Skip to main content

Föreslå 2021 års Nobelkonferenser och minisymposier

Ge förslag till Nobelkonferenser (2021) samt minisymposier (2021) i serien ”Frontiers in Medicine” vid Nobel Forum. Skicka ditt förslag enligt formuläret senast den 15 mars 2020.

Nobelkonferenser vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets Nobelkonferenser behandlar specificerade ämnesområden, sträcker sig över 2–3 dagar, anordnas normalt i Nobel Forum och brukar engagera ett 100-tal deltagare, varav ett 20-tal föreläsare. Konferenserna startade 1979 och hittills har medel beviljats för närmare 70 konferenser; för tidigare Nobelkonferenser se www.nobelprizemedicine.org.

I dokumentet inbjudan finns det mer information om regler för Nobelkonferenser. 

Minisymposier i serien ”Frontiers in Medicine”

1994 startades en serie minisymposier med namnet ”Frontiers in Medicine”; för tidigare genomförda minisymposier se www.nobelprizemedicine.org. Minisymposierna ska hållas i Nobel Forum, bör pågå en dag och vara öppna för fritt deltagande. De ska behandla aktuella ämnen som överbryggar prekliniska och kliniska ämnesområden.

I dokumentet inbjudan finns mer information om regler för minisymposier.  

Ansökan ska innehålla 

  • Ansökningsformulär med budget
  • Beskrivning av konferensens/- minisymposiets syfte
  • Förteckning över tilltänkta föreläsare och preliminärt program

Ansökningarna behandlas av Medicinska Nobelinstitutets styrgrupp och beslut fattas av Nobelförsamlingen vid dess sammanträde i maj 2020.

Mejla eller posta din ansökan

Nobelkansliet: nobelforum@nobelprizemedicine.org     

Nobelkansliet
Karolinska Institutet
Box 270
171 77 Stockholm

Din ansökan ska vara Nobelkansliet tillhanda senast

15 mars 2020

Kontakt

Anvisningar och ytterligare information kan erhållas från Ann-Mari Dumanski, Nobelkansliet, tel. 08-524 878 00