Kandidater inför valet av vicerektor till Kommittén för forskning

KI:s nomineringsförsamling har utsett kandidater inför valet av nya vicerektorer till KI:s kommittéer.

Nytt på sidan

Öppen hearing med kandidaterna till vicerektorsposten för forskning

Nu finns inspelning från hearing med kandidater inför valet av vicerektor till Kommittén för forskning tillgänglig på sidan. Marie Arsenian-Henriksson, Martin Bergö, Christian Giske och Catharina Larsson gör presentationer samt delar sina visioner och personliga prestationer.

Se en inspelad version av hearingen här

Kommittén för forskning (KF) ger stöd till fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning. KF arbetar strategiskt med forskningsfrågor genom att göra speciella satsningar, och genom att organisera och ansvara för sina underorgans verksamhet. KF ansvarar även för KI:s forskningsinfrastruktur, centrumbildningar, forskningsnätverk, styrdokument etc.

Den nya mandatperioden för uppdragen som vicerektor är 2023-01-01 t.o.m. 2025-12-31.

Till Kommittén för forskning har följande kandidater utsetts:

Marie Arsenian-Henriksson
Marie Arsenian-Henriksson Foto: Privat

Marie Arsenian-Henriksson, professor vid MTC

Om mig:

Min forskargrupp studerar grundläggande mekanismer som resulterar i uppkomst av cancer med syfte att utveckla innovativa cancerterapier. Efter min prefektperiod forskade jag under ett halvår vid FHCRC (Fred Hutch), Seattle, USA. Jag har ett flertal nationella och internationella uppdrag och samarbeten. Fjorton doktorander har disputerat med mig som handledare (åtta som huvudhandledare). Jag har även handlett 25 postdocs och är idag huvudhandledare för tre doktorander, bihandledare för fyra samt handleder fyra postdocs och fyra studenter. Jag disputerade vid KI på en avhandling om MYC-proteinets funktion och utförde sedan en postdoc i Tyskland. Därefter har jag byggt upp min forskningsverksamhet om barncancersjukdomen neuroblastom.

Jag är genuint intresserad av människor, en god lyssnare, målinriktad, konstruktiv och en lagarbetare. Har coachat och coachar för närvarande ett flertal unga forskare och drivs av att få andra att ”lyfta”. Jag är mån att ge bekräftelse och erkännande (”credit”).

Marie Arsenian-Henrikssons profilsida.

Visioner för mitt uppdrag:

 • Forskningen bör bedrivas med ett nyskapande perspektiv för att möjliggöra fundamentala upptäckter och forskningsgenombrott.
 • KI bör genomsyras av en gemensam vision om akademisk höjd och vara ett internationellt ledande universitet som attraherar studenter och forskare från hela världen.
 • Ett framtida KI skall ha ”högt i tak” och studenter och medarbetare skall trivas, utmanas och utvecklas för att nå sin fulla potential.
 • Rekrytering och karriär. Viktigt med framtidsmöjligheter, unga personer skall kunna förstå vad som krävs för en framtid på KI. Transparens och tydliga karriärvägar är fundamentalt. KI måste behålla kreativa forskare och framstående lärare samt rekrytera en ny generation professorer.
 • Forskningens villkor. Resursfördelning, medfinansiering och INDI behöver genomlysas. Både stora och små forskargrupper måste ges möjlighet att göra banbrytande forskning.
 • Samverkan med hälso- och sjukvården, våra grannuniversitet universitet (KTH, SU, Handels, och UU) samt näringsliv behöver stärkas. KI bör fortsätta att vara ledande och aktivt under nuvarande och kommande pandemier. 
Porträtt på Martin Bergö
Martin Bergö, vicerektor för forskning och ordförande för kommittén för forskning. Foto: Ulf Sirborn

Martin Bergö, professor vid BioNut

Om mig:

Med siktet inställt på att forska studerade jag kemi och medicin i Umeå på 90-talet, och doktorerade parallellt med läkarlinjen. Efter lång postdoc i USA startade jag min egen grupp i Göteborg 2005 och kom till Karolinska Institutet 2015 via en kallelseprofessur. Med goda anslag, tjänster, och priser i ryggen – och stöd från mentorer – har jag haft förmånen att kunna bedriva nyfikenhetsforskning och ha resurser att byta forskningsområde då våra data lett oss på nya spår: idag studerar vi betydelsen av antioxidanter och oxidativ stress vid cancer med basvetenskapliga och translationella tekniker. Kollegor brukar uppskatta mitt intresse och engagemang för deras forskning, karriär, och utmaningar. Jag själv uppskattar min stresstålighet och att jag finner glädje i alla delar av mitt arbete, från att diskutera hypoteser och resultat med doktorander till att leda styrelsemöten, interagera med Junior Faculty, arbeta i Nobelförsamlingen och föreläsa för patientorganisationer och politiker.

Martin Bergös profilsida.

Visioner för mitt uppdrag:

KI är ett topprankat lärosäte men står inför stora utmaningar. Mina visioner för att möta dessa är:

 • Kanalisera den kollektiva viljan och idérikedomen hos verksamheten till att göra KI:s forskning ännu bättre.
 • Löpande informera omvärld och politiker om behovet av kraftsamling vid stora lärosäten för att kunna göra nya forskningsgenombrott.
 • Realisera KI:s satsningar på datadriven forskning, precisionsmedicin och öppen vetenskap.
 • Förbättra möjligheterna för kliniker att forska på patienter, patientdata och i labb; och höja statusen för KI:s suveräna forskning inom vårdvetenskap och prevention.
 • Mot bakgrund av våra ambitiösa satsningar på datadriven forskning och precisionsmedicin behöver vicerektor tillse att KI:s grundforskning – ett av våra flaggskepp – får fortgå obehindrat!

Jag trivs i min nya roll som vicerektor för forskning men är ödmjuk inför förtroendet och den pågående valprocessen. Får jag fortsatt förtroende kommer jag arbeta med full kraft för KI – ett världsledande lärosäte med stor förbättringspotential. 

Christian Giske. Photo: Stefan Zimmerman.
Christian Giske. professor vid institutionen för laboratoriemedicin Foto: Stefan Zimmerman

Christian Giske, professor vid LabMed

Om mig:

Jag är utbildad läkare i Trondheim, Norge och flyttade till Stockholm efter min allmäntjänstgöring. Vid Karolinska Universitetssjukhuset gjorde jag min specialiseringstjänstgöring inom klinisk bakteriologi, samtidigt som jag skrev färdigt min avhandling om antibiotikaresistens hos Pseudomonas aeruginosa i 2007. Jag fick min docentur i 2010 och blev forskargruppsledare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) i 2012. Tre år senare flyttade jag till institutionen för laboratoriemedicin, där jag fick ett lektorat i klinisk bakteriologi, förenad med en tjänst som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2018 har jag varit professor vid samma institution, förenad med anställning som medicinskt ledningsansvarig överläkare inom bakteriologi på sjukhuset. Jag har de två senaste åren varit avdelningschef för avdelningarna för klinisk mikrobiologi och klinisk immunologi vid institutionen för laboratoriemedicin. Min forskargrupp studerar antibiotikaresistens och jobbar till stor del med studier av resistensutveckling mot nya antibiotika samt nya precisionsmedicinska strategier så som bakteriofagterapi. De senare åren har jag varit en av KI:s mest citerade forskare. 

Christian Giskes profilsida.

Visioner för mitt uppdrag:

Genom min karriär har jag behållit en nära kontakt med sjukhuset och är väl förankrad i sjukhusets organisation, där jag har flera ledningsuppdrag (klinikledning, FOU-ledning vid Medicinsk Diagnostik Karolinska, vice ordförande i sjukhusets sakkunnigprövningsgrupp). Mitt kontaktnät inom sjukhuset (både Flemingsberg och Solna) är av stor betydelse för att åstadkomma bättre samverkan mellan KI och K. Jag har ett starkt intresse för akademiskt ledarskap och önskar att förändra vissa saker inom KI. Det viktigaste är att adressera institutionernas svåra ekonomiska sits, genom att säkerställa att en större del av anslagen som kommer till KI når ut till institutionerna. Jag önskar att verka för att KI i mindre grad ska uppfattas som ett forskarhotell och för att vi tydligare ska nå fram politiskt med budskapet att det behöver satsas mer pengar på KI, jämfört med dagens stora satsningar på små högskolor/universitet. Jag önskar att se fortsatta satsningar på precisionsmedicin och global hälsa. 

Catharina Larsson, professor vid institutionen för onkologi-patologi. Foto: Erika Rindsjö

Catharina Larsson, professor vid OnkPat

Om mig: 

Efter grundutbildning i medicin fick jag möjlighet att disputera på en avhandling om tumörhämmande gener – ett nytt och spännande fält som idag nått klinisk tillämpning. År 1993 påbörjades den egna forskargruppen inom medicinsk genetik vilken idag består av samverkande research teams inom experimentell translationell cancerforskning. Ett femtiotal doktorander har handletts (som huvud- eller bi-handledare) till disputation och flertalet doktorander och postdocs återfinns idag inom akademi och klinik som t ex professorer, docenter och med bibehållen forsknings- och utbildningsverksamhet. Jag har tilldelats Göran Gustafssons pris i medicin och är ledamot i Nobelförsamlingen.  

Jag har god erfarenhet från vetenskaplig ledning och utvärdering nationellt och internationellt. Tidigare ledningsuppgifter omfattar bl a Ledamot i Forskningsstyrelsen (KF), Konsistoriet, och Rekryteringsutskottet vid KI; Karolinskas FoUU-kommitte; samt Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. Jag är idag biträdande prefekt vid OnkPat med ansvar för högre tjänster, KI-FoUU-grupps-ordförande för klinisk patologi & cancerdiagnostik samt Ledamot i KFU.  

Catharina Larssons profilsida

Visioner för mitt uppdrag: 

 • Forskning vid KI ska med självklarhet ses som ett kvalitetsmärke. Detta kräver kontinuerlig utveckling av forskningsmiljö, stödjande verksamheter, nätverk, god ekonomi och basresurser.  
 • Medicinsk forskning bedrivs bäst i samklang med hälso-och sjukvården. En ökad samverkan med Region Stockholm är en angelägen uppgift inom de redan etablerade FoUU-strukturerna för flera frågor som rör den dagliga forskningsverksamheten och ett tydligt och enhetligt aktivitetssystem. 
 • KI ska var ett universitet med attraktionskraft för forskare i olika steg av karriären där alla sätter en ära i att göra sitt bästa. En förutsättning för att kunna fokusera på de viktiga uppgifterna är tydlighet och planering för regelbundna utlysningar av tjänster på olika nivåer.  
 • Kontinuerligt lärande ger bättre förutsättningar för nyskapande forskning. Genom de senaste årens utveckling ges nu möjligheter att erbjuda befintliga utbildningsdelar inom t ex viktiga nya tekniker och forskningsfält till en större del av KI:s forskare.