Delområdet fastighet och lokaler i ett sammanhållet verksamhetsstöd

Observationerna i förstudien som gjordes 2019 har analyserats med resultatet att ett delprojekt avseende Fastighetsavdelningen inte kommer att startas.

Områden som förstudien belyste

Flytten till Biomedicum har väckt många diskussioner som till viss del ligger kvar

I dagsläget bedöms det inte finnas några större frågor kring flytt till Biomedicum som lämpar sig för hantering inom Ett sammanhållet verksamhetsstöd

Hyresdiskussioner gällande nivåer som inte har funnit full acceptans ännu

Ny internhyresmodell togs i bruk  1 januari 2021 och modellen har blivit accepterad 

Ej tydligt för alla användare om ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelning och hyresvärd. Upplevs ibland vara långa vägar.

Förändringsprocessen rörande ombyggnationer är under ständigt utveckling för att effektiviseras. Informationen på Medarbetarportalen behöver förtydligas.

Inget gemensamt servicecenter, telefonnummer eller ärendehantering gällande service

FA har haft för avsikt att gå med i Nilex men har avvaktat till ny leverantör är på plats

Ingen dedikerad serviceorganisation för laborienterad utrustning

Fastighetsavdelningens saknar resurser, kompetens och erfarenhet för uppdraget. Ny organisation skulle behöva sjösättas för att kunna realisera detta.

Fastighetsavdelningen har inte ett helhetsansvar gällande Facility Management på KI

Ansvaret ligger idag på institutionerna och inget som det framkommit önskemål om att man vill centralisera. Bedöms att FA ej kan göra detta mer kostnadseffektivt eller addera högre kvalitet. Institutionerna skulle även få längre avstånd till servicepersonalen.

KI och Region Stockholm försöker samordna sig i högre omfattning

Detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete

Fastighetsavdelningen efterfrågar mer controlling och uppföljning

Rekrytering av en business controller pågår

Kontakt

Rikard Becker

Fastighetsdirektör
Fastighetsavdelningen
Johanna Bylund
2023-03-06