Etikråd

Rektor har inrättat ett etikråd vid KI i enlighet med beslut av konsistoriet.

Etikrådets uppdrag

  • verka för att en diskussion om etik förs inom KI, i första hand forskningsetik och medicinsk etik,
  • vara en kunskapsbank och informera sig om utvecklingen inom området internationellt och nationellt,
  • verka för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överensstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI.

Inom ramen för uppdraget avgör etikrådet vilka frågor man ska behandla. Rektor kan dock begära etikrådets yttrande i frågor av generell karaktär.

Kort presentation av medlemmarna i etikrådet

Rådet leds av det vetenskapliga ombudet vid KI. Övriga ledamöter, varav hälften av medlemmarna ska vara KI-medarbetare, den andra hälften externa, utses av rektor på bestämd tid. Totalt blir det mellan sju och nio medlemmar.

Sven Erik Brodd

Professor emeritus i kyrkovetenskap, tidigare dekan vid teologiska fakulteten och stf vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet.

Krister Bykvist

Professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen, Stockholms universitet.

Katarina Cvek

MSc PhD, koordinator för försöksdjursfrågor vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Claes Frostell (ordförande)

Vetenskapligt ombud vid Karolinska Institutet och professor vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Anna Mia Ekström

Professor i global infektionsepidemiologi vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet och överläkare i infektionsmedicin.

Gert Helgesson

Professor i medicinsk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik och Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet.

Per Ljungman

Professor emeritus i hematologi, Karolinska Institutet och överläkare i cellterapi och allogen stamcellstransplantation.

Jane Reichel

Professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Niklas Rådström

Författare, professor emeritus i berättande vid Stockholms Dramatiska högskola och professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. 

Anders Ekbom

Professor i epidemiologi, Karolinska Institutet (adjungerad).

Robert Meriruoho

Studentrepresentant (Medicinska Föreningen)

Aysha Qureshi

Studentrepresentant (Odontologiska Föreningen)

Yttranden från etikrådet

Yttrande om trakasserier mot Jonas F Ludvigsson

Seminarier

Undantrangningseffekter i pandemins spår: Hur stort är problemet och vad är KI:s roll? (2021-05-20)

Historiska minnesmärken och namngivning (2021-02-02)

Forskning på personer som tillhör sårbara grupper - fokus Covid-19 (2020-11-04)

Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19 (SUHF webbinarium 2020-09-04)

Samtycke och datalagar (2019-11-19)