Hållbar utveckling i utbildning på grund- och avancerad nivå

Hållbar utveckling är en viktig aspekt i KI:s värdegrund. Verksamheten ska präglas av ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning. All utbildning som bedrivs vid KI syftar till att bidra till att förbättra människors hälsa vilket är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning som belyser sambandet mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och mä

Några exempel på ämnesområden som är av relevans för miljö och hållbar utveckling på KI är:

Hälso- och sjukvårdens påverkan

Alla blivande hälso- och sjukvårdsgivare behöver ha kunskap om påverkan som deras arbete har på den hållbara miljö- och samhällsutvecklingen, för att kunna göra informerade beslut som gynnar patienten. Detta kan innefatta kunskap om mångfald och icke-diskriminering inom vården, och läkemedlens, teknologins och kemikaliers miljö- och hälsopåverkan.

Epidemiologi

Epidemiologi är läran om hur faktorer i miljön, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsan och hur sjukdomar uppstår. Stora steg framåt har gjorts med hänsyn till faktorer som spelar en roll för att sjukdomar uppträder. Detta inkluderar studier av kausala faktorer i omgivningen såsom socioekonomiska förhållanden, livsstil och genetiska faktorer.

Folkhälsa och global hälsa

KI:s utbildningar inom folkhälsa innefattar bland annat kopplingar mellan hälsa och vår boende-, arbets-, skol- och byggda miljö. Utbildningen inom internationell och global hälsa berör hälsoproblem som många gånger är relaterade till fattigdom i låginkomstländer.

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Bekämpning av smittsamma sjukdomar är en av hörnstenarna i utvecklingen mot en hållbar framtid. Global uppvärmning, ökad befolkning, migration och avskogning ändrar spridningen av patogener (parasiter, bakterier och virus) och skapar nya utmaningar. KI:s utbildningar berör dessa aspekter på många nivåer.

Klimat och hälsa

Hälsoeffekter av de pågående klimatförändringarna är ett nytt kunskapsområde på KI inom global hälsa och miljömedicin. Målsättningen är att bygga upp KI:s kapacitet inom områden som klimatförändringar, naturkatastrofer och hälsovård; klimatförändringar och smittsamma sjukdomar; samt klimatförändringar och hälsoeffekter i utsatta områden.

Miljömedicin

KI:s utbildning inom miljömedicin handlar bland annat om luftföroreningars bidrag till hjärt- och kärlsjukdomar, långlivade organiska föroreningars påverkan på hormonbalansen, metallers bidrag till cancer samt potentiellt skadliga hälsoeffekter av nya material som nanomaterial.