Information om befordran från biträdande lektor till lektor

Denna sida vänder sig till dig som arbetar med HR på institution.
I enlighet med högskoleförordningen ska den som är anställd som biträdande lektor efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som lektor, om hen
1. har behörighet för en anställning som lektor och
2. efter en prövning bedöms lämplig enligt de bedömningsgrunder som Karolinska Institutet har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

Notera att personer som är anställda på en befattning som forskarassistent ej omfattas av denna möjlighet. Forskarassistent är en visstidsanställning utan möjlighet till befordran.

Bedömningsgrunderna återfinns i anvisningarna till anställningsordningen. Vänligen se nedanstående dokument.

Ansökningsprocess

Steg 1.

Den biträdande lektorn kontaktar Kompetensförsörjningsenheten (UF/HRA) via mail till academic-appointments@ki.se och meddelar sitt intresse av att ansöka om befordran.

Steg 2.

Ansvarig handläggare återkommer till den sökande med en länk till rekryteringssystemet där den sökande själv laddar upp sin ansökan. Observera att den sökande ska inkomma med sin ansökan om befordran
minst 9 månader innan anställningen som biträdande lektor upphör.

I checklistan för befordran till lektor kan ni se vad ansökan från den sökande ska innehålla, hur bedömningsprocessen är utformad samt efter vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som den sökande kommer att prövas. Utifrån checklistan kan ni även utläsa vilken roll ni som institution har i befordringsprocessen.

Steg 3.

Den sökande laddar själv upp sin ansökan i rekryteringssystemet.

Bedömningsprocess

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende anställningar av professorer och lektorer och bereder därför även befordringsärenden till anställning som lektor.


För att befordras till lektor måste den sökande, vid en bedömning av Rekryteringsutskottet, uppfylla behörighetskraven och bedömningsgrunderna för anställning som lektor i enlighet med KI:s Anvisningar till anställningsordningen samt bedömas lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

Vid ansökan om befordran till lektor kommer den sökande att välja om hen önskar befordras med inriktning mot forskning eller med inriktning mot utbildning och forskning. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordningen som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder återfinns i anvisningarna till anställningsordningen.

Om den sökande bedöms uppfylla samtliga bedömningsgrunder som KI bestämt att tillämpa vid befordran till lektor kan den sökande bedömas av två ämnessakkunniga.

Beslut

Efter beredning samt tillstyrkan eller avstyrkan från Rekryteringsutskottet är det prefekt som fattar beslutet. I vissa ärenden kan beslut hänskjutas till rektor.

Befordran från biträdande lektor till lektor innebär tillsvidareanställning som lektor.

Beslut om avslag kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan. Här finns mer information avseende överklagande.