Informationshantering och system inom utbildning

Utbildningsområdet är ett av fem insatsområden i KI:s strategi för informationshantering 2019–2022. I strategin formulerades vision och målbilder för lärares och studenternas behov av informationshantering. Arbetet med att kartlägga nuläget och ta fram en strategisk handlingsplan görs som ett projekt inom det övergripande Programmet för informationshantering.

Utbildningar på KI fungerar bra, men det finns många områden som kan digitaliseras och förbättras. Målet som stipuleras i KI:s strategi är att ”Undervisningen ska digitaliseras, och Karolinska Institutet ska bygga kompetens för att kunna använda data om studenters aktiviteter och prestationer till att anpassa pedagogik i utbildning och kommunikation med studenter”.

Programmet Informationshantering på KI har uppdraget att bana vägen för implementeringen av strategin. Projektet Informationshantering och system inom utbildning har till uppgift att kartlägga den nuvarande situationen och ta fram en strategisk handlingsplan.

Steg 1: Kartläggning av IT-system och information

Under hösten 2021 kartlade projektet data, information och IT-system inom utbildningsområdet, samt gjorde en övergripande beskrivning av verksamhetsprocesser och förmågor som bör stödjas med IT​.

Genom kartläggningen kunde projektet svara på frågorna:

 • Vilka IT-system har vi för att administrera och genomföra utbildning på KI? 
 • Vilken information hanterar vi, och i vilka system hanterar vi informationen?
 • Vilka brister och utvecklingsområden ser vi? 
De tre stegen inom projektet.
Steg 1: Kartläggning av information och systemstöd inom utbildning. Steg 2: Strategisk handlingsplan för informationshantering inom utbildning. Steg 3: Utvecklingsarbete (Projekt A / Projekt B / Uppdrag).

Steg 2: Strategisk handlingsplan

Under våren 2022 ska projektet arbeta vidare med att ta fram en strategisk handlingsplan för informationshantering inom utbildning.

Handlingsplanen ska innehålla: 

 • En målbild på 3 års sikt, baserad på verksamhetens behov samt vision och principer i KI:s strategi för informationshantering. Följande komponenter ska ingå:
  • Önskade effektmål.
  • Användargrupper och målbildens påverkan på dem.
 • Förslag på aktiviteter som möjliggör måluppfyllnad, utformade som projektbeställningar.
 • En handlingsplan för år 1 som innehåller konkreta aktiviteter och prioriterade förbättringsinitiativ. Beskrivningen av respektive aktivitet ska innehålla:
  • Bakgrund/problembeskrivning.
  • Aktivitetens mål.
  • Uppskattningar av aktivitetens omfattning i resursbehov och tid.
 • En bruttolista på framkomna användarbehov och problembeskrivningar, användarnas prioritering av dessa, samt förslag på vidare hantering (om möjligt).

Inbjudan till workshop – anmäl dig senast 7 februari

Inför framtagandet av den strategiska handlingsplanen söker vi dig som har ett intresse av digitalisering inom utbildningsområdet, ser en förbättringspotential och vill hjälpa oss att hitta de viktigaste verksamhetsbehoven och göra rätt prioritering. Du är exempelvis doktorand, student, utbildningsadministratör, handledare eller kurs-/programansvarig.

Läs mer och anmäl dig senast 7 februari.
Kan du inte delta vid något av tillfällena kan du i samma formulär anmäla dig till att ge skriftlig feedback på resultaten i en remissrunda.

Steg 3: Utvecklingsarbete

Resultatet från steg 1 och 2 ska sedan lämnas över till digitaliseringsportföljen för utbildning som kommer att få driva realiseringen av handlingsplanen (steg 3 ovan).

Vem är arbetet till för? 

När strategin för informationshantering beslutades gavs följande exempel på vart vi ska nå: 
 

Studenter 
...har en lättillgänglig och väl presenterad överblick över sitt personliga schema och över sina kursers innehåll, kunskapskrav, kursmaterial och verktyg. 
...blir kontaktade av KI på ett proaktivt sätt inför, under och efter utbildningar och kurser. 
...kan tillgodogöra sig kurser i olika takt, genom olika kanaler och ibland med olika innehåll beroende på studentens preferenser och styrkor/svagheter 
...har tillgång till digitala miljöer och testdata för att kunna praktisera och träna 

 

Lärare och utbildningsansvariga 
...har tillgång till moderna och digitala utbildningsplattformar 
...får stöd i att utveckla sin pedagogik, och att skapa digitalt utbildningsmaterial 
...kan söka efter och återanvända tidigare framtaget utbildningsmaterial 
...kan enkelt söka efter lärare inom en given kompetens, för planering av verksamheten 

Observera att detta är exempel, och att det finns ytterligare ett stort antal områden som kan komma att förändras.

Organisation och kontakt

Projektgrupp: 

Mathias Pettersson (Projektledare)
Henrika Florén (UoL)
Mats Andersson (ITA, Lösningsarkitekt) 
Lena Nordlöf (UFS, Systemförvaltare) 
Joakim Jedholt (KIB, Enhetschef Teknikstöd) 
Robert Johansson (KIB, Samordnare Student-it) 

Styrgrupp: 

Sabine Koch (Ordförande och programledning Informationshanteringsprogrammet) 
Maria Watter (UoL) 
Åsa Nandorf (UFS) 
Petra Björk (KIB) 
Mikael Wettercrantz (ITA) 
Rune Brautaset (KU) 
Matti Nikkola (KFU) 
Joakim Vist (Studentrepresentant)

Kontakta gärna projektledare Mathias Pettersson om du har frågor eller kommentarer kring projektet.

Mathias Pettersson

Extern konsult/Inhyrd personal
Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
UF Universitetsförvaltningen