Initiering - BP 1

Det första steget i projektprocessen består av initieringsfasen.

Här beskriver man på ett övergripande plan den idé till projekt som har uppstått. Idén kan exempelvis handla om att tillgodose ett behov, åtgärd som leder till kostnadsbesparing, lösa ett problem eller avhjälpa situationer som man inte är nöjd med.

Projektidén skrivs ner i ”Mall idébeskrivning AU-projekt” som finns längt ner på denna sida. Projektidén skickas sedan in till AU-chef Marie-Louice Isacson som i samråd med universitetsdirektör tar ett BP 1 beslut om projektidén skall gå vidare eller inte.

Idébeskrivningen behöver inte något diarienummer.

Efter beslut återkopplar AU-chef till berörda om idén går vidare i processen eller inte.

Dokument