Den svenska offentlighetsprincipen

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Den svenska offentlighetsprincipen är fastställt i Tryckfrihetsförordningens (1949:105, TF) andra kapitel. I forskningssammanhang är principen en grundförutsättning för att upprätthålla allmänhetens förtroende för forskningen.

Forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet omfattas av offentlighetsprincipen. Alla forskningshandlingar blir som regel allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 3 §, 6-7 §§). En handling som inte är slutgiltigt färdigställd kan betraktas som ett arbetsmaterial och är ännu inte en allmän handling. En allmän handling ska skyndsamt lämnas ut på begäran.

Även om offentlighetsprincipen är huvudregeln finns det undantag där allmänheten inte har rätt att ta del av vissa uppgifter. Undantag regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).  Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. Det är endast i de fall som forskningsdata skulle omfattas av sekretess i enlighet med någon regel i Offentlighets- och sekretesslagen (t.ex. hälso- och sjukvårdssekretess OSL 25 kap. 1 §) som Karolinska Institutet kan neka ett utlämnande. Den som begärt att få ta del av materialet ges då inte rätt till detta.

Nikolaos Volakakis
2024-01-14