Clinicum: Organiserat stöd till klinisk forskning inom KI och Region Stockholm

Clinicum bygger på idén om en gemensam funktion som ska underlätta för klinisk forskning inom KI och Region Stockholm. Forskarna ska erbjudas ett strukturerat stöd i form av samordning kring processer för enklare tillgång till kliniska data och olika typer av hjälp med datahantering och metodfrågor. I projektet som drog igång 1 maj 2021 samverkar KI och akutsjukhusen i regionen. Målet är att projektet Clinicum ska övergå till organisationen Clinicum under 2022.

Bilden visar en hand som håller i en jordglob full med bilder på olika människor
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Clinicum är ett av projekten som ingår i programmet Informationshantering på KI, som i sin tur är en del av KI:s verksamhetsplan för Strategi 2030.

Nya möjligheter skapar nya krav och förändrade behov

Bakgrund: Ökade möjligheter att ta del av kliniska data kan utveckla forskningen, men det ställer också ökade krav på kunskaper om exempelvis säker datahantering, och kompetens kring studiedesign, databearbetning, biostatistik och bioinformatik. För en enskild forskare eller forskargrupp kan det vara omöjligt att upprätthålla den tekniska och personella infrastruktur som behövs för att motsvara kraven. För att möjliggöra en fortsatt god och bred klinisk forskning inom KI och Region Stockholm behövs därför en satsning på forskningsstöd.

Clinicum som idé har funnits i flera år. Visionen har varit att kunna erbjuda ett strukturerat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor. Idén har vidareutvecklats till ett projekt inom programmet Informationshantering vid KI.

Projektet Clinicum – syfte och mål

Projektets syfte är att tillsammans med akutsjukhusen i regionen utforma organisationen Clinicum. Det innebär att utveckla samverkansstrukturer; strukturer för tillgång till stöd inom epidemiologi, biostatistik, bioinformatik och annan forskningsmetodik; samt processer för tillgång till hälsodata från regionen. Målgruppen för Clinicum är de verksamheter som bedriver forskning på hälso- och sjukvårdsdata på KI och/eller inom Region Stockholm.

Projektet förväntas pågå under 2021 och 2022, och därefter övergå till en fastställd organisation.

Projektets övergripande mål är att skapa förutsättningar för högkvalitativ klinisk forskning och effektivt nyttjande av kliniska forskningsdata på KI och i Region Stockholm.

Clinicum ska möjliggöra detta genom att:

  • vara en plattform för stöd till klinisk forskning avseende studiedesign, biostatistik, bioinformatik med mera.
  • samordna stödprocesser, tjänster och IT-miljöer för att underlätta hantering av kliniska data.
  • skapa strukturer och ytor för nära samverkan och nätverkande mellan discipliner och verksamheter.

Projektgruppens uppdrag är att leda projektet Clinicums arbete 2021-2022 och att ta fram underlag för att möjliggöra etablering av organisationen Clinicum enligt planering.

Vägledande principer:

  • Forskarens behov är utgångspunkten för varje insats som utförs inom Clinicum 
  • Samnyttja och samordna resurser och styrkor inom KI och Region Stockholm

Organisationen Clinicum – en modell

Tanken är att Clinicum kommer att bestå av en central funktion och flera noder. Noderna inkluderar regionens olika aktörer inom hälso- och sjukvård. 

Den centrala funktionen ska möjliggöra samordning och samnyttjande mellan noderna, samt driva gemensamma frågor. Den centrala funktionen kommer att vara placerad på KI med nära samarbete med en styrgrupp som består av representanter från både KI och Region Stockholm och som leds av prorektor Anders Gustafsson (ordförande). Styrgruppens uppgift är att besluta om Clinicums uppdrag inom ramen för existerande budget, vägleda Projektgruppen och att tillsammans med Projektgruppen arbeta för att uppnå det övergripande syftet med Clinicum.

Noderna utgör kontaktyta för de lokala klinikerna och forskarna och skapar ytor för samarbeten och nätverksträffar. De arbetar tillsammans med den centrala funktionen för att tydliggöra de egna behoven och för att erbjuda kompetens och infrastruktur till andra noder inom områden där de själva ligger i framkant.

Bilden visar nodernas och den centrala funktionens förhållande till varandra.

 

Noderna som idag ingår i projektet är Södersjukhuset (SöS), Karolinska sjukhuset Huddinge/Campus Syd KI och The Centre for Bioinformatics and Biostatistics (K Huddinge/Syd; CBB), Karolinska sjukhuset Solna (K Solna), St Eriks ögonsjukhus (St Erik), Danderyds sjukhus (DS), St Görans sjukhus (St Göran) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Nodernas styrgruppsrepresentanter utses av respektive FoUU-kommitté.

Finansiering

Projektet Clinicum (2021-2022) finansieras av Informationshanteringsprogrammet på KI. I projektgruppens uppdrag ingår att ta fram en långsiktig finansieringsmodell för organisationen Clinicum.

Frågor, idéer och kommande informationstillfällen

Behovsinventering:

Under hösten 2021 kommer vi att inventera behov av stöd avseende studiedesign, biostatistik och bioinformatik hos kliniska forskare.

Seminarier och utbildningstillfällen:

Ett flertal seminarier och utbildningstillfällen kommer att arrangeras längre fram. 

Kontakt:

Har du frågor eller idéer om klinisk forskning är du varmt välkommen att kontakta projektgruppen: clinicum@ki.se

Projektgruppen 2021-2022

Projektgruppens uppdrag är att leda projektet Clinicums arbete 2021-2022 och att ta fram underlag för att möjliggöra etablering av organisationen Clinicum enligt planering.

Kontakta projektgruppen: clinicum@ki.se

Projektgruppen leds av:

Erik Melén

Professor i pediatrik, KI SÖS, samt kliniskt verksam barnallergolog på Sachsska barnsjukhuset. Uppdrag Clinicum: 20%.
08-524 875 08

Karin Ekström Smedby

Professor, KEP, MedS, samt läkare på Medicinsk enhet hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Uppdrag Clinicum: 10%.

Samordnare:

Adina Feldman

Samordnare på Research Support Office, samt anknuten forskare på institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Uppdrag Clinicum: 40%.
0852486261

Marie Evans

Forskare på CLINTEC och överläkare på Medicinsk enhet njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Uppdrag Clinicum: 20%.
08-58580 000

Sandra Eloranta

Biostatistiker och forskningssamordnare, KEP, Med. Uppdrag Clinicum: 40%.

Administrativt stöd:

Louise Betton

KI SÖS. Uppdrag Clinicum: 20%.