Skip to main content

Hållbar upphandling

Enligt LOU finns möjlighet för upphandlande myndigheter att beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

En ny lag för offentlig upphandling trädde ikraft 1 januari 2017. Med den nya upphandlingslagen är det lättare för upphandlande myndigheter att ställa hållbarhetskrav i sina upphandlingar.

Lagen föreskriver att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. Till exempel får en upphandlande myndighet ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I prestanda- eller funktionskrav kan miljöegenskaper ingå. Hållbarhetskrav kan ställas på flera olika sätt i en upphandling.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Exempel på social hänsyn kan vara social integration eller etiska principer för handel. Exempel på miljöhänsyn kan vara miljö- och hälsoegenskaper hos laboratoriekemikalier eller vissa bromerade flamskyddsmedel.

Om krav ska ställas med avseende på dessa hänsyn får avgöras från fall till fall och bör avgöras i samband med behovsanalysen.

I arbetet med sådan hänsyn ska du ta hänsyn till följande punkter:

  • krav som ställs måste vara förenliga med grundläggande principerna
  • krav måste bedömas som rimliga och ha ett naturligt samband med det som ska upphandlas
  • krav måste vara mätbara och möjliga att kontrollera följa upp för den upphandlande myndigheten.

Mer information om hållbar upphandling på Upphandlingsmyndigheten.