Bisysslor

I offentlig verksamhet i allmänhet och i myndighetsutövning i synnerhet är det viktigt att allmänheten har ett orubbat förtroende för universitet som myndighet och för enskilda lärare/tjänstemän. I KI:s uppdrag ingår forskning, utbildning samt att informera om sin verksamhet och hur vetenskapens insikter ska kunna tillämpas.

Allmänheten har utöver intresset av öppenhet och frihet i forskningen också ett starkt legitimt intresse av att den forskning som bedrivs kan omsättas i olika nyttigheter. För att kunna göra detta behöver KI samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. KI är positivt inställd till att anställda åtar sig uppdrag och är involverade i verksamhet utanför KI, inom sina respektive kompetensområden, under förutsättning att detta sker i samförstånd och i enlighet med det regelverk som gäller. KI har tagit fram nya riktlinjer som ska underlätta hanteringen av regelverket.

De nya riktlinjerna för bisysslor gäller från och med den 3 december 2020. KI:s nya rutiner för hur bisysslor ska redovisas flyttas över till ett nytt dokument med anvisningar (se nedan).

För information om bisysslor se Riktlinjer för bisysslor.

för information om hur du redovisar din bisyssla se Anvisningar för redovisning av bisysslor.

För information om tillämpliga bestämmelser om bisysslor se Tillämpliga bestämmelser om bisysslor.

För information om den praktiska handläggningen av bisysslor se Anvisningar om handläggning av bisysslor.

Blankett för redovisning av bisyssla för anknutna.

Uppgifterna i bisysslo-redovisningen hanteras enligt den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontakt

UF Universitetsförvaltningen

Dokument