Bisysslor

I offentlig verksamhet i allmänhet och i myndighetsutövning i synnerhet är det viktigt att allmänheten har ett orubbat förtroende för universitet som myndighet och för enskilda lärare/tjänstemän. I KI:s uppdrag ingår forskning, utbildning samt att informera om sin verksamhet och hur vetenskapens insikter ska kunna tillämpas.

Allmänheten har utöver intresset av öppenhet och frihet i forskningen också ett starkt legitimt intresse av att den forskning som bedrivs kan omsättas i olika nyttigheter. För att kunna göra detta behöver KI samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. KI är positivt inställd till att anställda åtar sig uppdrag och är involverade i verksamhet utanför KI, inom sina respektive kompetensområden, under förutsättning att detta sker i samförstånd och i enlighet med det regelverk som gäller. KI har tagit fram nya regler som ska underlätta hanteringen av regelverket.

De nya reglerna för bisysslor gäller från och med 2017-12-01 och de är helt omarbetade med avseende på tydligare anvisningar. Bland annat har nedanstående ändringar gjorts.

  • Tydligare struktur som underlättar förståelsen för bisysslor
  • Mer utförlig beskrivning av vad som avses med bisysslor
  • Redogörelse av vad som ska anses ingå i anställningen vid KI
  • Tidigare exempel av vad som är tillåtet respektive otillåtet vid KI
  • Pekar på problematiken med jäv
  • Tar upp restriktioner i samband med bedrivande av bisysslor
  • Särskilt om anknutna vid KI
  • Betonar innebörden av FoU-bisyssla
  • Förtydligar de rättigheter och skyldigheter som finns
  • Ansvar och påföljd vid otillåten bisyssla

För information om bisysslor se Regler för hantering av bisysslor.

För information om tillämpliga bestämmelser om bisysslor se Tillämpliga bestämmelser om bisysslor.

För information om den praktiska handläggningen av bisysslor se Anvisningar om handläggning av bisysslor.

Blankett för redovisning av bisyssla för anknutna.

Observera att uppgifterna i bisyssloredovisningen hanteras enligt PuL.

Kontakt

UF Universitetsförvaltningen