Skip to main content

Forskningsdokumentation på KI

All KI:s forskning ska dokumenteras. Forskningsdokumentationen ska täcka processen från idé till resultat.

Forskningsdokumentation - vad och varför?

Forskningsdokumentation är en representation av forskningsaktiviteter.

KI är ansvarig för all forskning som sker på universitetet. Därför förväntar sig lärosätet att du som forskare dokumenterar ditt arbete. På KI ska forskningsdokumentation göras så att medarbetare och utomstående med fackkunskaper ska kunna följa och granska forskningen.

KI äger all dokumentation och data som skapas vid lärosätet. Som en offentlig myndighet lyder KI under Tryckfrihetsförordning (1949:105) och Offentlighets- och Sekretesslagen. Dock har du som forskare rätt till materialet du skapar inom tjänsten i enlighet med det så kallade Lärarundantaget. En del av lärarundantaget innebär att du har lagstadgad rätt till dina patenterbara idéer. Därutöver har du också enligt sedvana upphovsrätten till exempelvis forsknings- och utbildningsmaterial. Under normala omständigheter är det du som forskare och lärare som bestämmer över ditt material.

Utöver dina skyldigheter gentemot KI finns en rad skäl att dokumentera forskning:

 • Forskningsetik. Att hålla sin forskning organiserad genom dokumentation är en av de grundläggande forskningsetiska principerna. Vidare är tillräcklig dokumentation centralt för att kunna redogöra för forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2017).
 • Samarbete. Dokumentation är viktigt för att undvika onödigt dubbelarbete och för att förbättra samarbete mellan kollegor.
 • Spårbarhet och möjlighet att återupprepa studier. Dokumentation är avgörande för att kunna granska och felsöka datainsamling och -analyser. Detsamma gäller för att återupprepa studier. Dokumentation om data (s.k. "paradata") är nödvändigt för att kunna verifiera eller falsifiera resultat.
 • Upphovsrätt och patent. Dokumentation av intellektuellt arbete är en förutsättning för att kunna hävda upphovsrätt och i patentansökningsprocesser.
 • Anklagelser om forskningsfusk och -bedrägeri. Vid anklagelser om forskningsfusk eller -bedrägeri är det avgörande att kunna visa dokumentation av vem som gjort vad och när.
 • Arv. Arkiverad forskningsdokumentation är en del av KI:s arv och en resurs för i studier av forskning samt för vetenskapshistoriker.

Vad ska dokumenteras?

Forskningsdokumentation ska täcka de intellektuella och praktiska aspekterna av forskning, liksom hänvisa till de administrativa dokument som rör forskningen.

För att täcka in de intellektuella och praktiska aspekterna är det lämpligt att dokumentera:

 • Bakgrund och syfte
 • Material- och/eller datainsamling (även information om t.ex. enkäter, protokoll, case report forms)
 • Bearbetning och analyser av material och/eller data
 • Resultat
 • Minnesanteckningar från möten och/eller samarbeten
 • Eventuell korrespondens med betydelse för forskningen
 • Rapporter och publikationer

För att klargöra de administrativa förhållanden som gäller för forskningsaktiviteten i fråga rekommenderar vi att hänvisningar görs till:

Elektronisk forskningsdokumentation

Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för dig som KI-forskare att dokumentera din forskning elektroniskt i av KI godkända system. För närvarande är det godkända systemet KI ELN.

Det finns inget krav att digitalisera forskningsdokumentation gjord före 1 januari 2019.

För doktorander gäller obligatoriet från 1 augusti 2018.

Alla studenter med ett KI-student ID kan ges tillgång till KI ELN för elektronisk dokumentation av forskningsuppgifter, till exempel undersökningar genomförda inom ramen för sommarskolor eller masteruppsatsarbeten.

Utbildning i forskningsdokumentation

 • Det finns en webbaserad kurs i Ping Pong, "Research documentation and handling of research data". Kursen är öppen för alla KI:s forskare. Kursen är obligatorisk för alla nya doktorander.
 • För att boka en föreläsning eller workshop i forskningsdokumentation, kontakta rdo@ki.se

Kontakt

 • Vid frågor kring forskningsdokumentation kontakta oss på rdo@ki.se