Arbetsmiljöarbetet och det flexibla arbetssättet - en gemensam utvecklingsresa

Under det gånga året har vårt arbetssätt för många av oss förändrats drastiskt och det har på olika sätt påverkat vår arbetsmiljö, vårt välbefinnande och vår hälsa.

HR-specialist Ia Wallgren och Professor Irene Jensen om flexibelt arbete

Under det gånga året har vårt arbetssätt för många av oss förändrats drastiskt och det har på olika sätt påverkat vår arbetsmiljö, vårt välbefinnande och vår hälsa.  

Vi har under resans gång fått anpassa oss, hitta olika digitala forum och verktyg för att fortsätta vårt arbete.

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet i sig, har dock inte förändrats p g a pandemin och vi ska självklart fortsätta vårt hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete med den systematik som arbetsmiljöarbetet kräver.  

Det finns dock skäl att tro att undersöknings- och riskbedömningsmetoderna kan komma att behöva förändras och behöva bli mer kvalitativa, i och med den ökade digitaliseringen och i och med den, även en ökad individualisering. Det kan exempelvis innebära fler och tätare avstämningar i dialog och med individen snarare än enkäter, arbetsplatsmöten och generella skyddsronder där mätningarna sker på gruppnivå.

SAM-hjulet
Källa: Arbetsmiljöverket

Uppfinn inte hjulet - använd SAM-hjulet

Ett bra sätt att börja på är att tillsammans föra en dialog och undersöka hur förutsättningarna för ett flexibelt arbetssätt ser ut på er institution/avdelning/arbetsgrupp.

1. Reflektera tillsammans – prata om hur de digitala möjligheterna ser ut 

  • Vad har fungerat bra under pandemin? Vad har inte fungerat? 
  • Vilka arbetsuppgifter fungerar bäst att utföra på arbetsplatsen och vilka fungerar bäst ”hemma”. 
  • Vilka digitala verktyg behövs och fungerar bra? Vad behövs i form av kompetensutveckling, teknik och dylikt? 
  • Vilka arbetsuppgifter fungerar bäst att utföra på arbetsplatsen och vilka fungerar bäst ”hemma”

2. Undersök – gör en digital skyddsrond för arbetsmiljö och undersök nuläget 

3. Åtgärda och följ upp – avsluta med att göra en handlingsplan att följa upp under tid

Hur ska vårt flexibla arbetssätt se ut? 

Nu är det viktigare än någonsin att vi blickar framåt, för en dialog om hur vi vill ha det och vad som fungerar bra inom alla de nya områden och arbetssätt som nu uppkommit.  

  • Hur tar vi tillvara på de nya lärdomarna vi gjort under året som gått?
  • Hur får vi in pauser, återhämtning och aktivitet under arbetsdagen?
  • Hur påverkas vårt ledarskap och medarbetarskap av de nya digitala arbetssätten?  

Frågorna är många och det är upp till oss alla att utforska och utveckla vad det flexibla arbetssättet innebär för var och en och för KI som organisation och arbetsplats. 

Inspiration 

Vill du som chef utveckla ditt hälsofrämjande ledarskap? 

Att stärka det friska och det som fungerar blir allt viktigare och i det arbetet krävs förtroende och tillit mellan alla inblandade. Prevent har utvecklat ett digitalt verktyg som som utgår ifrån Lotta Dellves och Andreas Erikssons forskning och arbetsmaterial ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.” Här finner du bland annat  filmer, test och övningar som stödjer dig som chef att arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna och få en överblick av dina egna förutsättningar. 

Vill du jobba med balansen mellan privat tid och arbetstid? 

Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengrens forskningsprojekt gällande strategier för att hantera privatliv och arbetsliv med digital teknik kan hjälpa oss att förstå hur vårt eget arbetssätt påverkar oss själva och dem i vår omgivning.  

Kika på filmen och fundera över vilka strategier du använder dig av. Genom att diskutera i arbetsgruppen vilka olika strategier ni föredrar kan ni även skapa större förståelse för varandra och hitta arbetssätt och rutiner som fungerar för er alla.  

Hälsa och återhämtning 

I dag finns det många olika medium/kanaler och digitala verktyg att arbeta i. Ta dig tiden att fundera över vilket medium som passar bäst för ändamålet. Kanske inte allt måste ske framför skärmen? Ibland kanske en walk- and-talk är bättre?

Friskvården är en digifysisk resurs på KI som kan stötta och inspirera medarbetare och chefer till minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet och rörelse i vardagen.