Clinicum: Organiserat stöd till klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm

Clinicum bygger på idén om en gemensam funktion som ska underlätta för klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm. Forskarna ska erbjudas ett strukturerat stöd i form av samordning kring processer för enklare tillgång till hälsodata och olika typer av hjälp med datahantering och metodfrågor. I projektet som drog igång 1 maj 2021 samverkar KI och akutsjukhusen i regionen. Målet är att projektet Clinicum ska övergå till organisationen Clinicum i början av 2023.

Bilden visar en hand som håller i en jordglob full med bilder på olika människor
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Clinicum är ett av projekten som ingår i programmet Informationshantering på KI, som i sin tur är en del av KI:s verksamhetsplan för Strategi 2030.

Clinicum-aktiviteter

  • Kontinuerliga samtal med representanter för Clinicum-noderna och kliniska forskargrupper inom Regionen.
  • En Clinicum-enkät skickades ut under hösten 2021.
  • Medarrangör för nätverksträff för statistiker, bioinformatiker och data scientists gemensamt med MEB och SFO-epi, 25 november (120 deltagare).
  • Referensgrupp för hälsodatauppdraget etablerad med representanter från KI och Regionen.

Metodstödspilot

Under hösten 2022 bedriver projektet en pilotstudie av den planerade metodstödsverksamheten riktad till klinisk och translationell forskning. Syftet med piloten är att testa modellen för verksamheten och utvärdera processer. Kontakta clinicum@ki.se för frågor.
 

Behovsinventering

Rapport, januari 2022: Biostatistik, bioinformatik och annat metodstöd i kliniska forskningsprojekt. Inventering av behov och befintliga resurser samt en modell för strukturerat stöd via Clinicum.
 

Kick-off Clinicum för forskare

Den 16 februari 2022 höll projektet en kick-off för närmare 400 kliniska forskare och analytiker som hanterar hälsodata på olika sätt. Anders Gustafsson, Annika Tibell och Clinicums projektgrupp var några av presentatörerna. Även representanter för metodexpertis och stödfunktioner för klinisk forskning från KI och Regionen medverkade. Se agendan.
 

Metodseminarier

Clinicum arrangerar med bland andra Clinicums Huddingenod, Centrum för Biostatistik och Bioinformatik (CBB), metodseminarier inom biostatistik, bioinformatik och data management.

Seminarierna riktar sig till alla forskare och analytiker som jobbar med hälsodata och kliniska data på något sätt, antingen på KI eller inom Regionen. 

2022:

2021:

Nya möjligheter skapar nya krav och förändrade behov

Bakgrund: Ökade möjligheter att ta del av kliniska data utvecklar forskningen, men det ställer också ökade krav på kunskaper om exempelvis säker datahantering och kompetens kring studiedesign, databearbetning, biostatistik och bioinformatik. Idag genereras också stora datamängder via så kallad datadriven forskning och många forskningsprojekt involverar analyser av både sjukdomsmekanismer och hälsodata, så kallad translationell forskning. För en enskild forskare eller forskargrupp kan det vara omöjligt att upprätthålla den tekniska och personella infrastruktur som behövs för att motsvara kraven.

För att möjliggöra en fortsatt god och bred forskning inom KI och Region Stockholm behövs därför en satsning på forskningsstöd. Clinicum som idé har funnits i flera år och har vidareutvecklats till ett projekt inom programmet Informationshantering vid KI.

Projektet Clinicum – syfte och mål

Projektets syfte är att tillsammans med de större vårdgivarna i regionen utveckla organisationen Clinicum. Det innebär att utveckla samverkansstrukturer; strukturer för tillgång till stöd inom epidemiologi, biostatistik, bioinformatik och annan forskningsmetodik; samt processer för tillgång till hälsodata från regionen. Målgruppen för Clinicum är de forskare och verksamheter som utnyttjar hälso- och sjukvårdsdata i forskning på KI och/eller inom Region Stockholm.

Projektets övergripande mål är att skapa förutsättningar för högkvalitativ forskning och effektivt nyttjande av hälsodata på KI och i Region Stockholm.

Clinicum ska möjliggöra detta genom att:

  • vara ett stöd till klinisk och translationell forskning avseende studiedesign, biostatistik, bioinformatik med mera
  • samordna stödprocesser, tjänster och IT-miljöer för att underlätta hantering av hälsodata
  • skapa strukturer och ytor för nära samverkan och nätverkande mellan discipliner och verksamheter

Projektgruppens uppdrag är att leda projektet Clinicums arbete 2021-2022 och att ta fram underlag för att möjliggöra etablering av organisationen Clinicum enligt planering.

Vägledande principer:

  • Forskarens behov är utgångspunkten för varje insats som utförs inom Clinicum 
  • Samnyttja och samordna resurser och styrkor inom KI och Region Stockholm

Organisationen Clinicum – en modell

Tanken är att Clinicum kommer att bestå av en central funktion och flera noder. Noderna inkluderar regionens olika aktörer inom hälso- och sjukvård. 

Den centrala funktionen ska möjliggöra samordning och samnyttjande mellan noderna, samt driva gemensamma frågor. Den centrala funktionen kommer att vara placerad på KI med nära samarbete med en styrgrupp som består av representanter från både KI och Region Stockholm och som leds av prorektor Anders Gustafsson (ordförande). Styrgruppens uppgift är att besluta om Clinicums uppdrag inom ramen för existerande budget, vägleda Projektgruppen och att tillsammans med Projektgruppen arbeta för att uppnå det övergripande syftet med Clinicum.

Noderna utgör kontaktyta för de lokala klinikerna och forskarna och skapar ytor för samarbeten och nätverksträffar. De arbetar tillsammans med den centrala funktionen för att tydliggöra de egna behoven och för att erbjuda kompetens och infrastruktur till andra noder inom områden där de själva ligger i framkant.

Bilden visar den centrala funktionens och nodernas förhållande till varandra.

Noderna som idag ingår i projektet är; Södersjukhuset (SöS), Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (K Huddinge), Karolinska universitetssjukhuset Solna (K Solna), St Eriks ögonsjukhus (St Erik), Danderyds sjukhus (DS), St Görans sjukhus (St Göran) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Nodernas styrgruppsrepresentanter utses av respektive FoUU-kommitté.

Finansiering

Projektet Clinicum (2021-2022) finansieras av Informationshanteringsprogrammet på KI. I projektgruppens uppdrag ingår att ta fram en långsiktig finansieringsmodell för organisationen Clinicum.

Projektgruppen 2021-2022

Projektgruppens uppdrag är att leda projektet Clinicums arbete 2021-2022 och att ta fram underlag för att möjliggöra etablering av organisationen Clinicum enligt planering.

Kontakta projektgruppen: clinicum@ki.se

Projektgruppen leds av:

Erik Melén

Professor i pediatrik, KI SÖS, samt kliniskt verksam barnallergolog på Sachsska barnsjukhuset. Uppdrag Clinicum: 20%.
08-524 875 08

Karin Ekström Smedby

Professor, KEP, MedS, samt läkare på Medicinsk enhet hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Uppdrag Clinicum: 10%.

Samordnare:

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare på kansliet för forskning och forskarutbildning, Universitetsförvatlningen, samt anknuten forskare på institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Uppdrag Clinicum: 20%.
0852486261

Marie Evans

Forskare på CLINTEC och överläkare på Medicinsk enhet njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Uppdrag Clinicum: 20%.
08-58580 000

Sandra Eloranta

Biostatistiker och forskningssamordnare, KEP, Med. Uppdrag Clinicum: 40%.

Administrativt stöd:

Louise Betton

KI SÖS. Uppdrag Clinicum: 20%.
JM
Innehållsgranskare:
2022-10-03