Information till lärare om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2020-09-02] Denna information till lärare på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

Nytt

KI:s rekommendationer följer Folkhälsomyndigheten. På två punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför:

 • Munskydd vid vissa utbildningssituationer där distans inte är möjlig att hålla, till exempel i klinisk praktisk utbildning, laborationer och dissektioner. Länk har tillkommit med nedladdningsbar användarinstruktion för munskydd under rubriken Rekommendationer på KI.
 • Rekommendationen att stanna hemma vid sjukdomssymptom gäller även när hushållsmedlemmar har symptom på covid-19 och/eller vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Rekommendationen har tydliggjorts under rubriken Rekommendationer på KI. 

Den 29 maj meddelade regeringen att från och med den 15 juni får högre läroanstalter återgå till campusbaserad undervisning förutsatt att all verksamhet på campus följer de officiella rekommendationer som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen av viruset. I praktiken innebär detta att huvuddelen av den teoretiska utbildningen kommer att fortsätta att hållas på distans för att möjliggöra campusbaserad undervisning för prioriterade grupper och aktiviteter.

Följande grupper och aktiviteter ska prioriteras i KI:s lokaler:

 • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
 • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans. Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
 • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska
 • Disputationer genomförs på plats med möjlighet till digital medverkan.

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus och i samhället i stort. Studier visar att ungdomar liksom vuxna kan sprida viruset. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Rekommendationer på KI

Dessa rekommendationer och riktlinjer är baserade på detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI:s resursgrupper för covid-19:

På vissa punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför.

Samtliga följande faktorer måste iakttas för att effektivt begränsa spridningen av covid-19:

Stanna hemma om du har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI.

Om någon i ditt hushåll har symptom på covid-19 ska du stanna hemma om du har utbildningsmoment som inte är obligatoriska t.ex. föreläsningar, grupp- eller egenstudier.

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd och inte samlas i stora grupper eller på platser med mycket folk. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Universitetet har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på campus.

Munskydd vid utbildning där fysisk distansering är svår att upprätthålla

Munskydd kan hjälpa till att hindra spridningen av droppar och rekommenderas på angivna platser där fysisk distansering är svår att åstadkomma, till exempel i klinisk praktisk utbildning, laboratorier och dissektioner. Engångsmasker och användarinstruktioner kommer att finnas tillgängliga på berörda platser. Berörda kursgivare kan kontakta sin institution/AC för mer information.

Viktigt:

 • Munskydd bör inte användas som alternativ till andra försiktighetsåtgärder såsom fysisk distansering eller att stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
 • Detta är inte en generell rekommendation att bära ansiktsskydd på campus.

Ladda ner instruktion för användning av munskydd

Arbeta hemma för de som har möjlighet

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att det är bra att fortsatt minska fysiska kontakter och att arbeta hemifrån för de som har möjlighet även under hösten. Detta ska stämmas av med närmaste chef. Du får lön som vanligt om din chef godkänt att du arbetar hemifrån.

Här finns mer detaljerad information om KI som arbetsplats hösten 2020.

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Individer i Region Stockholm kan även boka tid för ett antikroppstest via 1177.se. För att kunna göra det måste du ha varit symptomfri i mer än 14 dagar.

Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

KI uppmuntrar studenter och anställda att testa sig.

Vägledning för KI-personal vid testning och analys av SARS-CoV-2 i relation till forskning.

Riskbedömning

Riskbedömning för all campusförlagd utbildningsaktivitet sker enligt anvisning för respektive utbildningsnivå (se nedan) och i bedömningen ska också hänsyn tas till övrig pågående verksamhet i lokalerna.

Kursansvarig institution ansvarar för att riskbedömningar görs och att rekommendationerna följs. Vid behov av prioriteringar/gemensam planering mellan institutioner på respektive campus ansvarar dekan för att samordning mellan institutionerna sker. För aktiviteter i allmänna föreläsningssalar och skrivsalar ansvarar fastighetsavdelningen för att bokningar av lokaler anpassas så att rekommendationerna är möjliga att följa. Det kan t ex innebära att antalet personer som kan vara i en lokal minskar avsevärt jämfört med ordinarie antal platser eller att två närliggande lokaler inte kan bokas under samma tid.

Mottagningsverksamhet för nya studenter

Med nuvarande allmänna rekommendationer bedöms inte introduktionsinternat vara genomförbara. Mottagningsverksamhet för nyantagna studenter ska anpassas till rekommendationerna och samordnas mellan programmen på respektive campus för att undvika smittrisk. KI centralt kommer att genomföra en digital välkomstceremoni för de nya studenterna. Det kommer även att finns bemannade infodiskar, både på campus Solna och campus Flemingsberg, dit de nya studenterna kan vända sig med frågor.

Internationellt livesänt välkomnande: 27 augusti

Nationellt livesänt välkomnande: 4 september

Studentutbyte

Gällande inresande studenter bedöms situationen för verksamhetsförlagd utbildning vara fortsatt ansträngd under höstterminen. Region Stockholm har vänt sig till samtliga lärosäten med en rekommendation och vädjan om att ”under höstterminen 2020 avstå från att ta emot internationella studenter för VFU inom regionens hälso- och sjukvård” Med hänvisning till detta ställs alla utbytesstudier in för inresande studenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen. För övriga kurser och moment gäller att respektive programansvarig institution/programnämnd beslutar om möjligheten att erbjuda inresande studenter plats.

KI avråder utresande studenter som har blivit nominerade av KI och antagna till ett utländskt universitet från utlandsstudierna, så länge UD:s och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner kvarstår. Skärps situationen kan KI besluta om att omedelbart återkalla beslut om studieuppehåll för utlandsstudier, på grund av tvingande säkerhetsskäl.

I de fall det finns utlandsförlagda moment inom kurser på grundnivå eller avancerad nivå ska dessa inte genomföras under höstterminen.

KI har samlat information om utlandsstudier.

Råd och verktyg för distansundervisning

Du hittar mer information och verktyg om att undervisa och examinera på distans på sidan undervisa digitalt på distans. Information kring att undervisa tillgängligt på distans, hittas på sidan undervisa tillgängligt.

Lokal hantering

Många frågor måste nu hanteras lokalt vid institutionen på grund av att det råder olika förutsättningar på olika utbildningar. Studentgrupper, kursplaner, undervisning, examinationssätt, vana vid att arbeta digitalt med mera kan påverka hur man kan lösa situationen.

Information till studenter

KI centralt informerar studenterna generellt om vad som gäller för genomförande av utbildningarna, angående hygienrutiner med mera. Det är viktigt att institutionerna informerar om det som gäller specifikt på varje utbildning/kurs. Det kan vara viktigt att informera även om att inga förändringar sker.

Doktorander kan vända sig till sin institutions studierektor för forskarutbildning vid frågor.

Kursplanen gäller

Kursplanen ska följas så långt det är möjligt. Vid eventuella förändringar av examinationsformer med mera får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor dock inte ändras, tas bort eller sänkas.

Grundförutsättningen är att det som står i kursplanen, bland annat gällande examinationsformer och lärandemål gäller precis som vanligt. Hur skrivningarna i kursplanerna och kurserna realiseras i praktiken kan dock behöva modifieras nu på grund av att resurser behövs på annat håll. Det kan till exempel vara så att man väljer att ge färre föreläsningar för att läraren istället ska hinna arbeta med att göra fler tentor eller på annat sätt anpassa undervisning och examination till den nya situation som råder.

Skulle examinator bedöma att det är nödvändigt, och möjligt, att ändra examinationsform ska examinator fatta ett särskilt beslut om detta. Beslutet sparas i kursakten.

Detsamma gäller om examinator fattar generella beslut om möjligheten att komplettera/kompensera för frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment samt VFU.

Dokumentation av förändringar i utbildningsverksamheten

Förändringar som blir en följd av förändrad undervisning under virusutbrottet Covid-19 behöver dokumenteras. Dokumentationen är en grund för framtida planering och uppföljning.

Forskarutbildningskurser

I första hand ska kursgivaren ta ställning till om planerad kurs kan genomföras enligt plan eller genom att anpassa kursen till ett online-format med de digitala lösningar som finns att tillgå. Sådana avsteg från kursplanens fastställda arbetsformer, och om nödvändigt även examinationsform (t ex inlämningsuppgift eller muntlig online-examination), är tillåtna så länge kursens lärandemål fortfarande kan uppnås. Avsteg ska meddelas handläggaren för Kurs- och programkommittén via doctoralcourses@ki.se. Uppge kursnummer och kurstitel i kommunikationen.

Om kursgivaren gjort bedömningen att en digital anpassning inte är genomförbar fattas beslut i samråd med aktuellt forskarutbildningsprogram (eller forskarskolas styrgrupp eller Kurs- och programkommitténs handläggare, beroende på finansieringsform) om att ställa in kursen. Beslutet ska sedan meddelas handläggaren för Kurs- och programkommittén via doctoralcourses@ki.se som i sin tur meddelar Utvärderingsenheten och Ladok-supporten. Uppge kursnummer och kurstitel i kommunikationen.

Kursgivare som ställer in kurser rekommenderas att planera om dessa till tidigast ett år framåt eftersom vi redan har ett stort kursutbud planerat för HT20.

Kursvärderingar

Frågebanken för kursvärderingar har uppdaterats med extra frågor gällande digital undervisning/examination och VFU under covid-19.

VFU och praktik

Studenter som just nu är på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller på annat sätt gör praktik följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Detta gäller även doktorander som befinner sig i vården. Inom vården är det till exempel viktigt att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU inte kan genomföras på grund av att arbetsplatsen stänger. Följande delar kan vara bra att fundera över:

 • Hur mycket av praktiken/VFU:n är genomförd, det vill säga kan man sätta betyg? Om tillräckligt underlag finns för att sätta betyg kan betyg sättas trots att hela den planerade arbetsplatsförlagda tiden inte har genomförts. Examinator avgör om lärandemålen kan anses vara uppfyllda.
 • Om praktiken/VFU:n måste avbrytas i förtid på grund av att arbetsplatsen stänger och det inte finns tillräckligt underlag för betyg behöver praktiken/VFU:n göras om och institutionen ha en beredskap för att hantera detta. Institutionen måste då ordna VFU vid annat tillfälle så snart som möjligt när det finns en tillgänglig VFU-plats. Examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.

Studievägledarna och programmen bör också ha beredskap för att ändra studiegången individuellt för studenter (göra individuella studieplaner). Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som hen kan gå nu så att inte studenten blir utan studiemedel.

Student som upplever stark oro över att genomföra VFU

Student som upplever oro över att vara i vården under rådande förhållanden kan söka studieuppehåll.

Om en student vill avsluta en påbörjad VFU-placering i förtid p.g.a. oro över situationen där ska examinator bedöma om förhållandena är sådana att detta inte ska medföra ett förlorat examinationstillfälle. I Riktlinjer vid examination står det att ”[om] en student missar delar av eller inte kan slutföra en placering och har laga förfall (ska kunna styrkas), ska studenten emellertid beredas möjlighet att slutföra VFU-placeringen vid ett senare tillfälle”. Tolkningen av om situationen kan utgöra ”laga förfall” bör vara generös.

Tjänstgöring i vården

Med anledning av det stora behov av extrapersonal som finns i vården under virusutbrottet covid-19 behöver vården kunna rekrytera studenter. KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse

Studenter kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti om de erbjudits anställning eller återkallas i tjänst pga. förstärkning av personal i vården med anledning av virusutbrottet.

Ansökan om studieuppehåll skickas in till studievägledaren för programmet. Kontaktuppgifter finns på programmens hemsidor.

Det är varje program som prövar och beslutar om studieuppehåll.

Denna ansöknings- och beslutsblankett kan användas. De särskilda skälen ska i ansökan styrkas genom intyg eller anställningsbevis där det framgår att det är en förstärkning p.g.a. virusutbrottet.

Kan arbete som genomförs i vården tillgodoräknas inom utbildningen?

Den verksamhetsförlagda utbildningen har strukturerad handledning och bedömning av måluppfyllelse (t.ex. omsättning av teoretisk kunskap till praktisk) mot kursens lärandemål. Förvärvsarbetet har ett annat mål och det är därför troligt att kursens lärandemål inte uppfylls. Det kan vara möjligt att delar av lärandemålen bedöms kunna motsvaras av den reella kompetensen.

Läs mer om tillgodoräknande av reell kompetens och vilka underlag KI vill få in tillsammans med ansökan om tillgodoräknande.
För blankett och självvärderingsmall se studieadministrativa blanketter.

KI ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande utan ansökan prövas först när den kommer in.

Det är kursens examinator som prövar ansökan och beslutar om tillgodoräknande. Information om var ansökan ska lämnas in framgår av kursens hemsida.

Patientmöten i zoom

Det är vårdgivaren som avgör och den information som vi fått från regionen är att direkta patientmöten/undervisningsmoment med patientmedverkan inte kan ske via Zoom utan måste ske via system som användas inom regionen för digitala vårdmöten. Däremot bör zoom kunna användas för studenthandledning mellan student och handledare (utan patientmedverkan) så länge det inte där på något sätt framkommer uppgifter som kan röja en patients identitet.

Anledningen är att Zoom inte anses tillräckligt säker för hantering av känsliga personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om en persons hälsotillstånd.

Därmed kan inte t. ex. autentiska patientfall diskuteras via Zoom. Däremot kan fiktiva och standardiserade patientfall diskuteras.

Försäkring

Information från Kammarkollegiet gällande försäkring vid distansstudier.

Frågor och svar

Hur ska man ställa sig till lärandemål, betygsgränser? Kan student bli godkänd om delar av kurs inte går att genomföra på grund av händelser kopplat till Coronapandemin?

Svar: Vid anpassning av examination får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor för kursen inte ändras, tas bort eller sänkas.

Studenter ska med andra ord inte ges godkänt betyg om de inte uppnår de fastställda lärandemålen, även om det inte är deras fel. Examinator kan besluta om kompletterande uppgifter som bedöms medföra att studenten uppfyller målen på annat sätt. Det kan dock bli svårt att hitta alternativ för VFU och examinationer av andra utbildningsmoment med praktiska inslag.

Hur gör man med VFU som ”avbryts” av vårdgivare/arbetsgivare, studenten blir sjuk eller då andra examinationer av praktiska utbildningsmoment inte kan genomföras?

Svar: I KI:s Riktlinjer vid examination står det bland annat att: ”[om] en student missar delar av eller inte kan slutföra en placering och har laga förfall, ska studenten emellertid beredas möjlighet att slutföra VFU-placeringen vid ett senare tillfälle”.

Det ovanstående får anses gälla VFU, examensarbeten med praktiska inslag och andra praktiska utbildningsmoment.

Enligt KI omfattar ”laga förfall” situationer då studenters studiesituation påverkas negativt utan att studenten själv kunnat påverka detta. Till exempel att vårdgivare beslutar att utbildningsverksamhet inte kan bedrivas inom vården längre eller att studenten blir sjuk/visar förkylningssymptom.

Kursen måste planera för att genomföra/slutföra VFU:n så snart som möjligt. Under rådande omständigheter kan det vara mycket svårt och det finns, i dagsläget, ingen tydlig lösning på de problem som kan uppkomma.

Vad ska en student göra som upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.

Vad ska jag göra om jag får veta att en student upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen?

KI:s arbetsmiljöansvar för studenterna gör att KI i sådana fall behöver uppmana ansvarig vid VFU-placering som inte följer rekommendationer om smittskydd att göra detta. Följs inte rekommendationerna ska studentens VFU avbrytas utan att det innebär ett underkänt betyg. Studenten ska erbjudas möjlighet att slutföra sin VFU så snart som möjligt. Examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.

Kan vi frångå regler om särskild behörighet för kurser under höstterminen om det blir svårt/omöjligt för studenterna att genomföra VFU och andra praktiska utbildningsmoment under vårterminen?

Svar: Eftersom de kunskaper och färdigheter som utgör de krav som ställs för särskild behörighet bedöms vara absolut nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen inom kursen är det inte lämpligt att frångå de reglerna. Utbildningen behöver planera för risken att det kan uppkomma situationer med fler studenter än normalt som inte är behöriga, utan att de har haft möjlighet att bli behöriga.

Bedömer kursen att den särskilda behörigheten, eller delar av det som nu är krav för behörighet, inte är nödvändig ska kursplanen revideras. Då gäller det för alla studenter, vilket medför att färre studenter behöver lämna ansöka om dispens från behörighetskraven.

Det kan även planeras in stödundervisning och fler examinationstillfällen för att lösa detta. När det gäller VFU och andra praktiska utbildningsmoment måste försök att lösa det göras i dialog med regionen och andra aktörer där våra studenter genomför utbildningarna.

Går det att byta salstentamen mot hemtentamen rakt av?

Svar: Det är examinator som avgör om examinationen kan utföras på ett sätt som uppfyller KI:s regelverk om examinationer och om det går att ändra examinationsformen utan att lärandemål etc. ändras, tas bort eller sänks. Det kan till exempel vara lämpligt att ändra examinationsupplägget så att det tar hänsyn till att alla typer av hjälpmedel är tillgängliga och kan användas.

Vad gäller för kontroll av studenternas identitet när man byter examinationsform, och hur säkerställer man att det är studenten som har skrivit arbetet?

Svar: Studenterna ska alltid kunna styrka sin identitet vid examination. Hemtentamen, övriga examinerande inlämningsuppgifter och examensarbeten ska kontrolleras för att upptäcka plagiat med hjälp av textigenkänningsverktyg. Vid KI används Urkund för arbeten på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Hur gör vi om vi har kursupprop till nya kurser eller introduktionsföreläsningar, behövs fysisk närvaro?

Svar: Det finns inget krav på fysisk närvaro. Vissa kurser har närvaro vid upprop som krav för att studenten ska tilldelas studieplats. Utbildningen som har en sådan regel behöver titta på alternativ till detta, t.ex. dela upp kullen så att introduktion sker i mindre grupper eller införa anmälan på annat sätt.

Vad händer med studenternas studiemedel om kurser inte kan genomföras?

Svar: Enligt besked från regeringen, får studerande behålla sitt studiestöd även om deras utbildning har avbrutits på grund av Coronasituationen.

Det som kan göras vid KI är att undersöka möjligheten till alternativa studier för studenter vars kurser avbryts eller erbjuda fortsatta studier på distans.

Hur ser kapaciteten ut för Zoom?

Svar: Då det är många som använder Zoom vid många svenska universitet har det varit problem med tjänsten men de har skaffat servrar dedikerade för den nordiska marknaden de senaste dagarna. Kapaciteten är nu 120.000 användare. Det räcker dock inte om de flesta universitet flyttar undervisningen till nätet. Om det är problem kan man kolla deras aktuella kapacitet. Om det inte finns något problem rapporterat där, så är eventuella problem istället lokala.

Från SUNET  ges följande tips

"Alla inblandade kan bidra till ett smidigare kapacitetsutnyttjande genom priotering och att tänka på följande:

 • realtidskommunikation i ljud och bild (zoom) ställer högre krav på kapaciteten, statussidan visar när belastningen är minst
 • video on demand (play tjänsten) kan fylla många behov i kommunikations och undervisningssammanhang och ställer inte samma krav på kapaciteten"

Kan jag boka möten/undervisning i Zoom åt någon annan?

Svar: Zoom har nu öppnat upp funktionalitet vilket gör att vem som helst kan skapa ett konto med full funktion. Då kan även exempelvis externa föreläsare skapa ett möte i Zoom. Om man schemalägger ett möte som host kan man kryssa för alternativet "join before host" under "Schedule a Meeting". Det gör att deltagare kan komma in i mötet innan en host kommer in eller utan att en host deltar. Om en host inte är med och ett möte ska spelas in finns mer information på zooms supportsida

Vad gäller för avbokning av lokaler?

Svar: Fr o m den 9 mars har krediteringar gjorts för kursers lokalbokningar som är större än 70 platser och fr o m 18 mars, när all undervisning gick över på distans, så har alla bokningar krediterats. 

Alla bokningar för kurser kan ligga kvar i TimeEdit eftersom det ligger till grund för studenternas schema men byt ut lokalen till ”Distans” som plats, informationen ”undervisningen på distans pga COVID-19” har lagts till i TimeEdit.