BESTA - nivåbeskrivning chefer på KI

Utöver klassificeringen som fins på BESTA-webben använder KI en lokal komplettering enligt nedan för position 6 i BESTA-koden. 

Nivå 3

Ledning av en grupp anställda inom ett tydligt avgränsat område i den löpande verksamheten där de anställda utför i huvudsak likartade arbetsuppgifter. Kan i övrigt ha motsvarande uppgifter som den egna personalen. Ledningsuppgifterna förutsätter bred erfarenhet och ingående kunskaper inom ansvarsområdet. På KI: chef för team, mindre organisatorisk enhet med några underställda inom samma arbetsområde, t.ex. ekonomi, HR, IT m.fl.).

Nivå 4

Ledning av en mindre funktion eller grupp anställda i den löpande verksamheten som omfattar arbetsuppgifter med stor bredd alternativt stort djup. Ledningsuppgifterna förutsätter breda och/eller djupa kunskaper inom ansvarsområdet. På KI: Forskargruppsledare med befattning som forskare, lektor, forskarassistent/biträdande lektor. Enhetschef/chef för större organisatorisk enhet.

Nivå 5

Ledning utifrån fastställda verksamhetsmål av en bred/djup verksamhet till exempel inom en funktion/enhet som ofta ingår som en del i ett större verksamhetsområde vid myndigheten. Ledningsuppgifterna förutsätter mycket ingående och bred kunskap om aktuell utveckling och principer som berör ansvarsområdet. Beroende på organisationens storlek och form har man underställda chefer och/eller ett stort verksamhetsansvar. På KI: Forskargruppsledare med befattning som professor. Avdelningschef, chef för centrum, administrativ chef m.fl. 

Nivå 6

Ledning och utveckling av ett verksamhetsområde utifrån myndighetens övergripande mål och policy. Ingår oftast i ledningsgrupp och deltar i beslut om övergripande policy och målsättningar. Ledningsansvaret omfattar en bred/djup verksamhet inom flera funktioner eller motsvarande och som organisationsmässigt normalt finns direkt under myndighetens chef. Har själv underställda chefer och/eller ett mycket stort verksamhetsansvar. På KI: Universitetsdirektör, planeringsdirektör m.fl. C – chefsbefattning eller annan befattning Position C anger om befattningen är en chefsbefattning eller annan befattning. 1 = Chefsbefattning (formellt ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och i tillämpliga delar arbetsmiljöfrågor på olika nivåer) gäller även tidsbegränsat ledningsuppdrag inom universitet/högskola. 2 = Annan befattning 

LL – lokal komplettering

I den femte och sjätte positionen finns möjlighet till lokala kompletteringar. Vid KI används för närvarande femte positionen för att registrera avlagd doktorsexamen som anges med 1. Om man inte har en avlagd doktorsexamen anges det med siffran 0. 

Den sjätte positionen används för chefer enligt nivå 3-6 ovan. För icke-chefer är den sjätte positionen samma som den tredje positionen (grupperingsnivå). 

En redigering av position 3 för chefer (Nivåbeskrivning – chef) och position 6 (den andra lokala kompletteringen) har gjorts av HRA i oktober 2019. 

S – enighet/oenighet

Här anges om arbetsgivare och personalorganisationerna är eniga eller oeniga om de fyra partsgemensamma variablerna arbetsområde, grupperingsnivå, chefsbefattning/annan befattning samt eventuell lokal komplettering. I normalfallet är parterna eniga. Om det uppstår oenighet hur arbetsuppgifter ska klassificeras gäller arbetsgivarens förslag.

Enig = 0

Oenig = 1

Y - yrkesspecificering/SSYK-nyckel

Arbetsgivarverket samlar in statistikuppgifter från myndigheterna till den officiella lönestatistiken som SCB producerar. Den officiella statistiken grundar sig på SSYK vilket innebär att BESTA-koderna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. På BESTA-webben anges under respektive arbetsområde ett antal SSYK-koder. Vid BESTA-kodningen används den SSYK-kod som motsvarar bäst individens arbetsuppgifter. 

K – kompetenskategori

I samband med redovisningen av bland annat kompetensförsörjning till regeringen ska myndigheterna också lämna uppgifter till Arbetsgivarverkets lönestatistik om de anställdas indelning i lednings-, kärn- och stödkompetens.

L = Ledningskompetens. Personal med chefsbefattning kodas med 1 i position C.

K = Kärnkompetens.

Personal med sakområdeskompetens och arbetsuppgifter inom utbildning och forskning, dvs. främst lärare och forskare inom arbetsområde 15 och 20. S = Stödkompetens. Personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens.

Administrativa befattningar med chefsuppdrag 

Befattning AA G C LL S Y K
Universitetsdirektör 10 A 1 06 eller 16 0 X L
Avdelningschef UF AA* B 1 05 eller 15 0 ** L
Enhetschef UF AA* C 1 04 eller 14 0 ** L
Administrativ chef 48 B/C 1 05 eller 15 0 1 L
Diverse befattningar med mindrechefsansvar AA* C 1 03 eller 13 0 ** L

*AA kan t.ex. vara 12 (juridiskt arbete), 47 (personalarbete), 48 (ekonomiarbete) 

** Se SSYK-nyckel för respektive arbetsområde