Information om att forska som postdoc/postdoktor

Som ett första karriärsteg efter doktorsexamen finns möjlighet att forska som postdoktor.

Postdoktor – ett första karriärsteg efter doktorsexamen

Som ett första karriärsteg efter doktorsexamen finns möjlighet att forska som postdoktor.

Försörjning som postdoktor

Anställning

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. En person kan vara anställd som postdoktor vid KI i högst fyra år, dels enligt kollektivavtal för postdoktor (PKA) på max tre år och dels på så kallad särskild visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) på max 1 år (som kommer att införas 1 oktober 2022 och ersätter allmän visstidsanställning).

För att kunna anställas på PKA bör doktorsexamen ha avlagts de senaste tre åren före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter, klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  En anställning på PKA får också förlängas utifrån ovanstående särskilda skäl. Den ska dock alltid förlängas utifrån föräldraledighet. En anställning som postdoktor avser arbete på heltid.

Läs mer om anställning som postdoktor.

KI-stipendier

Stipendier för postdoktoral meritering kan inrättas för utländska forskare som förlägger sin meritering i Sverige. Det får alltså ges till personer bosatta i andra länder som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI. Personer som är bosatta i Sverige och/eller har genomfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller något annat lärosäte i Sverige kan inte komma ifråga för stipendium från KI.

Stipendier för bedrivande av postdoktoral meritering kan utdelas under högst två år, inom en fyraårsperiod, efter disputation eller motsvarande. För att vara behörig för ett postdoktoralt stipendium ska personen ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Postdoktorstudier på stipendium räknas inte som anställningstid som postdoktor (högst fyra år).

Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering efter doktorsexamen eller motsvarande.

Bedömningen görs av prefekten och ska framgå av stipendiebeslutet.

Den tilltänkta stipendiaten ska erhålla tydlig information om vad det innebär att vara stipendiat vid KI. För att säkerställa detta ska stipendiaten, handledare och handläggare från institutionens HR-avdelning eller motsvarande, gå igenom villkor och regler enligt detta dokument samt övrig relevant information på KI:s intranät. Efter genomgång ska en försäkran undertecknas av samtliga.

För mer information om stipendier.

Diplom för genomförd postdoktor-period

För en genomförd postdoktor-period på KI och erhållande av diplom ska de postdoktorala studierna ha inneburit minst 50% forskningstid, under minst ett år och max tre år, fristående från handledare under avhandlingsarbetet. Ansökan om diplom kan laddas ner på Career Services hemsida.