Information till lärare om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2022-01-13] Denna information är riktad till lärare på Karolinska Institutet och uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

Nytt 

Fram till den 18 februari bör distansundervisning ske om så är möjligt. Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination prioriteras på campus. 

 •  Mer information under rubriken "Information om vårterminen 2022"

KI understryker vikten av att stanna hemma när man får symptom och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information om vårterminen 2022

Fram till den 18 februari bör distansundervisning ske om så är möjligt. Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination prioriteras på campus. 

Tentamen ska även fortsatt vara på campus. Särskilda rutiner för tillträde till examinationslokalen ska tillämpas. Mer information: Instruktioner för tillträde till undervisnings-/examinationssal samt stöddokument till riskbedömning

 • Är det möjligt att genomföra undervisningen på distans, avboka den planerade lokalen så snart som möjligt för att frigöra utrymmen för sådan undervisning som måste ske på campus.
   
 • För utbildningsmoment som prioriteras på campus, undersök om det går att boka in större undervisningslokal för att på så sätt möjliggöra att det går att hålla avstånd.
   
 • Det finns som tidigare tillgång till munskydd och handsprit. Beställes från fastighetsavdelningen av respektive institutions administrativa chef enligt gällande rutin.
 • KI har satt in extra städåtgärder i tentasalar samt wc i anslutning till dessa. 

 • Munskydd rekommenderas om det inte går att hålla avstånd. 
   
 • Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är det är vårdens regelverk som gäller.

Med tanke på den omfattande smittspridningen riskerar många vid KI att behöva vara i karantän på grund av symtom/bekräftad smitta hos sig själv eller hos en närstående:   

 • Det är viktigt att verksamhetsansvariga vid KI ser över bemanning och tar fram en planering som säkerställer att kritisk verksamhet, såsom examinationer, kan fortlöpa utan störningar även om många inte kan vara på plats.
 • Som tidigare gäller att medarbetare som kan arbeta på distans ska göra så. 

Riskhantering och dokumentation vid förändringar i utbildningssituationen

Riskbedömning och dokumentation av förändringar ska göras vid förändringar.

Studentutbyte

Utresande studenter

I takt med ökad vaccinationstäckning förändras den internationella pandemisituationen. Vad som gäller i olika länder kan förändras i snabb takt.KI råder studenter som planerar utlandsstudier att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och de inreseregler som gäller för det mottagande utbyteslandet. 

Mer information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset.

VFU och praktik

Studenter som är på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller på annat sätt gör praktik följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Detta gäller även doktorander. 

Regionen ställningstagande avseende studenter i verksamhetsintegrerat lärande  

Det är viktigt att kursansvariga med studenter som har undervisningsmoment inom Region Stockholm tar del av hela dokumentet.

Regionen skriver bl.a. under rubriken om studerande och vaccination mot covid att ” Vårdverksamheter bör således inte fatta generellt beslut att inte ta emot ovaccinerade studerande. Varje verksamhet behöver göra en analys för att avgöra vilka patientsäkerhetsrisker som ovaccinerade studerande kan innebära i den specifika verksamheten och om möjligt ta fram lämpliga åtgärder för dessa individer. Det är möjligt att begränsa ovaccinerade studerandes patientkontakter om det krävs för att upprätthålla patientsäkerheten i särskilda fall.  Om det inte är möjligt att anpassa VFU/APL/LIA på lämpligt sätt kontaktas lärosäte/skola. Ersättningsplats kan inte garanteras.” 

Uppgifter om vaccination/ej vaccination är en hälsouppgift och känslig personuppgift som kan omfattas av sekretess. Uppgiften ska behandlas med försiktighet och inte spridas vidare utan sekretessprövning. Här hittar du anvisningar för utlämnande av allmänna handlingar. 

KI kan inte tillfråga om studenterna är vaccinerade och därför rekommenderas respektive kurs ha en dialog med sina mottagande verksamheter om de har verksamhet/delar av verksamhet där ovaccinerade inte kan delta. Om kliniken har verksamhet där det krävs att medarbetaren och studenten är vaccinerad kan de kräva att studenten visar att hen är vaccinerad. Studenten behöver inte svara på denna fråga men kommer troligen inte att kunna slutföra sin VFU. Vid ev. ändrade arbetsuppgifter för studenten måste examinator vara medveten om åtgärden och ges möjlighet att bedöma om lärandemålen kan uppfyllas med de nya förutsättningarna. 

Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU inte kan genomföras. Följande delar kan vara bra att fundera över:

 • Hur mycket av praktiken/VFU:n är genomförd, det vill säga kan man sätta betyg? Om tillräckligt underlag finns för att sätta betyg kan betyg sättas trots att hela den planerade arbetsplatsförlagda tiden inte har genomförts. Examinator avgör om lärandemålen kan anses vara uppfyllda.
 • Om praktiken/VFU:n måste avbrytas i förtid på grund av att arbetsplatsen stänger eller för att studenten inte kan delta p.g.a. hen inte är vaccinerad eller är gravid, och det inte finns tillräckligt underlag för betyg behöver praktiken/VFU:n göras om och institutionen ha en beredskap för att hantera detta. Institutionen måste då ordna VFU vid annat tillfälle så snart som möjligt när det finns en tillgänglig VFU-plats. Examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.
 • Gravida studenter har rätt att få en riskbedömning avseende arbetsmiljön.

Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon annan lämplig placering eller alternativ kurs som hen kan gå så att inte studenten blir utan studiemedel.

Frågor och svar

Hur ska man ställa sig till lärandemål, betygsgränser? Kan student bli godkänd om delar av kurs inte går att genomföra på grund särskilda händelser?

Svar: Vid anpassning av examination får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor för kursen inte ändras, tas bort eller sänkas.

Studenter ska med andra ord inte ges godkänt betyg om de inte uppnår de fastställda lärandemålen, även om det inte är deras fel. Examinator kan besluta om kompletterande uppgifter som bedöms medföra att studenten uppfyller målen på annat sätt. Det kan dock bli svårt att hitta alternativ för VFU och examinationer av andra utbildningsmoment med praktiska inslag.

Hur gör man med VFU som ”avbryts” av vårdgivare/arbetsgivare, studenten blir sjuk eller då andra examinationer av praktiska utbildningsmoment inte kan genomföras?

Svar: I KI:s Föreskrifter om examination står det bland annat att: ”[om] en student missar delar av eller inte kan slutföra en placering och har laga förfall, ska studenten emellertid beredas möjlighet att slutföra VFU-placeringen vid ett senare tillfälle”.

Det ovanstående får anses gälla VFU, examensarbeten med praktiska inslag och andra praktiska utbildningsmoment.

Enligt KI omfattar ”laga förfall” situationer då studenters studiesituation påverkas negativt utan att studenten själv kunnat påverka detta. Till exempel att vårdgivare beslutar att utbildningsverksamhet inte kan bedrivas inom vården längre eller att studenten blir sjuk/visar förkylningssymptom.

Kursen måste planera för att genomföra/slutföra VFU:n så snart som möjligt. Under rådande omständigheter kan det vara mycket svårt och det finns, i dagsläget, ingen tydlig lösning på de problem som kan uppkomma.

Vad ska en student göra som upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.

Vad ska jag göra om jag får veta att en student upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen?

KI:s arbetsmiljöansvar för studenterna gör att KI i sådana fall behöver uppmana ansvarig vid VFU-placering som inte följer rekommendationer om smittskydd att göra detta. Följs inte rekommendationerna ska studentens VFU avbrytas utan att det innebär ett underkänt betyg. Studenten ska erbjudas möjlighet att slutföra sin VFU så snart som möjligt. Examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.