Föreskrifter för friskvårdsförmåner vid KI

Fysisk inaktivitet räknas av Världshälsoorganisationen, WHO, som en högriskfaktor för så kallade icke smittsamma sjukdomar. Att öka fysisk aktivitet är avgörande för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Friskvårdsförmåner på KI i korthet

Karolinska institutet har idag ett förmånligt friskvårdserbjudande. Som anställd har du:

 • fri tillgång till moderna träningsanläggningar på båda campus och tennisbanor utomhus.
 • ett friskvårdbidrag på 1500kr/år
 • en friskvårdstimme per vecka att utnyttja när det fungerar för verksamheten. Chef kan tillfälligt vid behov bevilja ytterligare tid.

Friskvården tar också emot Fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR har i kombination med MI (Motivational Interviewing) vetenskapligt stöd för att främja fysisk aktivitet.

Diarienummer: 1-338/2021

Dnr för föregående version: 1-261/2019

Giltighetstid: Från och med 2021-04-06 tillsvidare

Beslut: Rektor

Dokumenttyp: Föreskrifter

Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen

Revidering med avseende på: Utökad användning av friskvårdsbidraget samt en ny skrivelse avseende friskvårdstimmen

Som ett av världens främsta medicinska universitet och som offentlig arbetsgivare har Karolinska Institutet en viktig uppgift i att främja daglig fysisk aktivitet hos sina anställda och studenter. Campusnära träning, FaR och friskvårdstimme är en del, där friskvården stärker kapacitet i regelbunden fysisk aktivitet hos KI:s anställda och studenter. Tillsammans med friskvårdsbidraget utgör dessa tillsammans viktiga delar mot ett mer aktivt samhälle.

De uppdaterade föreskrifterna (Dnr 1-338/2021) börjar gälla 2021-04-06.

Friskvårdsbidrag

Syftet med friskvårdsbidraget är att det ska stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär. 

Friskvårdsbidraget är att betrakta som en personalvårdsförmån av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan är av enklare karaktär för att skapa trivsel i arbetet eller liknande. Motions- och friskvårdsaktiviteter är skattefria om de riktar sig till all personal samt är av mindre värde och enklare slag. 

Av skattereglerna framgår att: 

 • Bidraget ska erbjudas till alla anställda. 
 • Bidraget ska proportioneras utifrån de anställdas arbetstid. 
 • Bidraget inte får täcka utlägg för medlemskap, entréavgifter till idrottsevenemang, träningskläder eller hyra av utrustning och lokaler. 
 • Bidraget får inte överstiga 1 500 kronor (inklusive moms) per aktivitetstillfälle. 
 • Bidraget får inte användas för friskvård i den enskildes bostad med undantag vid särskilda behov. 

Regler för ersättning vid KI

 • Endast anställda kan få friskvårdsbidrag. Även föräldralediga och tillfälligt anställda kan ta del av förmånen.
 • Bidragets maxbelopp är 1 500 kronor per anställd och kalenderår. 
 • Det går inte att få ersättning för samma aktivitet igen innan eventuell giltighetsperiod gått ut. 
 • Bidraget proportioneras utifrån de anställdas arbetstid.

*Anknutna forskare, stipendiater, tjänstlediga eller de som uppbär ålderspension har inte rätt till friskvårdsbidrag.

Berättigade aktiviteter

 • Bidrag för träningskort (årskort, klippkort, enkelbiljetter) som omfattar aktiviteter i betydelsen fysisk träning, till exempel gymnastik, aerobics, styrketräning, klättring, racket- och bollsporter, simning, dans, kampsport, ridning, segelsport och skidåkning. Även body-mind träning som yoga, qi gong och tai chi räknas hit. 
 • Appar och webbtjänster med inriktning mot fysisk aktivitet och motion. Godkända appar och webbtjänster är: 
 1. Internetbaserade träningsprogram som avser fysisk träning till exempel yoga, HIIT, cirkelträning. 
 2. Tjänster för registrering av egen träning, till exempel promenad- och löprundor. 
 3. Appar för till exempel stegräkning och pulsmätning.

Tillgång till campusnära träningslokaler

Syftet med att erbjuda campusnära träning är att detta ska ge förutsättningar för korta avbrott för fysisk träning av återkommande karaktär i en öppen, lärande och stödjande miljö. KI tillhandahåller egna träningslokaler vid universitetets två huvudcampus, Campus Solna och Campus Flemingsberg, där både anställda och studenter kan träna själv eller delta i olika ledarledda pass, workshops och utbildningar.

Regler för tillgång till campusnära träningslokaler vid KI

 • Enbart anställda, anknutna (inbegripet stipendiater) och studenter vid KI har tillgång till lokalerna. 
 • Anställda, anknutna (inbegripet stipendiater) och studenter måste kunna uppvisa giltigt passerkort med foto för att få vistas i dessa lokaler och i övrigt följa de regler och instruktioner som utfärdas av personalen vid friskvården. 
 • Anställda, anknutna (inbegripet stipendiater) och studenter har tillgång till ledarledda pass organiserade av friskvården. 
 • Anknutna har tillgång till workshops och utbildningar i mån av plats. Övriga aktiviteter av ”gruppkaraktär” i dessa lokaler måste ha godkännande innan genomförande. Sådant godkännande kan medges av teamledaren vid friskvården eller enhets-/avdelningschef inom HR-avdelningen. 
 • Ingen kommersiell verksamhet får förekomma utan att ha ett godkännande innan genomförande. Sådant godkännande kan medges av teamledaren vid friskvården eller enhets-/avdelningschef inom HR-avdelningen. 

Friskvårdstimme

Syftet med friskvårdstimme på arbetet är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad arbetsvecka och livsstil. 

Som anställd vid KI har du, om så verksamheten tillåter, möjlighet till friskvård under arbetstid. Tiden för aktiviteterna får uppgå till en timme per vecka sammantaget och planeras och anpassas efter behov och möjligheter i dialog med närmaste chef. Vid behov kan närmaste chef tillfälligt bevilja ytterligare tid. Exempel på aktiviteter är träning eller promenader i nära anslutning till arbetet eller aktiviteter arrangerade av friskvården och lokala hälsoinspiratörer eller motsvarande. 

Friskvårdstimmen är frivillig där medarbetaren utför en aktivitet utan arbetsledning. Därav innefattas inte friskvårdstimmen av arbetsskadeförsäkringen annat än i undantagsfall.

Regler för friskvårdstimme vid KI

 • Friskvårdstimmen riktar sig till anställda och omfattar inte studenter. 
 • Friskvårdstimmen ska förankras i dialog med närmaste chef. Friskvårdstimmen kan delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 10 min. 
 • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 procent av heltid.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) på arbetet

Fysisk aktivitet på recept är en evidensbaserad metod för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Syftet med Fysisk aktivitet på recept på arbetet är att ge stöd vid behandling eller del av behandling, för att förebygga eller förkorta sjukskrivning samt underlätta återgång till arbete.  

Vid sjukskrivning som överstiger 50 procent av heltid, bör intentionen vara att träning som del av behandling ska ske på sjukskrivningstiden.

Regler för FaR® på arbetet vid KI

 • FaR® på arbetet riktar sig till anställda och omfattar inte anknutna och studenter. 
 • FaR® måste vara förskrivet av legitimerad vårdpersonal. FaR® berättigar till en så kallad FaR-timme per vecka och anställd under maximalt tre månader. Detta under förutsättning att uttaget av FaR-timme tas i samråd med friskvården. Beroende på ordination planeras och anpassas tiden efter behov och möjligheter i samråd med närmaste chef. 
 • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 procent av heltid. 

FAQ 

Kan jag använda friskvårdsbidraget till avgiften för medlemsskap gymkort?

Nej, avgifter för medlemsskap är en skattepliktig förmån enligt Skatteverkets regler.

Kan jag använda friskvårdsbidraget till startavgift för motionslopp?

Ja, startavgifter är en skattefri förmån.

Vad inom golf kan jag får friskvårdsbidrag för?

För golflektioner och rangebollar. Du kan dock inte få för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler enligt Skatteverkets tolkning.

Får jag bidrag för ridlektioner?

Ja, men inte för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler.

Kan jag använda friskvårdsbidraget för PT-tjänster?

Ja, om det gäller personlig träning och inte överstiger 1000 SEK/tillfälle.

Kan jag använda friskvårdsbidraget till massage?

Nej. Friskvårdsförmånerna på KI syftar till att stötta fysisk aktivitet och rörelse. Friskvårdsbidragets syfte är att stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • K6.Kvinnors och barns hälsa
 • K8.Klinisk neurovetenskap
Logga in med KI-ID
AW
Innehållsgranskare:
2023-03-10