Frågor och svar Samordnad IT-drift

Frågor och svar om programmet Samordnad IT-drift på Karolinska Institutet.

1. Vem är beställare av projektet Samordnad IT-drift?

Universitetsdirektör Per Bengtsson är formell beställare av projektet Samordnad IT-drift. Institutionerna är mottagare, det vill säga de tar emot leveransen av projektet.

2. När ska projektet vara slutfört?

Leveranserna till flertalet institutioner i Campus Flemingsberg och samtliga Biomedicuminstitutioner är genomförda. Likaså har KI-medarbetare som sitter i Bioclinicum åtkomst till KI-nätverk. Sammantaget är elva institutioner med i Samordnad IT-drift (oktober 2018) och arbete med några till startar under hösten.

3. Hur finansieras de tekniska investeringar som krävs för att genomföra programmet?

Pilotprojekten finansierades inom IT-avdelningens budget. IT-avdelningen (ITA) står för de tekniska investeringarna och säljer tjänster till institutionerna. De tjänster som idag ingår i IT-avgiften kommer att fortsätta att ingå i IT-fakturan.

4. Är IT-avdelningen rustade för ett program av den här omfattningen?

IT-avdelningen investerar i den tekniska plattformen och infrastrukturen, nyrekryterar samt kompetensutvecklar sin personal för att kunna svara mot de nya kraven. Projektet har också etablerat ett nära samarbete med institutionerna och deras lokala IT-ansvariga för att säkerställa att de tjänster som erbjuds från ITA motsvarar institutionernas behov. För att hantera arbeten inom landstingets lokaler och leverans av KI-tjänster över landstingets fysiska nätverk finns samarbetsforum på olika nivåer.

5. Hur påverkas institutionernas lokala IT-ansvariga av projektet?

Den lokala supporten kommer fortsättningsvis att behövas och utgå från respektive geografiska plats. En av projektets intentioner är att dessa medarbetare inom KI ska kunna fokusera mer på institutionsspecifika IT-frågor snarare än att arbeta med grundläggande infrastruktur som nät- och serverdrift. IT-ansvariga i Flemingsberg är nu överförda till ITA och har sin huvudsakliga arbetsplats i Flemingsberg. Motsvarande gäller för IT-ansvariga för Biomedicuminstitutionerna vid inflyttning.

6. Finns det någon turordning för institutionerna?

Hittills är elva institutioner med i Samordnad IT-drift. Efter de stora inflyttningarna till Biomedicum, NEO och Framtidens Lab samt Bioclinicum finns inte en förutbestämd turordning, utan samråd sker med AC och prefekter på institutioner som visar intresse.

7. Kommer ITA att ta över all IT hos institutionerna?

Nej, det är inte säkert. ITA kommer inledningsvis erbjuda främst grundläggande infrastrukturella tjänster inom exempelvis server- och lagringshantering. Datorer för bruk i laboratorier, beräkningsdatorer med mera är exempel på utrustning som troligtvis inte tas över av ITA. Däremot kan ITA tillhandahålla utrymmen, så kallat Co-location, där institutionerna själva sköter om sina servrar som inte lägg i den centrala, virtuella miljön. Om det bedöms lämpligt kan till exempel tjänster för backuphantering erbjudas. Respektive institutions prefekt och administrativ chef beslutar i samråd med ITA vilka leveranser som ska göras till deras institution. ITAs leveranser initialt handlar om grundläggande tjänster, som nät, serverdrift och lagring med mera.

Det är beslutat att ITA ska ta över allt ansvar för nätverk och alla investeringar i nätverksutrustning.

8. Det pågår andra IT-projekt i samarbete med institutionerna. Hur hänger de ihop med Samordnad IT-drift?

De flesta av dessa projekt sker helt utanför projektet Samordnad IT-drift. Dit hör exempelvis arbetet med UBW, inköpssystem och Ladok3. ITAs roll är inte att driva de nämnda projekten men att finnas med i en teknikroll. Andra projekt, med test av olika lösningar för exempelvis fildelning i forskargrupper och standardarbetsplatser drivs av ITA, men inte explicit inom Samordnad IT-driftprojektet. När dessa lösningar paketerats som tjänster kan de tas med i delprojektens tänkbara leveranser. ITA har också dialog med vicedekan för infrastruktur för att fånga upp behov som inkluderar IT-lösningar.

Ibland föreslås utvärdering av en särskild IT-lösning och det sker initialt i pilotform. Utvärderingen sker antingen hos de institutioner där Samordnad IT-drift redan är igång eller vid en annan institution.

Kontakt vid frågor

Om du har fler frågor om projektet Samordnad IT-drift, vänligen kontakta projektledare Ola Danielsson.

Ola Danielsson

Extern konsult/Inhyrd personal