Strategiskt partnerskap för effektiv samverkan

Ett strategiskt partnerskap kan definieras som ett omfattande och formaliserat partnerskap med en extern partner som omfattar en stor del av universitetets verksamhet. Men hur fungerar det?

Definition

”Ett strategiskt partnerskap är ett lärosätesövergripande formaliserat partnerskap med en extern partner. Det strategiska partnerskapet är ett långsiktigt åtagande på minst fem år, präglas av en mångfald av samverkansformer och har målsättningar som ligger i linje med både lärosäte och extern parts långsiktiga strategidokument. Ledningens engagemang och delaktighet, hos både lärosäte och externpartner, är utmärkande liksom gemensamma strategiska målsättningar som ger ömsesidig nytta och som ingen part ensam kan uppnå”.

Vad kännetecknar ett strategiskt partnerskap?

Ett strategiskt partnerskap med en extern partner bygger på ömsesidigt förtroende och engagemang och en respekt för drivkrafterna och motivationen på båda sidor. Dessa tillsammans med en väl fungerande styrning och en förståelse för varandras processer och arbetssätt skapar förutsättningar för långsiktigt och fruktbart samarbete.

Metoder under utveckling

Projektet är utformat för att dela erfarenhet och skapa verktyg för bästa praxis för att kunna etablera, hantera och förbättra strategiska partnerskap med olika externa organisationer i den offentliga och privata sektorn.

Sexton svenska lärosäten med olika erfarenheter av att arbeta med strategiska partnerskap ska tillsammans ta fram en handbok för att vägleda varandra om vad som måste beaktas vid arbetet med långsiktiga strategiska partnerskap. Detta inkluderar en beskrivning av hur strategiska partnerskap skiljer sig från andra samarbetsformer baserade på förståelse för drivkrafter och definierade kriterier. Kompetenser, funktioner och processer som är nödvändiga för att arbeta med strategiska partnerskap kartläggs också.

Projektet håller på att utveckla strukturerade arbetssätt och verktyg avseende strategiska partnerskap, inklusive de förutsättningar som krävs för etablering och förvaltning.

Leveranser i form av en handledningsbok, canvasverktyg för strategiska partnerskap samt en riskbedömningsmall håller på att utarbetas.

Processen

Människor, kompetensuppsättningar, funktioner och processer som är nödvändiga för att arbeta med strategiska partnerskap kartläggs.

strategiskt partnerskap

Ett prioriterat område

I Strategi 2030 är målet med strategiskt partnerskap att KI ska vara en aktiv part på den nationella arenan, både tillhandahållare och brukare av de nationella infrastrukturer som etableras i Sverige, och driva utvecklingen av dessa. Det ger forskare i Sverige möjlighet att få tillgång till kompetens och tekniker i den absoluta frontlinjen. Detsamma gäller för större nationella samarbetsinitiativ med fokus på medicinsk forskning.

Kontakt

Vill du veta mer om nya arbetssätt inom strategiskt partnerskap kontakta:

Profile image

Richard Cowburn

Enhetschef

Film om strategiskt partnerskap

Strategiskt partnerskap, vad och varför?

RC
Innehållsgranskare:
2024-05-23