Skip to main content

IoC - Internationalisering av utbildning 2017 - 2020

KI beviljades 1 261 000 kr för projektet Internationalisation of the Curriculum, IoC – A Framework for Action 2017-2020 av STINT Strategic Grants for Internationalisation.

Varför internationalisera utbildningen?

Syftet är att stärka kvaliteten av utbildningen genom att fokusera på internationalisering på hemmaplan. Det är KIs ambition att vara ett universitet genomsyrat av internationalisering från grundutbildning till forskarutbildning och vidare till forskning. De tilldelade externa medlen för projektet kommer att möjliggöra för KI att utveckla riktlinjer, praxis och erfarenhet för alla KIs utbildningsprogram samt för utbildningar vid andra svenska lärosäten att följa efter.

Hur ska KI internationalisera utbildningen?

Modellen för arbetet är Internationalizing the Curriculum, IoC, som har utarbetats och beprövats av Betty Leask, professor i internationalisering och f.d. vice rektor för undervisning och lärande vid La Trobe University i Australien. Definitionen av internationalisering av utbildning, internationalisation of the curriculum (IoC):

The incorporation of international, intercultural, and/or global dimensions into the content of the curriculum as well as the learning outcomes, assessment tasks, teaching methods, and support devices of a program of study (Betty Leask, 2015)

IoC är en pedagogisk innovationsprocess som möjliggör en utveckling av KIs utbildningar genom att använda en systematisk och strukturerad process och genom att engagera ledningen. Det är viktigt att närma sig uppgiften med att internationalisera utbildningen på ett vetenskapligt sätt, som ”action research process”, vilket är en cyklisk process för problemlösning som grundar sig på ett reflekterande förhållningssätt där syftet är att etablera en process för kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Figuren nedan visar på 5 steg i IoC-processen, där varje steg åtföljs av en central fråga som kommer att behandlas:

 1. Granska och reflektera: I vilken utsträckning är vår läroplan/utbildningsplan redan internationaliserad?
 2. Imagine: Vilka andra sätt att tänka och göra är möjliga?
 3. Revidera och planera: Vilka förändringar vill vi göra i våra program med tanke på möjligheterna som IoC tillåter?
 4. Agera/Genomföra: Hur kommer vi veta om vi har uppnått våra IoC-mål?
 5. Utvärdera/Återkoppla: I vilken utsträckning har vi nått våra internationella/internationaliserade mål?

Vad är tidsramen för IoC-processen?

IoC-processen kommer att löpa från hösten 2017 till hösten 2020 för de utvalda utbildningsprogrammen, medan stöd fortfarande kommer att ges till alla program på begäran (enskilda konsultationer, workshops, kurser för professionell utveckling etc.) under 2018. Det förväntas att alla KI: s utbildningsprogram kommer att genomgå IoC-processen som en långsiktig följd av projektet.

Vem berörs?

Fem av KIs utbildningsprogram är utvalda av styrelsen för utbildning att delta i IoC-projektet 2017-2020:

 • Biomedicinprogrammen, kandidat och master
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Tandläkarprogrammet
 • Arbetsterapeutprogrammet

Riktlinjer kommer att tas fram för dels övriga utbildningsprogram vid KI som därefter är tänkta att följa processen med målet att bli internationaliserade, dels för övriga lärosäten i Sverige, vilket var en förutsättning för den externa finansieringen av projektet.

För att få en översikt över KI: s behov när det gäller internationell/internationaliserad utbildning kommer följande målgrupper att involveras:

 • Universitets ledarskap: Styrelsen för utbildning (US) och dess beredningsgrupper för internationalisering (BIF) och undervisning och lärande (BUL), och Referensgruppen för internationalisering av utbildning
 • Utbildningsledare, prefekter, grundutbildningsansvariga (GUA) och programdirektorer, personer eller grupper av personer ansvariga för internationalisering av utbildning
 • Kursledare
 • Stödfunktioner för studenter (Academic Writing Support, studenthälsan, Internationella koordinatorer, studievägledare etc.)
 • Studentrepresentanter vid de deltagande utbildningsprogrammen (kandidat- och mastersnivå)

Nästa steg

 1. Planera och påbörja processen med de fem utvalda utbildningsprogrammen
 2. Förankring och information i organisationen - de fem utvalda programmen, men även alla övriga som berörs – Prefekter, GUA/PN, Kursledare, Studentstöd, Studenter, Admin, m.fl.
 3. Utbildningskongressen 15-16 mars 2018 där internationella experter bl. a. Betty Leask kommer att delta

Nästa steg

Håll dig uppdaterad med nyheter från projektet!

IoC in Action - Praktiska tips, råd och exempel på hur andra program har jobbat med IoC processen

Mer information hittar du på den engelska versionen av den här sidan