BESTA - arbetsområde för icke-chefer på KI

Nedan följer en lista på de vanligaste arbetsområdena på KI och vilken nivå de vanligtvis klassas i.

Observera att BESTA-klassificering alltid ska ske utifrån de faktiska arbetsuppgifterna och att klassificeringar som inte nämns nedan kan användas. Fullständiga beskrivningar av arbetsområden och arbetsområdesanpassade nivåbeskrivningar finns på BESTA-webben.

Arbetsområde Nivå Några exempel på befattning
10 Samhällsinriktat planerings-,utrednings- och förhandlingsarbete 3-5 Specialist, samordnare, projektledare
12 Juridiskt utredningsarbete 3-4 Jurist
15 Forsknings- och utvecklingsarbete med medicinsk eller liknande inriktning 1-6 Amanuens (medverkan i forskning), djurtekniker, forskningsassistent, BMA, forskningssamordnare, senior lab manager, senior forskningsspecialist, forskare, forskningssköterska
20 Utbildning och forskning med medicinsk, odontologisk samt veterinärmedicinsk inriktning 3-6 Amanuens (undervisning), doktorand, forskar- AT, klinisk assistent, postdoktor, universitetsadjunkt, forskarassistent, universitetslektor, professor
22 Utbildnings- och forskningsadministration 2-4 Amanuens (administration), utbildningsadministratör, handläggare, utbildningssamordnare, forskningssamordnare, studievägledare, studierektor
34 Medicinskt arbete Laboratoriearbete eller forsknings- och utvecklingsarbete med medicinskinriktning = arbetsområde 15. 1-4 Tandläkare, tandhygienist, tandsköterska, ortodontiassistent, obduktionstekniker, tandtekniker
35 Veterinärarbete, livsmedelstillsyn ochdjurskyddskontroll 4 Veterinär
36 Psykologarbete 3-4 Psykolog
37 Socialt och kurativt arbete 3 Kurator
40 ArkivverksamhetDiarieföring och registratur förs till arbetsområde 53. 3 Arkivarie
41 Biblioteks- och dokumentationsarbeteInformationsarbete förs till arbetsområde 49. 1-4 Bibliotekarie, biblioteksassistent, handläggare
44 Form-, ljus-, ljud- och bildarbete 3-4 IKT-pedagog, fotograf, tekniker
45 IT Drift, underhåll och supportWebbutveckling och IT-säkerhetsfrågor förs till arbetsområde 46. 1-4 Systemadministratör, tekniker, drifttekniker, IT-tekniker, systemtekniker, IT-specialist, IT-ansvarig
46 IT Systemutveckling och systemförvaltningDrift kopplat till webb och IT-system förs till arbetsområde 45. 2-4 IT-specialist, IT-ansvarig, systemutvecklare, systemerare
47 HR- och personalarbete 2-4 Personaladministratör, personalhandläggare, lönehandläggare, personalansvarig, HR-specialist, ledarskapsspecialist
48 Ekonomiarbete 2-4 Ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare,redovisningsansvarig, ekonomicontroller
49 Informations- och kommunikationsarbete 2-4 Informatör, kommunikatör, pressekreterare, redaktör, IKT-pedagog
53 Internt stöd-, utvecklings- och administrativt arbete 1-4 Administratör, samordnare
54 Kontorsservicearbete 1-4 Tekniker, teknisk assistent, vaktmästare, intendent
55 Revisions- och granskningsarbete 3-4 Internrevisor
56 Inköps- och upphandlingsarbete 3-4 Intendent, inköpshandläggare, upphandlare
60 Tillverkning, reparation och tekniskservice 2 Assistent, teknisk assistent, tekniker
71 Naturvetenskapligt arbete 3-4 Miljösamordnare, samordnare
75 Fastighetsförvaltning 1-4 Lokalplanerare, intendent, tekniker