Diarieföring - KI Nord

Den 13 november 2019 fattades beslut om sammanhållet arkiv och registratur för hela KI. Implementeringen beräknas vara klar under 2021. Målet med sammanhållet arkiv och registratur är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

Löpande diarieföring

Löpande diarieföring
Löpande diarieföring

Flödesschema

Arkiven

Arkiven övergår i central regi och enheten arkiv och registratur ansvarar fr. o. m. 2020 för samtlig förvaring av KI:s arkiverade handlingar. 

Mallar

Nedan finns mallar över ärenden som ska diarieföras och exempel på handlingar som ska ingå. Mallarna är endast vägledande. 

Kontakt

Kontakta registrator för KI Nord

E-post  

registrator.nord@ki.se

Telefon

08-524 865 95

Öppettider och bemanning

Registraturen bemannas:

Måndag - fredag

kl. 09.00-15.00 

Lunchstängt kl. 11.00-13.00

Bemanning arkiv

Arkiven bemannas vid behov exempelvis vid leverans. 

Ärenden som ska avslutas - KI Nord

Skicka aktkappor/handlingar för avslut med internposten till:

Arkiv och registratur, Nobels väg 5, Solna