Delområdet utbildning/studentstöd i ett sammanhållet verksamhetsstöd

Efter genomgång av identifierade områden i förstudien avseende Student- och utbildningsstöd har beslut fattats att dessa aktiviteter inte kommer att drivas inom programmet Ett sammanhållet verksamhetsstöd. Aktiviteterna har antingen redan omhändertagits eller kommer drivas i linjen.

Roller och ansvar har utvecklats och blivit tydligare när det gäller relationer mellan programansvarig och kursansvariga vid UF och institution sedan förstudien gjordes. Även styrdokument har kontinuerligt förtydligats och utvecklats.

 

Kvalitetssystemet för utbildning är viktigt och utvärderades år 2020 av UKÄ. Målet med systemet är att det skall vara till nytta för institutionernas arbete med utbildningens kvalitet. Återkoppling är viktig och utvecklingsarbete pågår i dialog med institutionerna.

Projekt inom makroekonomigruppen för att möta behov av mer kvalificerad kompetens i den ekonomiska uppföljningen (controllerkompetens) på institutionsnivå pågår och skall implementeras.

För att öka samverkan och möjlighet att rekrytera gemensamma specialister finns det fyra nätverk (utbildningsadministration, studievägledare, utbildningshandläggare, VFU-handläggare) som tillsamman skapar gemensamma processer och hitta best practise-fall.

Organisationsstruktur

Dagens organisationsstruktur gör att det är svårt att genomföra förändringar på nedan områden. Verksamhetsplaneringsuppdraget i Strategi 2030 avseende organisationsöversyn skulle kunna se över dessa punkter:

  • Två olika ”utbildningsorganisationer” komplicerar 
  • Stor variation i utbildningsuppdrag mellan institutionerna, vilket skapar helt olika förutsättningar för att bygga upp kvalificerat stöd och minska sårbarhet
  • Utbildningsadministrationen ser olika ut på institutionerna. AC:s engagemang/uppdrag inom denna del av verksamhetsstödet varierar
  • Samverkan och samarbete mellan utbildningsadministratörer inom institution och mellan institutioner har stor förbättringspotential för ökad kvalitet och effektivitet. Geografiskt utspritt och stuprörstänk. 

Förslag på utvecklingsaktiviteter

  • Digitalisering av utbildningsnära blanketter inom alla tre utbildningsnivåer
  • Sammanhållet stöd för digital examination
Johanna Bylund
2022-05-09