Skip to main content

Arbetsmiljöarbete på LIME

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av representanter från HR, skyddsombud, likavillkorsombud, miljö- och hållbarhetsombud och hälsoinspiratör.

Arbetsmiljögruppen (AMG)

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt

HR representant

Josefine Hjorth

Personalhandläggare

Hälsoinspiratör

Lika villkor representanter

Marie Dahlberg

Doktorand

Per Palmgren

Adjunkt

Lokala skyddsombud

Erik Attoff

Skyddsombud för medarbetare vid LIME, IT-tekniker

Elisabet Lindgren

Skyddsombud för medarbetare vid LIME, utbildningsadministratör

Miljö- och hållbarhetsrepresentant

Ronny Sejersen

Projektledare
red bicycles

Hälsoinspiration

Hälsoinspiration på LIME - Här får du tips och inspiration till ett hälsosammare (arbets)liv.

KI vill främja hälsa hos sina medarbetare och studenter. Genom att skapa möjligheter för fysisk aktivitet och aktiv återhämtning, stärks möjligheten att öka välbefinnande och förutsättningar för hälsa i ett livslångt perspektiv. LIME har en egen hälsoinspiratör som ingår i arbetsmiljögruppen.

crate of lime fruit

Lika villkor

Hur arbetar LIME med lika villkor?

Vart vänder man sig i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkningar?

red lifebuoy

Lokala skyddsombud

LIME:s lokala skyddsombud

De lokala skyddsombuden vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

green recycle symbol

Miljö och hållbarhet

LIMEs miljö- och hållbarhetsarbete

KIs forskning och utbildning om hur samhällsutvecklingen påverkar människors hälsa, nu, i framtiden, lokalt och globalt är en central del i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.

Miljö- och hållbarhetsombud samordnar arbetet med miljö och hållbar utveckling på institutionen och är en länk mellan lokal och central nivå på KI.

Sommar vid havet

Rum för stillhet

På LIME kan du ta en tupplur, be, meditera eller bara vara för dig själv en stund i vilrummet som ligger på plan 4 i Widerströmska huset.

 

Arbetsplatsträff (APT)

Arbetsplatsträff (APT) är ett forum för arbetsmiljöfrågor som ska hållas regelbundet med närmaste gruppen / enheten. Vänd dig till din närmaste chef för att få veta när nästa APT är inom din grupp.

Medarbetarundersökning om arbetsmiljön

Medarbetarundersökning är ett systematiskt sätt att undersöka hur arbetsmiljön fungerar. Vid KI äger medarbetarundersökningar rum var tredje år. Resultatet för hela LIME finns på Common/LIME-intra.

Det är enhets- och forskargruppscheferna som ansvarar för att återkoppla resultatet och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för sina grupper.