Skip to main content

Cytostatika

Cytostatika tillhör gruppen ”Särskilt farliga läkemedel” och användningen av cytostatika regleras i arbetsmiljöverkets föreskrift ”Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt” (AFS 2005:5). Långvarig eller enstaka extremt hög exponering kan innebära ökad risk för genetiska skador och cancer.

För gravida så kan fostret påverkas, liksom barn under amningsperiod.

Rutiner

Inom gruppen cytostatika finns ämnen av olika karaktär vilka verkar med olika typer av mekanismer. Därför är också graden av exponering som ger hälsoskadande effekt mycket varierande, liksom symptomen.

Vid arbete med cytostatika är det viktigt att begränsa exponeringen och därför skall:

  • riskbedömning göras innan arbetet med cytostatika påbörjas
  • skriftliga hanterings-, skydds- och avfallsinstruktioner anpassade till verksamheten utarbetas
  • ansvarig chef (prefekt) förvissa sig om att den som utför arbete med cytostatika har rätt kompetens
  • ansvarig chef (prefekt) se till att utbildningar anordnas, av både grundläggande och uppföljande karaktär
  • lokalvårdare och annan personal som vistas i lokalen erhålla information om verksamhetens karaktär samt tillgång till rätt personskydd

Exponering och åtgärder

Vid hudkontakt ger dessa läkemedel vanligen lokala irritationer och allergiska reaktioner i hud och slemhinnor. Vissa läkemedel kan även absorberas genom huden och påverka hela organsystem. På lång sikt kan exponering av cytostatika orsaka cancer.

Eventuella avvikelser, tillbud och olycksfall i samband med cytostatika skall omedelbart och skriftligen rapporteras till ansvarig chef.

Avfall

Se KI:s regler för hantering av laboratorieavfall, punkt 1.2 omfattar "Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall", samt punkt 2.5 omfattar "Utsläpp till avlopp".

För mer information se AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.