Frågor och svar om Strategi 2030 och hur vi omsätter den till praktisk handling

Syftet är att skapa ett tydligare fokus på vad vi behöver prioritera de närmsta åren på en övergripande KI-nivå för att få hela KI att fungera bättre samt använda KI:s resurser på bästa sätt. Med Strategi 2030 som bas kan KI möta framtiden med bättre överblick på helheten. Det KI-gemensamma verksamhetsplanen är Strategi 2030 uttryckt i mål och uppdrag.

Hur kommer Strategi 2030 finansieras? 

Ett flertal uppdrag kommer finanseras genom befintliga resurser. Utöver det har rektorsmedel för cirka 90 miljoner kronor öronmärkts till genomförandet av Strategi 2030 under de närmsta tre åren. Den 24 mars 2020 togs beslut om en första utdelning av rektorsmedel på 30 miljoner kronor som går till ett 30-tal uppdrag som redan startat eller planeras starta under 2020.

 

Hur har processen kring utdelning av rektorsmedel gått till? 

I samtliga uppdrag i den KI-gemensamma verksamhetsplanen för Strategi 2030 har uppdragsansvariga utsetts samt en bedömning gjorts om uppdraget kan genomföras med befintliga resurser eller ej samt när inom de närmaste tre åren respektive uppdrag kan starta. Uppdragsansvariga för de uppdrag som redan satt igång med hjälp av befintlig finansiering eller förväntas starta under 2020 har haft möjlighet att lämna in äskanden för sina uppdrag. Därefter har universitetsledningen granskat äskandena och gjort en bedömning. 


Hur länge gäller den KI-gemensamma verksamhetsplanen?

Den följer mandatperioden för fakultetsnämnden. Den KI-gemensamma verksamhetsplan som tas fram nu kommer därmed gälla fram till 2022. Därefter görs en ny prioritering av mål och uppdrag med kommande fakultetsnämnd som gäller kommande fyra år.
 

Hur kommer mål och uppdrag följas upp?

Varje uppdragsansvarig har i uppgift blir att ta fram aktivitetsplaner som ska säkerställa att målen och uppdragen blir uppfyllda. Dessa aktivitetsplaner följs upp centralt varje år från hösten 2020.
 

Hur påverkar uppdragen i Strategi 2030 mig?

Det går inte att säga i nuläget. De första uppdragen inom Strategi 2030 har nyligen påbörjats och beroende på vilken roll du kan du komma att beröras av olika uppdrag.
 

Tidigare har vi gjort verksamhetsplaner på varje institution – ska vi inte göra det längre?

Det uppmuntras  att fortsätta att göra verksamhetsplaner på insitutionsnivå för att kunna planera, prioritera och följa upp sitt arbete på ett effektivt och samlat sätt. Utifrån de resurser som finns tillgängliga kommer uppföljning centralt endast ske på aktiviteter kopplade till Strategi 2030 och den KI-gemensamma verksamhetsplanen. 

Jag saknar svar på min fråga.

Mejla din fråga eller synpunkter till strategi2030@ki.se så ser vi till att du får svar.