Information till lärare om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2021-09-08] Denna information är riktad till lärare på Karolinska Institutet och uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

Information om höstterminen 2021

Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen.KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer.

För planering av undervisning på campus gäller följande:

  • trängsel i undervisningslokaler ska undvikas, restriktioner av antalet platser i undervisningssalarna kan komma att införas
  • lokaler för salsexamination får inte fyllas till mer än 50 procent

För KI:s medarbetare följer KI regeringens beslut om att de som kan bör arbeta hemifrån till och med den 30 september 2021.

Hygienstädning och ventilation i KI:s lokaler

Bokade lärosalar städas varje dag. Tentamenssalar hygienstädas mellan olika grupper, vid tidsbrist finns desinfektionsservetter att använda. Publika ytor hygienstädas dagligen och publika toaletter desinficeras dagligen.

Ventilationen (funktion och luftflöden) i KI:s lokaler övervakas löpande.

Dokumentation och riskbedömning av förändringar i utbildningsverksamheten

Förändringar som blir en följd av förändrad undervisning under virusutbrottet Covid-19 behöver dokumenteras. Dokumentationen är en grund för framtida planering och uppföljning. 
Det finns framtagna stöddokument för information och riskbedömning som kan användas vid planering och undervisning och examination 

Gravida och ammande studenter

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande studenter har rätt till en individuell riskbedömning av sin studiemiljö.
 

Studentutbyte

Inresande studenter

Rektor har fattat beslut att ställa in utbytesstudier för inresande utbytesstudenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen 2021. Bakgrunden är den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården p.g.a. covid-19 med en vårdskuld, samt verksamhetsförlagda utbildningsmomenten från tidigare terminer för ordinarie programstudenter. Utbildningstandvården på Campus Syd har befunnit sig i samma situation. Kl har tillmötesgått Regionens begäran och inte antagit inresande utbytesstudenter för VFU under läsåret 20/21. Regionen har nu återkommit med samma önskemål inför höstterminen 2021, då situationen i vården fortfarande är mycket ansträngd.

Utresande studenter

I takt med ökad vaccinationstäckning och därav sjunkande smittspridning förväntas den internationella pandemisituationen utvecklas mot att fler länder öppnar upp igen och att reserestriktioner hävs för många länder. Trots detta är situationen osäker och Kl råder studenter som planerar utlandsstudier under höstterminen att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och att i sin planering ta hänsyn till att situationen kan komma att ändras med kort varsel. Skärps situationen kan Kl besluta om att omedelbart återkalla nomineringsbeslut för utbytesstudier, på grund av tvingande säkerhetsskäl.

Mer information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset.

Råd och verktyg för digital undervisning

Du hittar mer information och verktyg om att undervisa digitalt på sidan undervisa digitalt på distans och information och verktyg för digital examination på sidan digital examination. Information kring att undervisa tillgängligt digitalt, hittas på sidan undervisa tillgängligt.

Lokal hantering

Många frågor måste nu hanteras lokalt vid institutionen på grund av att det råder olika förutsättningar på olika utbildningar. Studentgrupper, kursplaner, undervisning, examinationssätt, vana vid att arbeta digitalt med mera kan påverka hur man kan lösa situationen.

Information till studenter

KI centralt informerar studenterna generellt om vad som gäller för genomförande av utbildningarna. Det är viktigt att institutionerna informerar om det som gäller specifikt på varje utbildning/kurs. Det är viktigt att informera även om att inga förändringar sker.

Doktorander kan vända sig till sin institutions studierektor för forskarutbildning vid frågor. Information riktad till doktorander med anledning av pandemin finns också på sidan Konsekvenser av covid-19 pandemin på KI:s forskarutbildning.  

Kursplanen gäller

Kursplanen ska följas så långt det är möjligt. Vid eventuella förändringar av examinationsformer med mera får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor dock inte ändras, tas bort eller sänkas.

Grundförutsättningen är att det som står i kursplanen, bland annat gällande examinationsformer och lärandemål gäller precis som vanligt. Hur skrivningarna i kursplanerna och kurserna realiseras i praktiken kan dock behöva modifieras nu på grund av att resurser behövs på annat håll. 

Skulle examinator bedöma att det är nödvändigt, och möjligt, att ändra examinationsform ska examinator fatta ett särskilt beslut om detta. Beslutet sparas i kursakten.

Detsamma gäller om examinator fattar generella beslut om möjligheten att komplettera/kompensera för frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment samt VFU.

Forskarutbildningskurser

Följ uppdateringar på sidan Information till medarbetare och studenter om covid-19.

Forskarutbildningskurser återgår till campus (med beredskap att återgå till distans om situationen ändras) eller ges i en hybridform där vissa delar sker på distans och andra på campus, alternativt helt distans. Om du är osäker, rådgör med aktuellt forskarutbildningsprogram, forskarskola eller, för fristående kurser, kurs- och programkommittén. 

Kursvärderingar

Frågebanken för kursvärderingar har uppdaterats med extra frågor gällande digital undervisning/examination och VFU under covid-19.

VFU och praktik

Studenter som är på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller på annat sätt gör praktik följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Detta gäller även doktorander. 

Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU inte kan genomföras på grund av att arbetsplatsen stänger. Följande delar kan vara bra att fundera över:

  • Hur mycket av praktiken/VFU:n är genomförd, det vill säga kan man sätta betyg? Om tillräckligt underlag finns för att sätta betyg kan betyg sättas trots att hela den planerade arbetsplatsförlagda tiden inte har genomförts. Examinator avgör om lärandemålen kan anses vara uppfyllda.
  • Om praktiken/VFU:n måste avbrytas i förtid på grund av att arbetsplatsen stänger och det inte finns tillräckligt underlag för betyg behöver praktiken/VFU:n göras om och institutionen ha en beredskap för att hantera detta. Institutionen måste då ordna VFU vid annat tillfälle så snart som möjligt när det finns en tillgänglig VFU-plats. Examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.

Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som hen kan gå nu så att inte studenten blir utan studiemedel.

Arbetsmiljöregler för gravida i vården av covidpatienter

Gravida ska inte vårda covidpatienter. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder.

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar även studenter och därför ska kursansvarig lärare informera studenterna om detta inför en VFU-placering. Om student, på grund av risk, är förhindrad att genomföra VFU-perioder så är det skäl för studieuppehåll.

Student som upplever stark oro över att genomföra VFU

Student som upplever oro över att vara i vården under rådande förhållanden kan söka studieuppehåll.

Om en student vill avsluta en påbörjad VFU-placering i förtid p.g.a. oro över situationen där ska examinator bedöma om förhållandena är sådana att detta inte ska medföra ett förlorat examinationstillfälle. I föreskrifter om examination står det att ”[om] en student missar delar av eller inte kan slutföra en placering och har laga förfall (ska kunna styrkas), ska studenten emellertid beredas möjlighet att slutföra VFU-placeringen vid ett senare tillfälle”. Tolkningen av om situationen kan utgöra ”laga förfall” bör vara generös.

Tjänstgöring i vården

Med anledning av det stora behov av extrapersonal som finns i vården under virusutbrottet covid-19 behöver vården kunna rekrytera studenter. KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

Studenter kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti om de erbjudits anställning eller återkallas i tjänst pga. förstärkning av personal i vården med anledning av virusutbrottet.

Ansökan om studieuppehåll skickas in till studievägledaren för programmet. Kontaktuppgifter finns på programmens hemsidor.

Det är varje program som prövar och beslutar om studieuppehåll.

Denna ansöknings- och beslutsblankett kan användas. De särskilda skälen ska i ansökan styrkas genom intyg eller anställningsbevis där det framgår att det är en förstärkning p.g.a. virusutbrottet.

Kan arbete som genomförs i vården tillgodoräknas inom utbildningen?

Den verksamhetsförlagda utbildningen har strukturerad handledning och bedömning av måluppfyllelse (t.ex. omsättning av teoretisk kunskap till praktisk) mot kursens lärandemål. Förvärvsarbetet har ett annat mål och det är därför troligt att kursens lärandemål inte uppfylls. Det kan vara möjligt att delar av lärandemålen bedöms kunna motsvaras av den reella kompetensen.

Läs mer om tillgodoräknande av reell kompetens och vilka underlag KI vill få in tillsammans med ansökan om tillgodoräknande.
För blankett och självvärderingsmall se studieadministrativa blanketter.

KI ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande utan ansökan prövas först när den kommer in.

Det är kursens examinator som prövar ansökan och beslutar om tillgodoräknande. Information om var ansökan ska lämnas in framgår av kursens hemsida.

Patientmöten i zoom

Det är vårdgivaren som avgör och den information som vi fått från regionen är att direkta patientmöten/undervisningsmoment med patientmedverkan inte kan ske via Zoom utan måste ske via system som användas inom regionen för digitala vårdmöten. Däremot bör zoom kunna användas för studenthandledning mellan student och handledare (utan patientmedverkan) så länge det inte där på något sätt framkommer uppgifter som kan röja en patients identitet.

Anledningen är att Zoom inte anses tillräckligt säker för hantering av känsliga personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om en persons hälsotillstånd.

Därmed kan inte t. ex. autentiska patientfall diskuteras via Zoom. Däremot kan fiktiva och standardiserade patientfall diskuteras.

Frågor och svar

Hur ska man ställa sig till lärandemål, betygsgränser? Kan student bli godkänd om delar av kurs inte går att genomföra på grund av händelser kopplat till coronapandemin?

Svar: Vid anpassning av examination får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor för kursen inte ändras, tas bort eller sänkas.

Studenter ska med andra ord inte ges godkänt betyg om de inte uppnår de fastställda lärandemålen, även om det inte är deras fel. Examinator kan besluta om kompletterande uppgifter som bedöms medföra att studenten uppfyller målen på annat sätt. Det kan dock bli svårt att hitta alternativ för VFU och examinationer av andra utbildningsmoment med praktiska inslag.

Hur gör man med VFU som ”avbryts” av vårdgivare/arbetsgivare, studenten blir sjuk eller då andra examinationer av praktiska utbildningsmoment inte kan genomföras?

Svar: I KI:s Föreskrifter om examination står det bland annat att: ”[om] en student missar delar av eller inte kan slutföra en placering och har laga förfall, ska studenten emellertid beredas möjlighet att slutföra VFU-placeringen vid ett senare tillfälle”.

Det ovanstående får anses gälla VFU, examensarbeten med praktiska inslag och andra praktiska utbildningsmoment.

Enligt KI omfattar ”laga förfall” situationer då studenters studiesituation påverkas negativt utan att studenten själv kunnat påverka detta. Till exempel att vårdgivare beslutar att utbildningsverksamhet inte kan bedrivas inom vården längre eller att studenten blir sjuk/visar förkylningssymptom.

Kursen måste planera för att genomföra/slutföra VFU:n så snart som möjligt. Under rådande omständigheter kan det vara mycket svårt och det finns, i dagsläget, ingen tydlig lösning på de problem som kan uppkomma.

Vad ska en student göra som upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.

Vad ska jag göra om jag får veta att en student upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen?

KI:s arbetsmiljöansvar för studenterna gör att KI i sådana fall behöver uppmana ansvarig vid VFU-placering som inte följer rekommendationer om smittskydd att göra detta. Följs inte rekommendationerna ska studentens VFU avbrytas utan att det innebär ett underkänt betyg. Studenten ska erbjudas möjlighet att slutföra sin VFU så snart som möjligt. Examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.

Kan vi frångå regler om särskild behörighet för kurser under höstterminen om det blir svårt/omöjligt för studenterna att genomföra VFU och andra praktiska utbildningsmoment under nuvarande termin?

Svar: Eftersom de kunskaper och färdigheter som utgör de krav som ställs för särskild behörighet bedöms vara absolut nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen inom kursen är det inte lämpligt att frångå de reglerna. Utbildningen behöver planera för risken att det kan uppkomma situationer med fler studenter än normalt som inte är behöriga, utan att de har haft möjlighet att bli behöriga.

Bedömer kursen att den särskilda behörigheten, eller delar av det som nu är krav för behörighet, inte är nödvändig ska kursplanen revideras. Då gäller det för alla studenter, vilket medför att färre studenter behöver lämna ansöka om dispens från behörighetskraven.

Det kan även planeras in stödundervisning och fler examinationstillfällen för att lösa detta. När det gäller VFU och andra praktiska utbildningsmoment måste försök att lösa det göras i dialog med regionen och andra aktörer där våra studenter genomför utbildningarna.

Går det att byta salstentamen mot hemtentamen rakt av?

Svar: Det är examinator som avgör om examinationen kan utföras på ett sätt som uppfyller KI:s regelverk om examinationer och om det går att ändra examinationsformen utan att lärandemål etc. ändras, tas bort eller sänks. Det kan till exempel vara lämpligt att ändra examinationsupplägget så att det tar hänsyn till att alla typer av hjälpmedel är tillgängliga och kan användas.

Vad gäller för kontroll av studenternas identitet när man byter examinationsform, och hur säkerställer man att det är studenten som har skrivit arbetet?

Svar: Studenterna ska alltid kunna styrka sin identitet vid examination. Hemtentamen, övriga examinerande inlämningsuppgifter och examensarbeten ska kontrolleras för att upptäcka plagiat med hjälp av textigenkänningsverktyg. Vid KI används Urkund för arbeten på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Hur gör vi om vi har kursupprop till nya kurser eller introduktionsföreläsningar, behövs fysisk närvaro?

Svar: Det finns inget krav på fysisk närvaro. Vissa kurser har närvaro vid upprop som krav för att studenten ska tilldelas studieplats. Utbildningen som har en sådan regel behöver titta på alternativ till detta, t.ex. dela upp kullen så att introduktion sker i mindre grupper eller införa anmälan på annat sätt.