Informationshantering på KI

Uppdraget "Informationshantering på KI" syftar till att genomföra den informationshanteringsstrategi som togs fram våren 2019. Syftet med strategin och genomförandet av den är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.

Bakgrund

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med att utvärdera Karolinska Institutets informationshantering, och genom framtagandet av en gemensam strategi etablera en tydlig väg framåt.

Med informationshantering avses alla processer och all teknik som stödjer hantering av data och information på Karolinska Institutet.

Strategin, som beslutades under våren 2019, tar ett brett grepp om utmaningar kopplade till KI:s leverans och styrning av IT samt KI:s datahantering i forskning- och utbildningsverksamheten. I strategin togs ett antal styrande principer fram, som ska vägleda KI vid varje kommande vägvalsbeslut som rör IT och informationshantering.

Uppdragets mål

Det övergripande målet med uppdraget är att påbörja genomförandet av KI:s strategi för informationshantering, och att se till att organisationen har kapacitet att fortsätta genomförandet i linjen.

Strategins övergripande insatsområden

Tydlig IT-styrning och uthållighet i förändringar

Genom att införa ett styrande organ för IT-förändringar och genom att arbeta metodiskt med uppföljning av IT-förändringsprojekt och förvaltning ska Karolinska Institutet få ett ökat värde av varje enskild förändring.

Flexibilitet, transparens och säkerhet i IT-tjänster

Genom ett utvecklat och förfinat utbud, fortsatt samordning av IT-drift och ett aktivt arbete med informations- och IT-säkerhet ska Karolinska Institutet erhålla en mer verksamhetsanpassad och trygg leverans av bas-IT-tjänster.

Strukturer för utveckling av lärandemiljöer och studentdialog

Klassrummen ska digitaliseras och virtualiseras, och Karolinska Institutet ska bygga kompetens för att kunna använda data om studenters inlärningsbeteenden och prestationer till att anpassa pedagogik i utbildning och kommunikation med studenter och alumni.

Hantering av forskningsdata och information längs forskningsprocessen

Karolinska Institutet ska bygga upp en förmåga att stödja forskargrupper i hantering av data längs hela forskningsprocessen, från studieplanering och datainsamling, via bearbetning och analys, till tillgängliggörande och arkivering.

En sammanhållen infrastruktur med Region Stockholm, och effektiv samverkan i nationella och globala organ

Genom ett aktivt och fokuserat deltagande med regionen för att bygga upp framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) ska Karolinska Institutet bidra till att IT-miljöer och processer kring klinisk forskning och utbildning blir mer integrerade mellan Region Stockholm och KI. Mandat och ansvar för nationella (exempelvis SNIC, SND, SUNET) samarbeten ska tydliggöras.

Tidplan och upplägg

Genomförandeprogrammet startade september 2019. Strategin har horisonten 2019-2022, och programmet kommer att drivas fram till den punkt då KI:s organisationer har byggt upp kapacitet att ta över ansvaret för att fortsätta driva strategiarbetet framåt.

Aktiviteterna inom programmet prioriteras och beslutas av programmets styrgrupp, och genomförs under ledning av programledningen. Vissa aktiviteter allokeras till linjeverksamheten, och vissa genomförs i projektform.

Kontakt

Programmet ägs av Prorektor Anders Gustafsson.