Skip to main content

Forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi

Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har ett forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi vilket innebär att doktorander blir antagna till forskarutbildning till båda universiteten samtidigt och sedan har möjlighet att ansöka om en gemensam doktorsexamen (joint degree).

Regler och rutiner som gäller doktorander inom detta samarbete

För doktorand

Om det finns lediga doktorandprojekt inom detta samarbete annonseras dessa på KI:s respektive KTH:s ordinarie plats på webben för vid lediga doktorandplatser.

Doktorandprojekt som genomföras inom ramen för annan anställning behöver inte utlysas. Person som har en anställning hos annan arbetsgivare än KTH eller KI (t.ex. SLL) och som har möjlighet att påbörja ett doktorandprojekt kan därför, innan doktorandstudierna påbörjas, tillsammans med sina blivande handledare själv lämna in projektförslag enligt rutinerna nedan.

Observera att syftet med detta program är att båda universiteten ska ha ett gemensamt ansvar för doktorand och projekt under hela utbildningen, Därför vänder sig detta samarbete till nya doktorander och inte till redan befintliga doktorander vid KI eller KTH. Redan antagna doktorander kan dock i undantagsfall ansöka om en ny antagning till forskarutbildning enligt rutinerna för det gemensamma forskarutbildningsprogrammet. Doktoranden avslutar i så fall sina pågående studier för att börja om på nytt. Delar av det man redan gjort kan sedan eventuellt tillgodoräknas in i den nya utbildningen.

För handledare

För att en doktorand ska kunna antas till detta program behövs ett godkännande från styrgruppen varefter rekrytering och antagning tar vid.

Rutiner kring bedömning av doktorandprojekt inom forskarutbildningssamarbetet

OBS, avtalet mellan KI och KTH håller på att omförhandlas. För ögonblicket är det därför oklart vad som gäller, och ev. nya doktorandprojekt får avvakta.

1. När det finns ett lämpligt doktorandprojekt inom området Medicinsk teknologi fyller huvudhandledaren i denna blankett och skickar den till styrgruppen för bedömning:

Ifylld blankett skickas inskannad till:

Karin Vågstrand eller Fredrik Häggström

Obs, innan blanketten lämnas in bör de berörda läsa igenom vad som gäller för detta samarbete: Regler och rutiner för samarbetet.

2. Styrgruppen bedömer om projektet är lämpligt som ett samarbetsprojekt inom medicinsk teknologi. Beslutet skickas till huvudhandledaren.

3. Utlysning av doktorandplats görs på hemuniversitetet eller på båda universiteten. Undantag från utlysning får göras för doktorand som genomför sin utbildning inom ramen för annan anställning (minst 50%), t.ex. SLL-anställd eller industridoktorand.

Observera att det av annonsen måste framgå att det gäller en gemensam utbildningsplats.
Instruktioner för utlysning, KI
Instruktioner för utlysning, KTH

4. Antagningsseminarium på hemuniversitet, varefter beslut om antagning till forskarutbildning fattas av KI-institutionens prefekt samt av KTH:s skolchef (se regler och rutiner)

Kontakt

Fredrik Häggström

Handläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Dokument