Ansvarsfullt internationellt samarbete berikar vårt universitet

Karolinska Institutet är ett internationellt universitet och det är vår grundläggande uppfattning att vi ska främja demokratisk utveckling och akademisk frihet genom mångsidiga internationella samarbeten. Dessa samarbeten måste ske ansvarsfullt och utvärderas både utifrån nytta och risker.

Som ett ledande medicinskt universitet lockar Karolinska institutet (KI) studenter och personal från hela världen för att studera och lära i Stockholm, liksom lokala, nationella och internationella partners genom en mängd formella samarbeten. Syftet med dessa samarbeten är avsett att vara ömsesidigt fördelaktiga – studenter, forskare eller annan personal lär av varandra, bygger ny kapacitet inom forsknings- och utbildningsverksamhet och drar personlig nytta av dessa utbyten.

Oavsett om våra samarbeten sker inom KI, eller tillsammans med andra universitet/organisationer, nationellt eller internationellt, gäller samma grundläggande principer; ömsesidig respekt, yttrandefrihet och inkludering, med nationella etiska principer som bas. KI kommer alltid fördöma övergrepp och hot mot mänskliga rättigheter och arbeta för akademisk frihet och institutionell autonomi. Ansvarsfull internationalisering är lika viktigt på hemmaplan som i våra samarbeten som involverar andra länder.

Internationaliseringsnämnden vid KI

Inom internationellt samarbete är det ibland en utmaning att förena olika synsätt och nationell policy, som ibland kan skilja sig mycket från perspektiven i Sverige. Internationaliseringsnämnden vid KI bedömer nyttan och riskerna för alla universitetsgemensamma samarbeten och som en del av kvalitetssäkringssystemet ses alla partnerskap regelbundet över. Kontinuerlig utvärdering av både nya och pågående samarbeten viktig. På senare år har säkerhetspolitiska frågor blivit allt viktigare att ta hänsyn till.

Ansvarsfull internationalisering

Utrikesdepartementets rekommendationer, dialog med SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer (som KI initierade under 2022) samt regelbundna kontakter med relevanta myndigheter skapar möjlighet att agera på ett internationellt ansvarsfullt sätt. KI erbjuder även personal, studenter och forskare resurser och verktyg för att öka medvetenheten och det praktiska arbetet med ansvarsfull internationalisering: Resurser för ansvarsfull internationalisering.

Demokratinivån i världen är låg, enligt den senaste World Democracy-rankingen. Om KI bara skulle samarbeta med internationella partners från länder som har samma demokratinivå som Sverige, skulle vi ha väldigt få av våra befintliga samarbeten kvar. Det är därför KI:s grundläggande uppfattning att vi ska fortsätta att främja demokratisk utveckling och akademisk frihet genom mångsidiga internationella samarbeten, men att vi måste göra detta utifrån ett kritiskt förhållningssätt och med en beredskap för att förutsättningar och villkor snabbt kan förändras – och att detta kan påverka både pågående och kommande internationella samarbeten.

Bob Harris, ordförande i KI:s internationaliseringsnämnd

Robert Harris

Ordförande i internationaliseringsnämnden
RH
Innehållsgranskare:
2023-06-02