniska interventioner/implementering och är nu huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för fyra (handlett 11 till disputation varav 5 som huvudhandledare). Jag har ett starkt engagemang för forskarutbildningsfrågor och erfarenhet från att driva frågor i många olika organ på KI och inom regionen, t.ex. KFU, Forskningsrådet, Infrastrukturrådet, Styrelsen för utbildning, Sökkommittén för ny rektor, Forskarskolan i Vårdvetenskap och Konsistoriet.  

I min nuvarande roll som vice-ordförande för KFU och ordförande för KPK har jag bl.a. utökat antalet platser i kliniska forskarskolor, startat en ny forskarskola i hälsovetenskap, utrett ”Forskar-AT”, förbättrat kvalitetsuppföljning, inkluderat postdocs i kurser och drivit pedagogisk utveckling.  

Erika Franzéns profilsida.

Visioner för mitt uppdrag:

  • Högkvalitativ forskarutbildning i en kreativ och attraktiv utbildningsmiljö. Ge handledarna de bästa förutsättningarna med stöd, utbildning och finansiering. Erbjuda forskarutbildningsprogram, forskarskolor och kurser av hög kvalité inom områden där samhället och KI har behov. Nolltolerans för diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. 
  • Bättre samarbete med hälso- och sjukvården för att utbilda framtidens forskare, lärare och ledare. Fler kliniska doktorander i forskarskolor. Fler och bättre möjligheter att tidigt i karriären påbörja en forskarutbildning. Tydligare förutsättningar och stöd för kliniska doktorander och handledare. 
  • Strategiska samarbeten för forskarutbildning För att lösa de komplexa frågeställningar som finns inom samhället idag behöver vi samarbeta mellan olika discipliner och ämnesområden både nationellt och internationellt.  
Margaret Sällberg Chen i labbet.
Margaret Sällberg Chen, professor i klinisk oral immunologi. Foto: Stefan Zimmerman.

Margaret Sällberg Chen, professor DentMed

Om mig:

Jag blev professor 2020 i klinisk oral immunologi och är studierektor för forskarutbildning (2004 vid MTC, sedan 2010 vid DentMed) samt internationaliseringssamordnare på DentMed. Jag har både tandläkarexamen (leg tandläkare) och doktorsexamen från KI och gjorde en postdoc vid The Scripps Research Institute i La Jolla, Kalifornien. Jag har haft forskartjänst på Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet), uppdrag såsom vetenskaplig granskare för Vetenskapsrådet i Finland och Israel, opponent för doktorsavhandlingar i Finland och Hongkong. Jag har under perioder gästforskat vid NIH, USA och Lee Kong Chian Medical School i Singapore. Jag har varit klinisk lärare och nu kursgivare för tandläkarprogrammets examensarbeteskurs (30hp). Jag har ledningserfarenhet som ledamot i disputationskommittén, institutionsledning, organiserat nationella och internationella symposier. Idag leder jag en forskargrupp med 11 forskare varav 6 är doktorander. Har handlett både kliniska och prekliniska doktorander till disputation. Idag stöds min grupps forskning av VR, Cancerfonden, CIMED, SOF och KAW.  

Margaret Sällberg Chens profilsida.

Visioner för mitt uppdrag:

Centralt för min syn på forskarutbildning är att den måste vara hållbar, både för doktorander och handledare. Forskarutbildning skall skapa disputerade som är attraktiva och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. En forskarutbildning vid KI skall ses som en resurs för att tolka och implementera ny vetenskap i klinisk praxis. För detta krävs en bra och förtrolig dialog och relation med regionen. Doktorander skall verka i en aktiv forskningsmiljö med bra ämnesdjup. Att forskningsmiljön skall ge förutsättning för en långsiktig, internationellt framstående forskning som gynnar allas hälsa ska vara en självklarhet. Våra doktorander behövs i en framtid där komplexa hälsoproblematik förväntas öka inom vård och samhället. Därför är det viktigt att både kliniska och basalvetenskapliga doktorander exponeras för de senaste teknikerna inom precisionsmedicin och bioinformatik (tolka ny diagnostik och behandling). Doktorandprojekt måste ges möjligheter att kopplas till våra nya forskningsinfrastrukturer där de kan exponeras och lära av högavancerad teknologisk kompetens.

portrait
Bob Harris, vicerektor och ordförande för kommittén för utbildning på forskarnivå. Foto: Ulf Sirborn

Robert Harris, professor vid CNS

Om mig:

Jag är professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Jag har lång erfarenhet av forskarutbildning, för närvarande leder jag KFU vid KI och även den internationella organisationen ORPHEUS. Jag har tidigare varit ledare för CNS och vicerektor för forskarutbildningen vid KI. Jag har mycket stor erfarenhet av att undervisa på forskarutbildning i både lokala och internationella sammanhang och har varit expertgranskare för doktorandprogram vid många internationella universitet. Jag har en djup passion för att utveckla forskarutbildningen och har gjort det i över 15 år, bland annat flera kvalitetssäkringsinnovationer som blivit standard på KI. Jag har exceptionell kunskap om KI och är övertygad om att min ledarskapskompetens kommer att göra det möjligt för mig att framgångsrikt representera KI i alla nationella och internationella miljöer. Jag kommer att inspirera till en kulturell och professionell utveckling som verkligen kommer att ge universitetet möjlighet att nå sin fulla potential.

Robert Harris profilsida.

Visioner för mitt uppdrag:

Min ledarskapsvision bygger på två grundpelare – kommunikativ dialog och professionellt ansvar. Det innebär att utvecklingsarbetet inom KFU ska bedrivas i dialog med studenter, juniorfakulteten/KIPA samt institutionsfakulteter och förvaltningar. Jag vill se till att vi erbjuder en högkvalitativ upplevelse för både doktoranderna och deras handledare. Min vision är att detta blir normen, att administration inte ses som en börda och att dess syfte förstås. Vi behöver flexibilitet och modernisering och vi måste fullt ut implementera den bästa praxis som redan har utvecklats. Erfarenheterna för kliniska och prekliniska studenter ska vara likartade och kulturen för forskarutbildningen vid KI ska vara inkluderande och respektfull. Som Sveriges största forskarutbildningsuniversitet anser jag att vi borde ha en mer ledande roll i genomförandet av bästa praxis i hela Sverige.