Skip to main content

Jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet

Under perioden 2016 - 2019 har alla svenska lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Lärosätena ska ta fram en plan för arbetet och sedan implementera planens aktiviteter i den befintliga verksamheten. Den här treårsperioden ska ses som en uppstartsfas i ett långsiktigt arbete.

Vad är jämställdhetsintegrering?

Integrering av jämställdhet innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhet som fråga och som perspektiv ska in på centrala dagordningar i verksamheten, och inte finnas som sidospår i form av särskilda råd eller enskilda samordnare. Offentligt styrd verksamhet ska vara rättvis, likvärdigt fördelad och av samma kvalitet för alla oavsett kön.

Varför jämställdhet?

Jämställdhet i högskolan är en viktig byggsten i arbetet för att nå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt att nå målet för den högre utbildningen om att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en hög kvalitet och bedrivas effektivt. Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämställda villkor: forskningsfinansiering, löneskillnader, anställningsvillkor, karriärvägar, meriteringssystem, sjukskrivningstal och studieval.

Ett förhållningssätt och ett klimat som lyfter fram jämställdhet som bärande värde har betydelse i Karolinska Institutets strävan mot sin vision om att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, att ha en dynamisk samverkan med det omgivande samhället liksom att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Inte minst har jämställdhet en betydande roll i utvecklandet av Karolinska Institutets inre liv och arbetsplatskultur.

Konkret arbete med jämställdhetsintegrering enligt KI:s plan

KI:s styrdokument för arbetet med jämställdhetsintegrering, Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2017 - 2019, rektorsbeslutades i maj 2017. Arbetet med praktisk implementering av konkreta aktiviteter i den befintliga verksamheten har nu initierats inom olika delar av organisationen. Arbetet samordnas centralt inom förvaltningen.

Fördjupad kunskap om:

Här finns praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Frågor om KI:s arbete med jämställdhetsintegrering kan ställas till KI:s jämställdhetsstrateg Klara Regnö.