Anställning som senior forskningsspecialist/senior forskare

Karolinska Institutets fakultetsnämnd har beslutat att under 2022 utlysa upp till fyra anställningar som forskare inom medicinsk vetenskap, inkluderande medicin, vård och hälsa.

Anställningarna innebär en förlängning av pågående anställning som forskarassistent i form av tillsvidareanställning som senior forskningsspecialist eller senior forskare med två års finansiering.

Preliminär tidsplan 2022

Ansökningsperiod: 23 mars - 28 april 

Behörighetsgranskning: maj - juni

Sakkunniggranskning av externa sakkunniga: juni - augusti

Beslut: november

Notera att det är möjligt att ansöka om både anställningar som senior forskningsspecialist/senior forskare och konsolideringsbidrag om du uppfyller behörighetskraven för båda delar i programmet. Om en sökande tilldelas båda delar i satsningen måste sökande välja vilken del hen vill acceptera.

Vad innebär anslaget?

Anställningen som senior forskningsspecialist/senior forskare är en tillsvidareanställning. Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i två år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterat till anställningen.

För mer information om villkoren för utbetalning av medel, se vidare under Länkar nedan.

Behörighetskrav

Sökande ska bedriva självständig forskning med egen, etablerad forskningslinje.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat väl i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste och senior författare. Sökande ska, företrädesvis som huvudsökande, ha erhållit god och extern finansiering under de senaste åren, samt ha förmågan att erhålla ytterligare finansiering.

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan inneha en anställning som forskarassistent (enligt Högskoleförordningens meriteringsanställning), som löper ut 2023-01-01 eller senare.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

Sökandes kompetens

 • Publikationer. Vilken kvalitet och kvantitet har den sökandes publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till dennes skede i karriären?
 • Akademiska utbildningar och forskningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med forskningserfarenhet, kompetens, självständighet och vetenskapliga samarbeten för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrensutsatt finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Finns utmärkelser och inbjudningar som indikerar ett nationellt/internationellt erkännande?

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det särskilt nydanande aspekter i projektet, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter? Kommer det att kunna öppna upp nya perspektiv och möjligheter?
 • Mål. Har projektet nydanande och tydliga mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken inom området?
 • Relevans och potential. Hur är det föreslagna arbetet viktigt för området? Vilka framsteg kan projektet medföra om det blir framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av projektet god? Finns tillräcklig expertis, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är vid behov föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av nya tekniker/metoder, eller innovativ tillämpning av befintliga metoder/tekniker?

Bedömningsprocess

Rekryteringsutskottet vid Karolinska Institutet har tilldelats ansvaret för att bereda utlysningen av anställningarna som senior forskningsspecialist/senior forskare, och genomföra bedömningsprocessen.

Ansökningarna kommer att bedömas av forskare med olika ämneskompetens inom medicinsk vetenskap, dvs. den interna panelen och gruppen med externa sakkunniga består av forskare med expertis inom olika ämnesområden.

Bedömningen av ansökningarna görs i två steg:

1. Behörighetsgranskning

2. Granskning av externa sakkunniga

Bedömningen omfattar de två kriterierna Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet, och de bedöms efter en 7-gradig skala.

Beslut

Kommittén för forskning fattar beslut om vilka som ska erbjudas anställning som senior forskningsspecialist/senior forskare på basis av de sakkunnigas bedömning. Beslut i frågan om titeln ska vara senior forskningsspecialist eller senior forskare fattas av prefekt utifrån sökandes meritering.

De sökande som erhållit en anställning genom utlysningen ska diskutera anställningsvillkor med institutionen. Tillträdesdatum för anställning som senior forskningsspecialist eller senior forskare ska vara senast tolv månader efter beslut om tilldelning. Anställningen avtalas med mottagande institution, som sätter lönen och beslutar om anställning.

Ansökan

Ansökan ska göras senast 28 april 2022 via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev 
 • Ansökningsdokument 
 • Sökandes anställningsavtal som forskarassistent
 • Intyg från prefekt vid mottagande institution på Karolinska Institutet om att sökande bereds möjlighet att forska vid institutionen med tillsvidareanställning som senior forskningsspecialist/senior forskare om sökande tilldelas medel genom utlysningen (e-postmeddelande accepteras).

Vetenskapliga publikationer

Sökande som är anknutna till Karolinska Institutet kan skapa en publikationslista från KI Bibliometric Verification Toolkit. Besök Instruktioner för skapande av publikationslista för interna sökande för mer information.  

I ansökningsformuläret ska du markera ditt namn i publikationerna med fet text, och indikera delat författarskap med en stjärna (*). Författarordningen ska vara samma som I den publicerade versionen av publikationen.

Om du har frågor om utlysningen är du välkommen att kontakta oss.

Dokument

Kontakta oss